ใช้ Time Input บน Blynk 2 Widget

คือผมต้องการใช้ Time Input 2 ตัว ครับ เพื่อตั้งเวลารดน้ำ 2 เวลา คือช่วงเช้าและเย็น
1 ตัวสามารถทำได้ครับ แต่พอทำตัวที่ 2 มีปัญหาคือ พอเวลาของ TimeInput ตัวแรกถึงเวลาที่ตั้ง มันทำให้เอาต์พุตกระพริบครับเหมือนมันรวนๆ แต่พอตัวที่ 2 ถึงเวลาที่ตั้งไว้กลับไม่กระพริบครับ
ปล.TimeInput ทั้งสองผมตั้ง 6 วินาทีให้หยุดครับ

/*
  GPIO5 D1 LED
  GPIO14 D5 TMP
*/
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiManager.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <SimpleTimer.h>
#include <TimeLib.h>
#include <WidgetRTC.h>
#include <EEPROM.h>
#include <DHT.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_ADS1015.h>
Adafruit_ADS1115 ads; /* Use this for the 16-bit version */

#define EEPROM_STATE_ADDRESS_1 128
#define EEPROM_STATE_ADDRESS_2 144
#define EEPROM_STATE_ADDRESS_3 232
#define EEPROM_STATE_ADDRESS_4 320
#define DHTPIN    0 //D3
#define DHTTYPE   DHT22 
#define relayLed   14 //D5
#define relayp2   12 //D6

SimpleTimer timer;
WidgetRTC rtc;
WidgetTerminal terminal(V3);
WidgetLED led1(V4);
WidgetLED led2(V5);
WidgetLED led3(V13);
WidgetLED led4(V14);
WidgetLED led5(V15);

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

char auth[] = "54eddd921a1b4068a1766cf1c5a2a33d";
char Date[16];
char Time[16];
long startsecondswd;
long stopsecondswd;
long nowseconds;
long startsecondswd2;
long stopsecondswd2;
long nowseconds2;
bool isFirstConnect = true;
int manual = 0;
int oldstatus;
int automode;
char ledstate = 0;
char schestate = 0;
bool check = true;
bool check2 = true;
bool check3 = true;
int state = 0;

int manual2 = 0;
int oldstatus2;
int automode2;
char ledstate2 = 0;
char schestate2 = 0;
bool check4 = true;
bool check5 = true;
bool check6 = true;
int state2 = 0;
int tab;
int value;
int value2;

void clockDisplay()
{
 String currentTime = String(hour()) + ":" + minute() + ":" + second();
 String currentDate = String(day()) + " / " + month() + " / " + year();
 Serial.print("Current time: ");
 Serial.print(currentTime);
 Serial.print(" ");
 Serial.print(currentDate);
 Serial.println();

 // Send time to the App
 Blynk.virtualWrite(V7, currentTime);
 // Send date to the App
 Blynk.virtualWrite(V6, currentDate);
}

void setup(){
 Wire.begin(D2,D1); 
 rtc.begin();
 dht.begin();
 ads.begin();
 ads.setGain(GAIN_ONE);      // 1x gain  +/- 4.096V 1 bit = 2mV   0.125mV
 Serial.begin(115200);
 Serial.println("Starting");
 pinMode(relayLed, OUTPUT);
 pinMode(relayp2, OUTPUT);
 digitalWrite(relayLed, HIGH); // set LED OFF
 digitalWrite(relayp2,HIGH);
 EEPROM.begin(512);
 ledstate = EEPROM.read(EEPROM_STATE_ADDRESS_1) == 1 ? 1 : 0;
 schestate = EEPROM.read(EEPROM_STATE_ADDRESS_2) == 1 ? 1 : 0;
 ledstate2 = EEPROM.read(EEPROM_STATE_ADDRESS_3) == 1 ? 1 : 0;
 schestate2 = EEPROM.read(EEPROM_STATE_ADDRESS_4) == 1 ? 1 : 0;
 ledonstart();
 ledonstart2();
 WiFiManager wifiManager;
 //wifiManager.resetSettings(); //Uncomment this to wipe WiFi settings from EEPROM on boot. Comment out and recompile/upload after 1 boot cycle.
 wifiManager.autoConnect("NodeMCU4.0");
 Serial.println("connected...yeey :)");
 pinMode(BUILTIN_LED, OUTPUT); // Initialize the BUILTIN_LED pin as an output, I like blinkies.
 Blynk.begin(auth, WiFi.SSID().c_str(), WiFi.psk().c_str());
 setSyncInterval(1 * 60);
 timer.setInterval(1000L, activetoday); // check every 10 SECONDS if schedule should run today
 timer.setInterval(1000L, check_sche);
 timer.setInterval(1000L, check_sche2);
 timer.setInterval(5000L, sendUptimedht);
 timer.setInterval(1000L, clockDisplay);
 timer.setInterval(5000L, sendUptime);
 timer.setInterval(2000L, checktab);
 //timer.setInterval(1000L, checkvalue);
}

void loop() {
 if (Blynk.connected()) {
  Blynk.run();
 }
 timer.run();
}

void sendUptime() {
 int Moisture;
 int16_t Mois;
 float voltm = 0.0;
 Mois = ads.readADC_SingleEnded(0); 
 Moisture = map(Mois, 0, 20000, 0, 100);
 Serial.println("-------------------------------------------------------------");
 Serial.print("Moisture = ");
 Serial.print(Moisture);
 Serial.print("%");
 Serial.print(" ");
 Serial.println(Mois);
 voltm = (Mois * 0.125)/1000;
 Serial.print("volt = ");
 Serial.println(voltm);
 Blynk.virtualWrite(V9,Moisture);
 Serial.println("-------------------------------------------------------------");
 
 int16_t PH;
 int ph;  
 float voltp = 0.0;    
 PH = ads.readADC_SingleEnded(1);    
 ph = map(PH, 0, 10000, 8, 3.5); 
 Serial.print("PH = ");      
 Serial.print(ph); 
 Serial.print(" ");
 Serial.println(PH);
 voltp = (PH * 0.125)/1000;
 Serial.print("volt = ");      
 Serial.println(voltp);  
 Blynk.virtualWrite(V8,ph); 
 Serial.println("-------------------------------------------------------------");
 
 int Moisture2;
 int16_t Mois2;
 Mois2 = ads.readADC_SingleEnded(2);    
 Moisture2 = map(Mois2, 0, 23000, 100, 0);
 Serial.println("-------------------------------------------------------------");
 Serial.print("Moisture2 = ");     
 Serial.print(Moisture2);
 Serial.print("%");
 Serial.print(" ");
 Serial.println(Mois2);
 Blynk.virtualWrite(V18,Moisture2);
 Serial.println("-------------------------------------------------------------");

 int Moisture3;
 int16_t Mois3;
 Mois3 = ads.readADC_SingleEnded(3);
 Moisture3 = map(Mois3, 0, 27000, 100, 0);
 Serial.println("-------------------------------------------------------------");
 Serial.print("Moisture3 = ");
 Serial.print(Moisture3);
 Serial.print("%");
 Serial.print(" ");
 Serial.println(Mois3);
 Blynk.virtualWrite(V19,Moisture3);
 Serial.println("-------------------------------------------------------------");

 float moisave;
 moisave = (Moisture + Moisture2 + Moisture3)/3;
 Serial.print("MoistureAve = ");
 Serial.print(moisave);
 Serial.print("%");
 Serial.println(" ");
 Blynk.virtualWrite(V20,moisave);
}

void sendUptimedht() {
 float h = dht.readHumidity();
 float t = dht.readTemperature();
 if (isnan(h) || isnan(t)){
  Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
  return;
 }
 Serial.print("Temperature: ");
 Serial.print(t);
 Serial.print(" Humidity: ");
 Serial.println(h);
 Blynk.virtualWrite(V0,t);
 Blynk.virtualWrite(V1,h);
}
void checktab(){
 float t = dht.readTemperature();
 if(tab == 0){
  digitalWrite(relayp2,1);
  led3.off();
 }
 else if(tab <= t){
  digitalWrite(relayp2,0);
  led3.on();
 }
 else{
  digitalWrite(relayp2,1);
  led3.off();
 }
 Serial.print("tabcheck = ");
 Serial.println(tab);
}
BLYNK_WRITE(V12) { //text input from blynk
  tab = param.asInt();
  checktab();
  Serial.println(tab);
}

void ledonstart() {
 if (ledstate == 1) {
  digitalWrite(relayLed, 0);
  Blynk.virtualWrite(V2, 1);
  led4.on();
 }
 else {
  digitalWrite(relayLed, 1);
  Blynk.virtualWrite(V2, 0);
  led4.off();
 }

 if (schestate == 1) {
  Blynk.virtualWrite(V11, 1);
  led1.on();
  led2.off();
  led4.on();

  if ((schestate == 1) && (check3 == true)) {
   timer.setTimeout(50, resetTerminal);
   timer.setTimeout(50, checklastbuttonpressed);
   automode = 1;
   schestate = 1;
   check3 = false;
  }
 }
 else {
  Blynk.virtualWrite(V11, 0);
  led1.off();
  led2.on();
  led4.off();
 }
}

void ledonstart2() {
 if (ledstate2 == 1) {
  digitalWrite(relayLed, 0);
  Blynk.virtualWrite(V2, 1);
  led4.on();
 }
 else {
  digitalWrite(relayLed, 1);
  Blynk.virtualWrite(V2, 0);
  led4.off();
 }

 if (schestate2 == 1) {
  Blynk.virtualWrite(V17, 1);
  led5.on();

  if ((schestate2 == 1) && (check6 == true)) {
  
   timer.setTimeout(50, checklastbuttonpressed2);
   automode2 = 1;
   schestate2 = 1;
   check6 = false;
  }
 }
 else {
  Blynk.virtualWrite(V17, 0);
  led4.off();
  led5.off();
 }
}

void check_status() {
 if (digitalRead(relayLed) == LOW) {
  ledstate = 1;
  if (check == true) {
   EEPROM.write(EEPROM_STATE_ADDRESS_1, ledstate);
   EEPROM.commit();
   Serial.println("EEPROM Write ledstate ON 1");
  }
  check = false;
 }
 else {
  ledstate = 0;
  if (check == false) {
   EEPROM.write(EEPROM_STATE_ADDRESS_1, ledstate);
   EEPROM.commit();
   Serial.println("EEPROM Write ledstate OFF 1");
  }
  check = true;
 }
}

void check_status2() {
 if (digitalRead(relayLed) == LOW) {
  ledstate2 = 1;
  if (check4 == true) {
   EEPROM.write(EEPROM_STATE_ADDRESS_3, ledstate2);
   EEPROM.commit();
   Serial.println("EEPROM Write ledstate ON 2");
  }
  check4 = false;
 }
 else {
  ledstate2 = 0;
  if (check4 == false) {
   EEPROM.write(EEPROM_STATE_ADDRESS_3, ledstate2);
   EEPROM.commit();
   Serial.println("EEPROM Write ledstate OFF 2");
  }
  check4 = true;
 }
}

void check_sche() {
 if (automode == 1) {
  schestate = 1;
  if (check2 == true) {
   EEPROM.write(EEPROM_STATE_ADDRESS_2, schestate);
   EEPROM.commit();
   Serial.println("EEPROM Write schestate ON 1");

   led1.on();
   led2.off();
  }
  check2 = false;
 }
 else {
  schestate = 0;
  if (check2 == false) {
   EEPROM.write(EEPROM_STATE_ADDRESS_2, schestate);
   EEPROM.commit();
   Serial.println("EEPROM Write schestate OFF 1");

   led1.off();
   led2.on();
  }
  check2 = true;
 }
}

void check_sche2() {
 if (automode2 == 1) {
  schestate2 = 1;
  if (check5 == true) {
   EEPROM.write(EEPROM_STATE_ADDRESS_4, schestate2);
   EEPROM.commit();
   Serial.println("EEPROM Write schestate ON 2");
   led2.off();
   led5.on();
  }
  check5 = false;
 }
 else {
  schestate2= 0;
  if (check5 == false) {
   EEPROM.write(EEPROM_STATE_ADDRESS_4, schestate2);
   EEPROM.commit();
   Serial.println("EEPROM Write schestate OFF 2");

   led2.on();
   led5.off(); 
  }
  check5 = true;
 }
}

BLYNK_CONNECTED() {
 if (isFirstConnect) {
  Blynk.syncAll();
  Blynk.notify("TIMER STARTING!!!!");
  isFirstConnect = false;
 }
}

void activetoday() {    // check if schedule should run today
 if (year() != 1970) {
  if (automode == 1) {
   Blynk.syncVirtual(V10); // sync timeinput widget
  }
  if (automode2 == 1){
   Blynk.syncVirtual(V16);
  }
 }
}

void checklastbuttonpressed () {
 if (automode == 1) {
  oldstatus = 1; //5
 } else {
  oldstatus = 2; //6
 }
}
void checklastbuttonpressed2 () {
 if (automode2 == 1) {
  oldstatus = 3; //7
 } else {
  oldstatus = 4; //8
 }
}

void restorelastbuttonpressed () {
 if (oldstatus == 1) {
  automode = 1;
  Blynk.virtualWrite(V11, 1);
 } else {
  automode = 0;
  Blynk.virtualWrite(V11, 0);
 }
}

void restorelastbuttonpressed2 () {
 if (oldstatus2 == 3) {
  automode2 = 1;
  Blynk.virtualWrite(V17, 1);
 } else {
  automode2 = 0;
  Blynk.virtualWrite(V17, 0);
 }
}

void resetTerminal()
{
 terminal.println();
 terminal.println();
 terminal.println();
 terminal.println("AUTO Mode has been selected");
 terminal.println("Wait for update (10 seconds as maximum)");
 terminal.println();
 terminal.println();
 terminal.println();
 terminal.flush();
}

BLYNK_WRITE(V2) // ON-OFF Manual
{
 if (param.asInt() == 1) { // boton encendido
  terminal.println();
  terminal.println();
  terminal.println();
  terminal.println("Manual MODE is ON");
  terminal.println("Press ON/OFF button if required");
  terminal.println("Device is ON");
  terminal.println();
  terminal.println();
  terminal.flush();

  if (manual == 0) { //está en modo automático
   checklastbuttonpressed ();
   checklastbuttonpressed2 ();
   manual = 1;
   automode = 0;
   automode2 = 0;
   Blynk.virtualWrite(V11, 0);
   Blynk.virtualWrite(V17, 0);
   digitalWrite(relayLed, LOW); // set LED ON
   Blynk.virtualWrite(V2, 1);  //Turn ON Button Widget
   led4.on();
  } 
  else {       //está en modo manual
   automode = 0;
   automode2 = 0;
   Blynk.virtualWrite(V11, 0);
   Blynk.virtualWrite(V17, 0);
   digitalWrite(relayLed, LOW); // set LED ON
   Blynk.virtualWrite(V2, 1);  //Turn ON Button Widget
   led4.on();
  }
 } else {
  terminal.println();
  terminal.println();
  terminal.println();
  terminal.println("Manual MODE is ON");
  terminal.println("Press ON/OFF button if required");
  terminal.println("Device is OFF");
  terminal.println();
  terminal.println();
  terminal.flush();

  if (manual == 0) {  //modo automático
   checklastbuttonpressed ();
   checklastbuttonpressed2 ();
   manual = 1;
   automode = 0;
   automode2 = 0;
   Blynk.virtualWrite(V11, 0);
   Blynk.virtualWrite(V17, 0);
   digitalWrite(relayLed, HIGH); // set LED OFF
   Blynk.virtualWrite(V2, 0);  //Turn OFF Button Widget
   led4.off();
  } else {
   automode = 0;
   automode2 = 0;
   Blynk.virtualWrite(V11, 0);
   Blynk.virtualWrite(V17, 0);
   digitalWrite(relayLed, HIGH); // set LED OFF
   Blynk.virtualWrite(V2, 0);  //Turn OFF Button Widget
   led4.off();
  }
 }
}

BLYNK_WRITE(V11) // Up to you selected
{
 if (param.asInt() == 1) {
  timer.setTimeout(50, resetTerminal);
  timer.setTimeout(50, checklastbuttonpressed);
  automode = 1;
  schestate = 1;
 } else {
  automode = 0;
  schestate = 0;
 }
}

BLYNK_WRITE(V17) // Up to you selected
{
 if (param.asInt() == 1) {
  timer.setTimeout(50, resetTerminal);
  timer.setTimeout(50, checklastbuttonpressed2);
  automode2 = 1;
  schestate2 = 1;
 } else {
  automode2 = 0;
  schestate2 = 0;
 }
}

BLYNK_WRITE(V10)//Up to you
{
 if (automode == 1) {
  sprintf(Date, "%02d/%02d/%04d", day(), month(), year());
  sprintf(Time, "%02d:%02d:%02d", hour(), minute(), second());

  TimeInputParam t(param);

  terminal.print("Auto Mode Checked schedule at: ");
  terminal.println(Time);
  terminal.flush();
  int dayadjustment = -1;
  if (weekday() == 1) {
   dayadjustment = 6; // needed for Sunday, Time library is day 1 and Blynk is day 7
  }
  if (t.isWeekdaySelected(weekday() + dayadjustment)) { //Time library starts week on Sunday, Blynk on Monday
   terminal.println("Auto Mode ACTIVE today");
   terminal.flush();
   if (t.hasStartTime()) // Process start time
   {
    terminal.println(String("Start: ") + t.getStartHour() + ":" + t.getStartMinute());
    terminal.flush();
   }
   if (t.hasStopTime()) // Process stop time
   {
    terminal.println(String("Stop : ") + t.getStopHour() + ":" + t.getStopMinute()+ ":" + t.getStopSecond());
    terminal.flush();
   }
   // Display timezone details, for information purposes only
   terminal.println(String("Time zone: ") + t.getTZ()); // Timezone is already added to start/stop time
   terminal.println("At least ONE day MUST be selected");
   //terminal.println(String("Time zone offset: ") + t.getTZ_Offset()); // Get timezone offset (in seconds)
   terminal.flush();

   for (int i = 1; i <= 7; i++) { // Process weekdays (1. Mon, 2. Tue, 3. Wed, ...)
    if (t.isWeekdaySelected(i)) {
     terminal.println(String("Day ") + i + " is selected");
     terminal.flush();
    }
   }
   nowseconds = ((hour() * 3600) + (minute() * 60) + second());
   startsecondswd = (t.getStartHour() * 3600) + (t.getStartMinute() * 60) + (t.getStartSecond());
   Serial.println(startsecondswd); // used for debugging
   if (nowseconds >= startsecondswd) {
    terminal.print("Auto Mode STARTED at");
    terminal.println(String(" ") + t.getStartHour() + ":" + t.getStartMinute() + ":" + t.getStartSecond());
    terminal.flush();
    /*if (nowseconds <= startsecondswd + 90) { // 90s on 60s timer ensures 1 trigger command is sent
     digitalWrite(relayLed, LOW); // set LED ON
     Blynk.virtualWrite(V2, 1);
     led4.on();
     // code here to switch the relay ON
    }*/
   }
   else {
    digitalWrite(relayLed, HIGH); // set LED OFF
    Blynk.virtualWrite(V2, 0);
    led4.off();
    terminal.println("Auto Mode Device NOT STARTED today");
    terminal.flush();
   }
   stopsecondswd = (t.getStopHour() * 3600) + (t.getStopMinute() * 60) + (t.getStopSecond());
   Serial.println(stopsecondswd); // used for debugging
   if (nowseconds >= stopsecondswd) {
    digitalWrite(relayLed, HIGH); // set LED OFF
    Blynk.virtualWrite(V2, 0);
    led4.off();
    terminal.print("Auto Mode STOPPED at");
    terminal.println(String(" ") + t.getStopHour() + ":" + t.getStopMinute());
    terminal.flush();
    /*if (nowseconds <= stopsecondswd + 1) { // 90s on 60s timer ensures 1 trigger command is sent
     digitalWrite(relayLed, HIGH); // set LED OFF
     Blynk.virtualWrite(V2, 0);
     led4.off();
     // code here to switch the relay OFF
    }*/
   }
   else {
    if (nowseconds >= startsecondswd) {
     digitalWrite(relayLed, LOW); // set LED ON
     Blynk.virtualWrite(V2, 1);
     led4.on();
     terminal.println("Auto Mode is ON");
     terminal.flush();

    }
   }
  }
  else {
   terminal.println("Auto Mode INACTIVE today");
   terminal.flush();
   // nothing to do today, check again in 30 SECONDS time
  }
  terminal.println();
 }
}

BLYNK_WRITE(V16)//Up to you
{
 if (automode2 == 1) {
  sprintf(Date, "%02d/%02d/%04d", day(), month(), year());
  sprintf(Time, "%02d:%02d:%02d", hour(), minute(), second());

  TimeInputParam t(param);

  terminal.print("Auto Mode Checked schedule at: ");
  terminal.println(Time);
  terminal.flush();
  int dayadjustment = -1;
  if (weekday() == 1) {
   dayadjustment = 6; // needed for Sunday, Time library is day 1 and Blynk is day 7
  }
  if (t.isWeekdaySelected(weekday() + dayadjustment)) { //Time library starts week on Sunday, Blynk on Monday
   terminal.println("Auto Mode ACTIVE today");
   terminal.flush();
   if (t.hasStartTime()) // Process start time
   {
    terminal.println(String("Start: ") + t.getStartHour() + ":" + t.getStartMinute());
    terminal.flush();
   }
   if (t.hasStopTime()) // Process stop time
   {
    terminal.println(String("Stop : ") + t.getStopHour() + ":" + t.getStopMinute()+ ":" + t.getStopSecond());
    terminal.flush();
   }
   // Display timezone details, for information purposes only
   terminal.println(String("Time zone: ") + t.getTZ()); // Timezone is already added to start/stop time
   terminal.println("At least ONE day MUST be selected");
   //terminal.println(String("Time zone offset: ") + t.getTZ_Offset()); // Get timezone offset (in seconds)
   terminal.flush();

   for (int i = 1; i <= 7; i++) { // Process weekdays (1. Mon, 2. Tue, 3. Wed, ...)
    if (t.isWeekdaySelected(i)) {
     terminal.println(String("Day ") + i + " is selected");
     terminal.flush();
    }
   }
   nowseconds2 = ((hour() * 3600) + (minute() * 60) + second());
   startsecondswd2 = (t.getStartHour() * 3600) + (t.getStartMinute() * 60) + (t.getStartSecond());
   Serial.println(startsecondswd2); // used for debugging
   if (nowseconds2 >= startsecondswd2) {
    terminal.print("Auto Mode STARTED at");
    terminal.println(String(" ") + t.getStartHour() + ":" + t.getStartMinute() + ":" + t.getStartSecond());
    terminal.flush();
    /*if (nowseconds2 <= startsecondswd2 + 90) { // 90s on 60s timer ensures 1 trigger command is sent
     digitalWrite(relayLed, LOW); // set LED ON
     Blynk.virtualWrite(V2, 1);
     led4.on();
     // code here to switch the relay ON
    }*/
   }
   else {
    digitalWrite(relayLed, HIGH); // set LED OFF
    Blynk.virtualWrite(V2, 0);
    led4.off();
    terminal.println("Auto Mode Device NOT STARTED today");
    terminal.flush();
   }
   stopsecondswd2 = (t.getStopHour() * 3600) + (t.getStopMinute() * 60) + (t.getStopSecond());
   Serial.println(stopsecondswd); // used for debugging
   if (nowseconds2 >= stopsecondswd2) {
    digitalWrite(relayLed, HIGH); // set LED OFF
    Blynk.virtualWrite(V2, 0);
    led4.off();
    terminal.print("Auto Mode STOPPED at");
    terminal.println(String(" ") + t.getStopHour() + ":" + t.getStopMinute());
    terminal.flush();
    /*if (nowseconds2 <= stopsecondswd2 + 1) { // 90s on 60s timer ensures 1 trigger command is sent
     digitalWrite(relayLed, HIGH); // set LED OFF
     Blynk.virtualWrite(V2, 0);
     led4.off();
     // code here to switch the relay OFF
    }*/
   }
   else {
    if (nowseconds2 >= startsecondswd2) {
     digitalWrite(relayLed, LOW); // set LED ON
     Blynk.virtualWrite(V2, 1);
     terminal.println("Auto Mode is ON");
     terminal.flush();
     led4.on();
    }
   }
  }
  else {
   terminal.println("Auto Mode INACTIVE today");
   terminal.flush();
   // nothing to do today, check again in 30 SECONDS time
  }
  terminal.println();
 }
}

void reconnectBlynk() {
 if (!Blynk.connected()) {
  if (Blynk.connect()) {
   BLYNK_LOG("Reconnected");
  } else {
   BLYNK_LOG("Not reconnected");
  }
 }
}

ขอดูหน้าการวาง Vpin layout หน่อยครับ อะไรเป็นอะไรบ้าง stop app แล้วแคปมาดูหน่อย

1 Likes


ประมาณนี้ครับ

1 Likes

มี output แค่ตัวด้วยแต่ใช่ timer 2 ตัวใช่ไหมครับ

1 Likes

บรรทัดนี้จะมีอยู่ 4 ต่ำแหน่ง ครับที่จะทำงานเบียดกันอยู่เพราะใช้ output ร่วมกัน วิธีแก้คือทำให้ทั้งสี่บรรทัดนี้วิ่งทำงานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับ ปัญหาที่ว่าจะหมดไป

1 Likes

ใช่ครับผม 2 timer แต่ 1 output ทำงานคนละเวลากัน

พอจะใบ้แนวทางการแก้ไขให้อีกนิดได้มั้ยครับ

ผมเคยแนะนำไปแล้วครับลองตามอ่านดู

1 Likes

ขอบพระคุณอย่างสูงครับ ผมเข้าใจหลักการแล้วครับ แต่ก็ยัง งงๆไม่รู้จะไปวางไว้ส่วนไหนครับ

วางส่วนที่ ทำงานก่อนเป็นหลักครับ เพราะมันมันต้อง on ก่อนที่จะ off สองส่วนนั้นผมก็วงให้ดูแล้ว อีกสองส่วนก็เป็นของ timer ที่สองวางเหมือนกันเลย

1 Likes

ผมวางลงในส่วนนี้ถูกต้องมั้ยครับ เทสแล้วยังกระพริบอยู่ครับ

BLYNK_WRITE(V10)//Up to you
{
  if (automode == 1){
  sprintf(Date, "%02d/%02d/%04d", day(), month(), year());
  sprintf(Time, "%02d:%02d:%02d", hour(), minute(), second());

  TimeInputParam t(param);

  terminal.print("Auto Mode Checked schedule at: ");
  terminal.println(Time);
  terminal.flush();
  int dayadjustment = -1;
  if (weekday() == 1) {
   dayadjustment = 6; // needed for Sunday, Time library is day 1 and Blynk is day 7
  }
  if (t.isWeekdaySelected(weekday() + dayadjustment)) { //Time library starts week on Sunday, Blynk on Monday
   terminal.println("Auto Mode ACTIVE today");
   terminal.flush();
   if (t.hasStartTime()) // Process start time
   {
    terminal.println(String("Start: ") + t.getStartHour() + ":" + t.getStartMinute());
    terminal.flush();
   }
   if (t.hasStopTime()) // Process stop time
   {
    terminal.println(String("Stop : ") + t.getStopHour() + ":" + t.getStopMinute()+ ":" + t.getStopSecond());
    terminal.flush();
   }
   // Display timezone details, for information purposes only
   terminal.println(String("Time zone: ") + t.getTZ()); // Timezone is already added to start/stop time
   terminal.println("At least ONE day MUST be selected");
   //terminal.println(String("Time zone offset: ") + t.getTZ_Offset()); // Get timezone offset (in seconds)
   terminal.flush();

   for (int i = 1; i <= 7; i++) { // Process weekdays (1. Mon, 2. Tue, 3. Wed, ...)
    if (t.isWeekdaySelected(i)) {
     terminal.println(String("Day ") + i + " is selected");
     terminal.flush();
    }
   }
   nowseconds = ((hour() * 3600) + (minute() * 60) + second());
   startsecondswd = (t.getStartHour() * 3600) + (t.getStartMinute() * 60) + (t.getStartSecond());
   Serial.println(startsecondswd); // used for debugging
   if (nowseconds >= startsecondswd) {
    terminal.print("Auto Mode STARTED at");
    terminal.println(String(" ") + t.getStartHour() + ":" + t.getStartMinute() + ":" + t.getStartSecond());
    terminal.flush();
    if (nowseconds <= startsecondswd) { // 90s on 60s timer ensures 1 trigger command is sent
     **if(digitalRead(relayLed)==HIGH){**
**      if(TC == true){ **
**       digitalWrite(relayLed, LOW); // set LED ON**
**       Blynk.virtualWrite(V2, 1);**
**       led4.on();**
**       TC = false;**
**     }**
**     // code here to switch the relay ON**
**   }**
**  }**
** }**
**   else {**
**    digitalWrite(relayLed, HIGH); // set LED OFF**
**    Blynk.virtualWrite(V2, 0);**
**    led4.off();**
**    terminal.println("Auto Mode Device NOT STARTED today");**
**    terminal.flush();**
**    TC = true;**
**   }**
   stopsecondswd = (t.getStopHour() * 3600) + (t.getStopMinute() * 60) + (t.getStopSecond());
   Serial.println(stopsecondswd); // used for debugging
   if (nowseconds >= stopsecondswd) {
     digitalWrite(relayLed, HIGH); // set LED OFF
     Blynk.virtualWrite(V2, 0);
    led4.off();
    terminal.print("Auto Mode STOPPED at");
    terminal.println(String(" ") + t.getStopHour() + ":" + t.getStopMinute());
    terminal.flush();
    /*if (nowseconds <= stopsecondswd + 90) { // 90s on 60s timer ensures 1 trigger command is sent
     digitalWrite(relayLed, HIGH); // set LED OFF
     Blynk.virtualWrite(V2, 0);
     led4.off();
     // code here to switch the relay OFF
    }*/
   }
   }
   else {
    if (nowseconds >= startsecondswd) {
     digitalWrite(relayLed, LOW); // set LED ON
     Blynk.virtualWrite(V2, 1);
     led4.on();
     terminal.println("Auto Mode is ON");
     terminal.flush(); 
     }
    }
   }
  else {
   terminal.println("Auto Mode INACTIVE today");
   terminal.flush();
   // nothing to do today, check again in 30 SECONDS time
  }
  terminal.println();
 }

บรรทัดนี้ยังไม่ถูกล็อกครับ

image

1 Likes

ใช้ตัวแปรเดียวกับตัวด้านบน หรือต้องสร้างตัวแปรใหม่ครับ

ใช้ตัวแปรเดียวกันแต่รับค่า false มา จบด้วย true

1 Likes
BLYNK_WRITE(V10)//Up to you
{
  if (automode == 1){
  sprintf(Date, "%02d/%02d/%04d", day(), month(), year());
  sprintf(Time, "%02d:%02d:%02d", hour(), minute(), second());

  TimeInputParam t(param);

  terminal.print("Auto Mode Checked schedule at: ");
  terminal.println(Time);
  terminal.flush();
  int dayadjustment = -1;
  if (weekday() == 1) {
   dayadjustment = 6; // needed for Sunday, Time library is day 1 and Blynk is day 7
  }
  if (t.isWeekdaySelected(weekday() + dayadjustment)) { //Time library starts week on Sunday, Blynk on Monday
   terminal.println("Auto Mode ACTIVE today");
   terminal.flush();
   if (t.hasStartTime()) // Process start time
   {
    terminal.println(String("Start: ") + t.getStartHour() + ":" + t.getStartMinute());
    terminal.flush();
   }
   if (t.hasStopTime()) // Process stop time
   {
    terminal.println(String("Stop : ") + t.getStopHour() + ":" + t.getStopMinute()+ ":" + t.getStopSecond());
    terminal.flush();
   }
   // Display timezone details, for information purposes only
   terminal.println(String("Time zone: ") + t.getTZ()); // Timezone is already added to start/stop time
   terminal.println("At least ONE day MUST be selected");
   //terminal.println(String("Time zone offset: ") + t.getTZ_Offset()); // Get timezone offset (in seconds)
   terminal.flush();

   for (int i = 1; i <= 7; i++) { // Process weekdays (1. Mon, 2. Tue, 3. Wed, ...)
    if (t.isWeekdaySelected(i)) {
     terminal.println(String("Day ") + i + " is selected");
     terminal.flush();
    }
   }
   nowseconds = ((hour() * 3600) + (minute() * 60) + second());
   startsecondswd = (t.getStartHour() * 3600) + (t.getStartMinute() * 60) + (t.getStartSecond());
   Serial.println(startsecondswd); // used for debugging
   if (nowseconds >= startsecondswd) {
    terminal.print("Auto Mode STARTED at");
    terminal.println(String(" ") + t.getStartHour() + ":" + t.getStartMinute() + ":" + t.getStartSecond());
    terminal.flush();
    if (nowseconds <= startsecondswd) { // 90s on 60s timer ensures 1 trigger command is sent
     if(digitalRead(relayLed)==HIGH){
      if(TC == true){
       digitalWrite(relayLed, LOW); // set LED ON
       Blynk.virtualWrite(V2, 1);
       led4.on();
       TC = false;
      }
     // code here to switch the relay ON
     }
    }
   }
   else {
    digitalWrite(relayLed, HIGH); // set LED OFF
    Blynk.virtualWrite(V2, 0);
    led4.off();
    terminal.println("Auto Mode Device NOT STARTED today");
    terminal.flush();
    TC = true;
   }
   stopsecondswd = (t.getStopHour() * 3600) + (t.getStopMinute() * 60) + (t.getStopSecond());
   Serial.println(stopsecondswd); // used for debugging
   if (nowseconds >= stopsecondswd) {
    if(digitalRead(relayLed)==LOW){
      if(TC == false){
       digitalWrite(relayLed, HIGH); // set LED OFF 
       Blynk.virtualWrite(V2, 0);
       led4.off();
       terminal.print("Auto Mode STOPPED at");
       terminal.println(String(" ") + t.getStopHour() + ":" + t.getStopMinute());
       terminal.flush();
       TC = true;
     }   
    }
   } 
    /*if (nowseconds <= stopsecondswd + 90) { // 90s on 60s timer ensures 1 trigger command is sent
     digitalWrite(relayLed, HIGH); // set LED OFF
     Blynk.virtualWrite(V2, 0);
     led4.off();
     // code here to switch the relay OFF
    }*/
   else {
    if (nowseconds >= startsecondswd) {
     digitalWrite(relayLed, LOW); // set LED ON
     Blynk.virtualWrite(V2, 1);
     led4.on();
     terminal.println("Auto Mode is ON");
     terminal.flush(); 
     TC = false;
     }
    }
   }
  }
  else {
   terminal.println("Auto Mode INACTIVE today");
   terminal.flush();
   // nothing to do today, check again in 30 SECONDS time
  }
  terminal.println();
 }

BLYNK_WRITE(V16)//Up to you
{
 if (automode2 == 1) {
  sprintf(Date, "%02d/%02d/%04d", day(), month(), year());
  sprintf(Time, "%02d:%02d:%02d", hour(), minute(), second());

  TimeInputParam t(param);

  terminal.print("Auto Mode Checked schedule at: ");
  terminal.println(Time);
  terminal.flush();
  int dayadjustment = -1;
  if (weekday() == 1) {
   dayadjustment = 6; // needed for Sunday, Time library is day 1 and Blynk is day 7
  }
  if (t.isWeekdaySelected(weekday() + dayadjustment)) { //Time library starts week on Sunday, Blynk on Monday
   terminal.println("Auto Mode ACTIVE today");
   terminal.flush();
   if (t.hasStartTime()) // Process start time
   {
    terminal.println(String("Start: ") + t.getStartHour() + ":" + t.getStartMinute());
    terminal.flush();
   }
   if (t.hasStopTime()) // Process stop time
   {
    terminal.println(String("Stop : ") + t.getStopHour() + ":" + t.getStopMinute()+ ":" + t.getStopSecond());
    terminal.flush();
   }
   // Display timezone details, for information purposes only
   terminal.println(String("Time zone: ") + t.getTZ()); // Timezone is already added to start/stop time
   terminal.println("At least ONE day MUST be selected");
   //terminal.println(String("Time zone offset: ") + t.getTZ_Offset()); // Get timezone offset (in seconds)
   terminal.flush();

   for (int i = 1; i <= 7; i++) { // Process weekdays (1. Mon, 2. Tue, 3. Wed, ...)
    if (t.isWeekdaySelected(i)) {
     terminal.println(String("Day ") + i + " is selected");
     terminal.flush();
    }
   }
   nowseconds2 = ((hour() * 3600) + (minute() * 60) + second());
   startsecondswd2 = (t.getStartHour() * 3600) + (t.getStartMinute() * 60) + (t.getStartSecond());
   Serial.println(startsecondswd2); // used for debugging
   if (nowseconds2 >= startsecondswd2) {
    terminal.print("Auto Mode STARTED at");
    terminal.println(String(" ") + t.getStartHour() + ":" + t.getStartMinute() + ":" + t.getStartSecond());
    terminal.flush();
    if (nowseconds2 <= startsecondswd2) { // 90s on 60s timer ensures 1 trigger command is sent
     if(digitalRead(relayLed)==HIGH){
      if(TC2 == false){
     digitalWrite(relayLed, LOW); // set LED ON
     Blynk.virtualWrite(V2, 1);
     led4.on();
     TC2 = true;
     // code here to switch the relay ON
      }
     }
    }
   }
   else {
    digitalWrite(relayLed, HIGH); // set LED OFF
    Blynk.virtualWrite(V2, 0);
    led4.off();
    terminal.println("Auto Mode Device NOT STARTED today");
    terminal.flush();
    TC2 = false;
   }
   stopsecondswd2 = (t.getStopHour() * 3600) + (t.getStopMinute() * 60) + (t.getStopSecond());
   Serial.println(stopsecondswd); // used for debugging
   if (nowseconds2 >= stopsecondswd2) {
    if(digitalRead(relayLed)==LOW){
      if(TC2 == true){
    digitalWrite(relayLed, HIGH); // set LED OFF
    Blynk.virtualWrite(V2, 0);
    led4.off();
    terminal.print("Auto Mode STOPPED at");
    terminal.println(String(" ") + t.getStopHour() + ":" + t.getStopMinute());
    terminal.flush();
    TC2 = false;
    /*if (nowseconds2 <= stopsecondswd2 + 90) { // 90s on 60s timer ensures 1 trigger command is sent
     digitalWrite(relayLed, HIGH); // set LED OFF
     Blynk.virtualWrite(V2, 0);
     led4.off();
     // code here to switch the relay OFF
    }*/
     }
    }
   }
   else {
    if (nowseconds2 >= startsecondswd2) {
     digitalWrite(relayLed, LOW); // set LED ON
     Blynk.virtualWrite(V2, 1);
     terminal.println("Auto Mode is ON");
     terminal.flush();
     led4.on();
     TC2 = true;
    }
   }
  }
  else {
   terminal.println("Auto Mode INACTIVE today");
   terminal.flush();
   // nothing to do today, check again in 30 SECONDS time
  }
  terminal.println();
 }
}

ผมใส่แล้วครับ ทั้งสอง Timer ตัวแรกยังกระพริบ ตัวสองก็กระพริบแต่น้อยครั้ง ไม่รู้ว่าวางถูกต้องมั้ย

ยังไม่ถูกต้องครับ

1 Likes

แก้ กำหนดตัวแปรด้วยครับ bool TC = false;

1 Likes

ขอบคุณครับอาจารย์ตอนนี้สามารถใช้ได้แล้วครับ แต่มีบางช่วงที่มันไม่ตอบสนอง

อันนั้นต้องลองใช้งานแล้วจับจุดดูครับ

1 Likes