อยากทราบวิธีควบคุมความชื้น ผ่าน Slider บน Blynk ค่ะ

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

int ss = A0; //ประกาศตัวแปร ให้ analogPin แทนขา analog ขาที่A0
int val = 0;
int val1 = 0;
char auth[] = "2q13_w022a2JKArJ_IEabvM4gK3hKvSB"; //ค่าToken
char ssid[] = "Nam"; //SSID
char pass[] = "walaluknam"; //pass

void setup()
{
 
 Serial.begin(9600);
 Blynk.begin(auth, ssid, pass);

}

void loop()
{
 Blynk.run();

  val = analogRead(ss); //อ่านค่าสัญญาณ analog ขาA0 ที่ต่อกับ Soil 
  val1 = map(val, 0, 1024, 0, 100); //เปลี่ยนจากค่าanalogเป็น%
  Serial.print("val = "); // พิมพ์ข้อมความส่งเข้าคอมพิวเตอร์ "val = "
  Serial.println(val1); // พิมพ์ค่าของตัวแปร val

  Blynk.notify("กรุณารดน้ำต้นไม้ ค่าความชื้นต่ำกว่าที่กำหนด"); //แจ้งเตือนผ่านBlynk
  
   delay(100);
}

คำสั่งส่งค่าไปที่ Slider

Blynk.virtualWrite(V1, 55);

คำสั่งเปลี่ยนชื่อ Slibar

Blynk.setProperty(V1, "label", "My Slider Label");

คำสั่งเปลี่ยนสี Slider

//#D3435C - Blynk RED
Blynk.setProperty(V1, "color", "#D3435C");

ตัวอย่างการรับค่าจาก Slider ส่งไปเก็บไว้ในตัวแปร เพื่อรอการนำไปใช้

int ValueOfSlider;
BLYNK_WRITE(V1){     // V1 ถูกกำหนดให้เป็น Slider
 ValueOfSlider = param.asInt(); // รับค่าจาก Slider นำไปเก็บไว้ในตัวแปร ชื่อ ValueOfSlider
 
}