ถ้าอยากได้ตัวตั้งเวลา เพิ่มต้องเเก้ไขยังไงครับ Time input blynk2.0

#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPLLtlGY9Tc"
#define BLYNK_DEVICE_NAME "time4112565"
//#define BLYNK_DEVICE_NAME      "Device"

#define BLYNK_FIRMWARE_VERSION    "0.1.0"

#define BLYNK_PRINT Serial
//#define BLYNK_DEBUG

#define APP_DEBUG

// Uncomment your board, or configure a custom board in Settings.h
//#define USE_SPARKFUN_BLYNK_BOARD
//#define USE_NODE_MCU_BOARD
//#define USE_WITTY_CLOUD_BOARD
//#define USE_WEMOS_D1_MINI

#include "BlynkEdgent.h"
#include <TimeLib.h>

BlynkTimer timer;

bool led_set[2];
long timer_start_set[2] = {0xFFFF, 0xFFFF};
long timer_stop_set[2] = {0xFFFF, 0xFFFF};
unsigned char weekday_set[2];

long rtc_sec;
unsigned char day_of_week;

bool led_status[2];
bool update_blynk_status[2];
bool led_timer_on_set[2];

// #########################################################################################################
// LED 1
BLYNK_WRITE(V1)
{
 int val = 0;
 val = param.asInt();

 if ( led_timer_on_set[0] == 0 )
  led_set[0] = val;
 else
  update_blynk_status[0] = 1;
}

// #########################################################################################################
// LED 2
BLYNK_WRITE(V2)
{
  int val = 0;
  val = param.asInt();

 if ( led_timer_on_set[1] == 0)
  led_set[1] = val;
 else
  update_blynk_status[1] = 1; 
}
// #########################################################################################################
// Timer 1
BLYNK_WRITE(V3) 
{
 unsigned char week_day;
 
 TimeInputParam t(param);

 if (t.hasStartTime() && t.hasStopTime() ) 
 {
  timer_start_set[0] = (t.getStartHour() * 60 * 60) + (t.getStartMinute() * 60) + t.getStartSecond();
  timer_stop_set[0] = (t.getStopHour() * 60 * 60) + (t.getStopMinute() * 60) + t.getStopSecond();
  
  Serial.println(String("Start Time: ") +
          t.getStartHour() + ":" +
          t.getStartMinute() + ":" +
          t.getStartSecond());
          
  Serial.println(String("Stop Time: ") +
          t.getStopHour() + ":" +
          t.getStopMinute() + ":" +
          t.getStopSecond());
          
  for (int i = 1; i <= 7; i++) 
  {
   if (t.isWeekdaySelected(i)) 
   {
    week_day |= (0x01 << (i-1));
    Serial.println(String("Day ") + i + " is selected");
   }
   else
   {
    week_day &= (~(0x01 << (i-1)));
   }
  } 

  weekday_set[0] = week_day;
 }
 else
 {
  timer_start_set[0] = 0xFFFF;
  timer_stop_set[0] = 0xFFFF;
 }
}

// #########################################################################################################
// Timer 2
BLYNK_WRITE(V4) 
{
unsigned char week_day;
 
 TimeInputParam t(param);

 if (t.hasStartTime() && t.hasStopTime() ) 
 {
  timer_start_set[1] = (t.getStartHour() * 60 * 60) + (t.getStartMinute() * 60) + t.getStartSecond();
  timer_stop_set[1] = (t.getStopHour() * 60 * 60) + (t.getStopMinute() * 60) + t.getStopSecond();
  
  Serial.println(String("Start Time: ") +
          t.getStartHour() + ":" +
          t.getStartMinute() + ":" +
          t.getStartSecond());
          
  Serial.println(String("Stop Time: ") +
          t.getStopHour() + ":" +
          t.getStopMinute() + ":" +
          t.getStopSecond());
          
  for (int i = 1; i <= 7; i++) 
  {
   if (t.isWeekdaySelected(i)) 
   {
    week_day |= (0x01 << (i-1));
    Serial.println(String("Day ") + i + " is selected");
   }
   else
   {
    week_day &= (~(0x01 << (i-1)));
   }
  } 

  weekday_set[1] = week_day;
 }
 else
 {
  timer_start_set[1] = 0xFFFF;
  timer_stop_set[1] = 0xFFFF;
 }
}
// #########################################################################################################
BLYNK_WRITE(InternalPinRTC) 
{
 const unsigned long DEFAULT_TIME = 1357041600; // Jan 1 2013
 unsigned long blynkTime = param.asLong(); 
 
 if (blynkTime >= DEFAULT_TIME) 
 {
  setTime(blynkTime);

  day_of_week = weekday();
 
  if ( day_of_week == 1 )
   day_of_week = 7;
  else
   day_of_week -= 1; 
  
  rtc_sec = (hour()*60*60) + (minute()*60) + second();
  
  Serial.println(blynkTime);
  Serial.println(String("RTC Server: ") + hour() + ":" + minute() + ":" + second());
  Serial.println(String("Day of Week: ") + weekday()); 
 }
}

// #########################################################################################################
BLYNK_CONNECTED() 
{
 Blynk.sendInternal("rtc", "sync"); 
}

// #########################################################################################################
void checkTime() 
{
 Blynk.sendInternal("rtc", "sync"); 
}

// #########################################################################################################
void led_mng()
{
 bool time_set_overflow;
 bool led_status_buf[2];
 
 for (int i=0; i<2; i++)
 {
  led_status_buf[i] = led_status[i];
  time_set_overflow = 0;
  
  if ( timer_start_set[i] != 0xFFFF && timer_stop_set[i] != 0xFFFF)
  {
   if ( timer_stop_set[i] < timer_start_set[i] ) time_set_overflow = 1;

   if ((((time_set_overflow == 0 && (rtc_sec >= timer_start_set[i]) && (rtc_sec < timer_stop_set[i])) ||
    (time_set_overflow && ((rtc_sec >= timer_start_set[i]) || (rtc_sec < timer_stop_set[i])))) && 
    (weekday_set[i] == 0x00 || (weekday_set[i] & (0x01 << (day_of_week - 1) )))) )
    {
     led_timer_on_set[i] = 1;
    }
    else
     led_timer_on_set[i] = 0;
  }
  else
   led_timer_on_set[i] = 0;

  if ( led_timer_on_set[i] )
  {
   led_status[i] = 1;
   led_set[i] = 0;
  }
  else
  {
   led_status[i] = led_set[i];
  }

  if ( led_status_buf[i] != led_status[i] )
   update_blynk_status[i] = 1; 
 }
  // HARDWARE CONTROL
 digitalWrite(D0, led_status[0]); 
 digitalWrite(D4, led_status[1]); 
}

// #########################################################################################################
void blynk_update()
{
 if ( update_blynk_status[0] )
 {
   update_blynk_status[0] = 0;
   Blynk.virtualWrite(V1, led_status[0]);
 } 

 if ( update_blynk_status[1] )
 {
   update_blynk_status[1] = 0;
   Blynk.virtualWrite(V2, led_status[1]);
   
 }
}

// #########################################################################################################
void setup()
{
 Serial.begin(115200);
 delay(100);

 pinMode(D0, OUTPUT);
 pinMode(D4, OUTPUT);

 BlynkEdgent.begin();
 timer.setInterval(10000L, checkTime);
}

// #########################################################################################################
void loop() 
{
 BlynkEdgent.run();
 timer.run();
 led_mng();
 blynk_update();
}