การใช้งาน Step H และ Step V

ในตัวอย่างนี้จะเป็นการกำหนดค่าตัวแปรขึ้นมา 1 ตัว เพื่อแสดงผลบน Value Display จากนั้นก็จะใช้ Step H และ Step V เพื่อ เพื่อบวก หรือ ลบ ค่าตัวแปรนั้นออกไป แล้วก็นำไปโชว์แสดงผลอีกเช่นเดิม ว่าค่าเปลี่ยนไปเท่าไหร่แล้ว

ตัวอย่างส่งคำสั่งเพื่อเปลี่ยนแปลงค่า

Blynk.virtualWrite(V1, val);

การเปลี่ยนชื่อป้ายกำกับ

Blynk.setProperty(V1, "label", "My Stepper");

การเลื่อนค่าไปที่ละ 10 หน่วย

Blynk.setProperty(V1, "step", 10);

เปลี่ยนสี

//#D3435C - Blynk RED 
Blynk.setProperty(V1, "color", "#D3435C");

สั่งให้คืนค่าจาก server มาที่ app กรณี ฮาร์ทแวร์ หลุด หรือมีการรีเซตไป

BLYNK_CONNECTED() {
 Blynk.syncVirtual(V1);
}

BLYNK_WRITE(V1) {
 int stepperValue = param.asInt();
}

การเพื่อและลดค่าด้วย Step H

#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>

char auth[] = "53zNj0nDPaOiqf1bcycQ6AcUd9AqO7yY";
char server[] = "oasiskit.com";
char ssid[] = "eleceasy.com_2.4G";
char pass[] = "XXXXXX";
int port = 8080;

int stepperValue = 0;BLYNK_WRITE(V1) {
 stepperValue = param.asInt();
}


void setup(){

 Serial.begin(112500);

 WiFi.begin(ssid, pass); //เชื่อมต่อ WiFi
 Blynk.config(auth, server, port); //กำหนด Token key , ชื่อ Server และ port
 Blynk.connect(); //เชื่อมต่อไปยัง Blynk

}

void loop(){
Blynk.run();
Blynk.virtualWrite(V0, stepperValue);}

2021-11-20_18-08-09

ส่วนของการกำหนดค่า

#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>

char auth[] = "53zNj0nDPaOiqf1bcycQ6AcUd9AqO7yY";
char server[] = "oasiskit.com";
char ssid[] = "eleceasy.com_2.4G";
char pass[] = "XXXXX";
int port = 8080;

int stepperValueH = 0;
int stepperValueV = 0;
int sumHV = 0;


BLYNK_WRITE(V1) {
 stepperValueH = param.asInt();
}

BLYNK_WRITE(V2) {
 stepperValueV = param.asInt();
}

BLYNK_CONNECTED() {
 Blynk.virtualWrite(V1, 0);
 Blynk.virtualWrite(V2, 0);

}

void setup(){

 Serial.begin(112500);

 WiFi.begin(ssid, pass); //เชื่อมต่อ WiFi
 Blynk.config(auth, server, port); //กำหนด Token key , ชื่อ Server และ port
 Blynk.connect(); //เชื่อมต่อไปยัง Blynk

}

void loop(){
Blynk.run();
Blynk.virtualWrite(V0, stepperValueH);
Blynk.virtualWrite(V3, stepperValueV);
sumHV = stepperValueH + stepperValueV;
Blynk.virtualWrite(V4, sumHV);
}

2021-11-20_18-29-02

ตัวอย่างการตั้งค่า icon Step H and V เป็นเครื่องหมาย +/-

ใครอยากลองเล่นก็สามารถ copy app กับ code ไปเล่นกันได้เลยครับ

ขอบคุณครับ