ผม test blynk กับ raspberry pi แล้วเกิดอาการ disconnect ตอนประมาณตี 4 หลังจากที่ connect ประมาณ 4 ทุ่มครับ

error ครับ
Traceback (most recent call last):
File “/home/pi/Desktop/a/wat-asom/test_blynk1.py”, line 23, in
blynk.run()
File “/home/pi/.local/lib/python3.9/site-packages/BlynkLib.py”, line 252, in run
self.process(data)
File “/home/pi/.local/lib/python3.9/site-packages/BlynkLib.py”, line 160, in process
self._send(MSG_PING)
File “/home/pi/.local/lib/python3.9/site-packages/BlynkLib.py”, line 137, in _send
self._write(msg)
File “/home/pi/.local/lib/python3.9/site-packages/BlynkLib.py”, line 240, in _write
self.conn.send(data)
BrokenPipeError: [Errno 32] Broken pipe

Code ครับ