แนะนำ วิธีแก้ไขปัญหาการหน่วงเวลาการ Swing ของค่าอุณหภูมิและความชื้น

แนะนำวิธีแก้ไขปัญหาการหน่วงเวลาการ Swing ของค่าอุณหภูมิและความชื้นเพื่อสั่งให้อุปกรณ์ทำงาน

ชุด Code ตัวอย่าง

ประกาศค่าตัวแปร

//--- ชุดหน่วงเวลาการสวิงของค่า Temp และ Humid
int Count_Temp1_Hi = 0;
int Count_Temp1_Low = 0;

int Count_Humid1_Hi = 0;
int Count_Humid1_Low = 0;


//--- ชุดแจ้งเตือนอุณหถูมิ + Line
int LinerunOnceHi = 0;
int LinerunOnceLow = 0;
int LinerunOnceHi1 = 0;
int LinerunOnceLow1 = 0;

int Temp = 0;
int Humid = 0;
//Task4 : Date/Time      Core : 1
void Task4code( void * pvParameters ) {
 Serial.print("Task4 running on core ");
 Serial.println(xPortGetCoreID());

 for (;;) {

  //-ถ้า IP เชื่อมต่อเครือข่ายได้ ให้ต่อ NTP SERVE ทำงาน (ทำงาน 1 ครั้ง)-----
  IP = WiFi.localIP().toString();
  //Serial.print("IP : ");
  //Serial.println(IP);


  if (Internet == 1 && NTP_connect == 0) {

   //Serial.println("เข้า Loop NTP");
   configTime(timezone, dst, "1.th.pool.ntp.org", "0.asia.pool.ntp.org", "3.asia.pool.ntp.org"); //แสดงเวลาปัจจุบัน ดึงจากServer
   //Serial.println("\nWaiting for time");
   while (!time(nullptr)) {
    Serial.println("");
    delay(1000);
   }
   NTP_connect = 1;
  }

  //------สร้างตัวแปร รับค่า ระบบเวลาจาก NTP----------------------------------------------------------------------
  time_t now = time(nullptr);
  struct tm* p_tm = localtime(&now);

  now_time = "";
  now_time = now_time + p_tm->tm_hour;   // hour
  now_time = now_time + ":";        // hour:
  now_time = now_time + p_tm->tm_min;    // hour:min
  now_time = now_time + ":";        // hour:min:
  now_time = now_time + p_tm->tm_sec;    // hour:min:sec
  //Serial.println(now_time);        // ส่งข้อความออกทาง Serial Monitor พร้อมขึ้นบรรทัดใหม่

  String now_day = "";
  now_day = now_day + p_tm->tm_mday;          // year-mon-day
  now_day = now_day + "/";               // year-mon-
  now_day = now_day + (p_tm->tm_mon + 1);       // year-mon
  now_day = now_day + "/";               // year-
  now_day = now_day + (p_tm->tm_year + 1900 + 543);  // year  //Serial.println(now_day);        // ส่งข้อความออกทาง Serial Monitor พร้อมขึ้นบรรทัดใหม่
  dateTime = now_day + " ";        // day-mon-year
  //---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Day = p_tm->tm_mday;
  Month = (p_tm->tm_mon + 1);
  Year = (p_tm->tm_year + 1900 + 543);
  //Serial.println(Year);

  THour = p_tm->tm_hour;
  Tmin = p_tm->tm_min;
  Tsec = p_tm->tm_sec;

  Day_name = (p_tm->tm_wday);//จ.=1 อ.=2 พ.=3 พฤ.=4 ศ.=5 ส.=6 อา.=0
  //Serial.print("day_of_the_week = ");
  //Serial.println(Day_name);
  //---------------------------------------------------------------------------------------------------------


  //Reset ESP32 ตามเวลาที่ป้อนในหน้า Blynk

  if (Internet == 1 and Sel_1_Blynk_Mode == 1) {//ถ้า Internet มา และเลือก Blynk Mode ให้ทำงาน ก็ให้ทำการ Reset ESP32 ตามเงื่อนไข
   if (Year >= 2564 and THour == BlynkRst_Hr_int and Tmin == BlynkRst_Min_int and Tsec >= 0 and Tsec <= 3) {

    Serial.println("Rebooting after 1 second.");
    iotWebConf.delay(1000);
    ESP.restart();

   }
  }  //----------------------------------------------------------------------------------------
  //-- แก้ให้ อุปกรณ์หยุดทำงาน ช่วงESP32 Reboot จะรับค่ามาเป็น 0.0
  if (Fl_Temp1_of_ESP32bridge != 0.0 or Fl_Humid1_of_ESP32bridge != 0.0) {
  
 


  //--- ชุดนี้ จะเป็นค่า Temp และ Humid ที่ปกติ
  //--- Temp -------------------------

  if (Fl_Temp1_of_ESP32bridge >= 28.00 and Fl_Temp1_of_ESP32bridge <= 32.00) {
   Blynk.virtualWrite(V22, "ปกติ");
   //--- Clear ค่า การส่ง Line (1 ครั้ง) เป็น 0 ใหม่ ถ้า ค่า Temp สวิงกลับมาอยู่ในค่าปกติ
   LinerunOnceHi = 0;
   LinerunOnceLow = 0;
   //--- Clear ค่าการนับเป็น 0 ใหม่ ถ้า ค่า Temp สวิงกลับมาอยู่ในค่าปกติ
   Count_Temp1_Low = 0;
   Count_Temp1_Hi = 0;

   Temp = 0;
  }


  //--- Humid -------------------------
  if (Fl_Humid1_of_ESP32bridge >= 50.00 and Fl_Humid1_of_ESP32bridge <= 70.00) {
   Blynk.virtualWrite(V23, "ปกติ");
   //--- Clear ค่า การส่ง Line (1 ครั้ง) เป็น 0 ใหม่ ถ้า ค่า Humid สวิงกลับมาอยู่ในค่าปกติ
   LinerunOnceHi1 = 0;
   LinerunOnceLow1 = 0;
   //--- Clear ค่าการนับเป็น 0 ใหม่ ถ้า ค่า Temp สวิงกลับมาอยู่ในค่าปกติ
   Count_Humid1_Low = 0;
   Count_Humid1_Hi = 0;

   Humid = 0;

  }
  //----------------------------------------------------------------------------------------
  if (Count_Temp1_Hi == 15 or Count_Temp1_Low == 15) {//---ถ้า Temp Hi หรือ Lo ให้แปลว่าผิดปกติ
   Temp = 1;
  }

  if (Count_Humid1_Hi == 15 or Count_Humid1_Low == 15) {//---ถ้า Humid Hi หรือ Lo ให้แปลว่าผิดปกติ
   Humid = 1;
  }

  //----------------------------------------------------------------------------------------
  //--- ชุดนี้จะเป็นชุดหน่วงเวลาการสวิงของค่า Temp และ Humid + Line + แสดงค่า สถานะใน Blynk
  //--- Temp ต่ำ -------------------------

  if (Fl_Temp1_of_ESP32bridge < 28.00 and LinerunOnceLow == 0) {
   Blynk.virtualWrite(V22, "ต่ำ");
   Count_Temp1_Low++;

   if (Count_Temp1_Low == 15) {//หน่วง 10 Sec
    LINE.setToken(Line_Token_1);
    String Tnormal = String (Fl_Temp1_of_ESP32bridge) + " °C : อุณหภูมิต่ำ" ;
    LINE.notify(Tnormal);
    delay(100);
    LinerunOnceLow = 1;
   }
  }

  //--- Temp สูง -------------------------

  if (Fl_Temp1_of_ESP32bridge > 32.00 and LinerunOnceHi == 0) {
   Blynk.virtualWrite(V22, "สูง");
   Count_Temp1_Hi++;
   Serial.print("Temp Hi ="); Serial.println(Count_Temp1_Hi);
   if (Count_Temp1_Hi == 15) {//หน่วง 10 Sec
    LINE.setToken(Line_Token_1);
    String Tnormal = String (Fl_Temp1_of_ESP32bridge) + " °C : อุณหภูมิสูง" ;
    LINE.notify(Tnormal);
    delay(100);
    LinerunOnceHi = 1;
   }
  }

  //--- Humid ต่ำ --------------------------

  if (Fl_Humid1_of_ESP32bridge < 50.00 and LinerunOnceLow1 == 0) {
   Blynk.virtualWrite(V23, "ต่ำ");
   Count_Humid1_Low++;

   if (Count_Humid1_Low == 15) {//หน่วง 10 Sec
    LINE.setToken(Line_Token_1);
    String Hnormal = String (Fl_Humid1_of_ESP32bridge) + " % : ความชื้นต่ำ" ;
    LINE.notify(Hnormal);
    delay(100);
    LinerunOnceLow1 = 1;
   }
  }

  //--- Humid สูง -------------------------
  if (Fl_Humid1_of_ESP32bridge > 70.00 and LinerunOnceHi == 0) {
   Blynk.virtualWrite(V23, "สูง");
   Count_Humid1_Hi++;

   if (Count_Humid1_Hi == 15) {//หน่วง 10 Sec
    LINE.setToken(Line_Token_1);
    String Hnormal = String (Fl_Humid1_of_ESP32bridge) + " % : ความชื้นสูง" ;
    LINE.notify(Hnormal);
    delay(100);
    LinerunOnceHi1 = 1;
   }
  }
  //----------------------------------------------------------------------------------------


  //----------------------------------------------------------------------------------------
  //-- ควบคุมพัดลมระบายอากาศ 4 สถานะ 00 01 10 11-----------------------------

  if ( Temp == 0 && Humid == 0 ) { //temp ปกติ  humid ปกติ
   Device_10_Off();
   delay(100);
  }
  if ( Temp == 0 && Humid == 1 ) {//temp ปกติ  humid  ผิดปกติ
   Device_10_On();
   delay(100);
  }
  if ( Temp == 1 && Humid == 0 ) {//temp  ผิดปกติ  humid ปกติ
   Device_10_On();
   delay(100);
  }
  if ( Temp == 1 && Humid == 1 ) {//temp ผิดปกติ  humid ผิดปกติ
   Device_10_On();
   delay(100);
  }
  //-----------------------------------------------------------------------
  //----------------------------------------------------------------------------------------

 }
  delay(1000); }//End loop
}