สอบถามเกี่ยวกับการใช้ TIME INPUTหน่อยครับ

ผมเผิ่งจะหัดเล่น Blynk นะครับแล้วกำลังฝึกใช้โหมด time input อยู่ครับได้โค้ดมาหัดเล่นตัวหนึ่ง แต่พอผมตั้งเวลาให้รีเลย์ทำงานแล้ว ตอนแรกเวลาก็ไม่ตรงเท่าไหร่นะครับ แต่ผมลองปรับตามกระทู้ของ ท่านที่เคยให้ความรู้ใว้แล้วเวลาก็ตรงมากขึ้นครับ แต่ปัญหาตอนนี้คือ พอตั้งเวลาให้รีเลย์ หยุดทำงานแล้วมันจะกระพริบประมาณ 4 ครั้งแล้วจึงจะดับปกติครับ ผมสังเกตุดูแล้วไฟมันจะกระพริบตามจังหวะ ของการเช็ค activetoday ครับ ถ้าเราปรับ activetoday ให้เช็คน้อยลงมันก็กระพริบถี่ขึ้น ครับ แบบนี้แก่ยังไงดีครับ

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <SimpleTimer.h>
#include <TimeLib.h>
#include <WidgetRTC.h>
#include <EEPROM.h>

#define EEPROM_STATE_ADDRESS_1 128
#define EEPROM_STATE_ADDRESS_2 144
#define relayLed D1

SimpleTimer timer;
WidgetRTC rtc;
WidgetTerminal terminal(V3);
WidgetLED led1(V4);
WidgetLED led2(V5);


char Date[16];
char Time[16];
char auth[] = "erC0rZbiW-w63xTc2--E0ZNWuKNS_DgC";
char ssid[] = "KhunFonShop";
char pass[] = "23092529";
long startsecondswd;
long stopsecondswd;
long nowseconds;
bool isFirstConnect = true;

String displaycurrenttimepluswifi;
int wifisignal;
int manual = 0;
int oldstatus;
int automode;

char ledstate = 0;
char schestate = 0;
bool check = true;
bool check2 = true;
bool check3 = true;

void setup()
{
 pinMode(relayLed, OUTPUT);
 digitalWrite(relayLed, LOW); // set LED ON
 Serial.begin(115200);
 Serial.println("\Starting");
 Blynk.begin(auth, ssid, pass);
 int mytimeout = millis() / 1000;
 while (Blynk.connect() == false) { // try to connect to server for 10 seconds
 if ((millis() / 1000) > mytimeout) { // try local server if not connected within 9 seconds
   break;
  }
 }

 EEPROM.begin(512);
 ledstate = EEPROM.read(EEPROM_STATE_ADDRESS_1) == 1 ? 1 : 0;
 schestate = EEPROM.read(EEPROM_STATE_ADDRESS_2) == 1 ? 1 : 0;
 ledonstart();

 rtc.begin();
 timer.setInterval(10000L, activetoday); // check every 10 SECONDS if schedule should run today
 //timer.setInterval(30000L, reconnectBlynk); // check every 30s if still connected to server
 timer.setInterval(10000L, clockvalue); // check value for time
 timer.setInterval(5000L, sendWifi);  // Wi-Fi singal
 timer.setInterval(1000L, check_status);
 timer.setInterval(1000L, check_sche);
}

void ledonstart() {
 if (ledstate == 1) {
  digitalWrite(relayLed, 1);
  Blynk.virtualWrite(V2, 1);
 }
 else {
  digitalWrite(relayLed, 0);
  Blynk.virtualWrite(V2, 0);
 }

 if (schestate == 1) {
  Blynk.virtualWrite(V11, 1);
  led1.on();
  led2.off();

  if ((schestate == 1) && (check3 == true)) {
   timer.setTimeout(50, resetTerminal);
   timer.setTimeout(50, checklastbuttonpressed);
   automode = 1;
   schestate = 1;
   check3 = false;
  }
 }
 else {
  Blynk.virtualWrite(V11, 0);
  led1.off();
  led2.on();
 }
}

void check_status() {
 if (digitalRead(relayLed) == LOW) {
  ledstate = 1;
  if (check == true) {
   EEPROM.write(EEPROM_STATE_ADDRESS_1, ledstate);
   EEPROM.commit();
   Serial.println("EEPROM Write ledstate ON 1");
  }
  check = false;
 }
 else {
  ledstate = 0;
  if (check == false) {
   EEPROM.write(EEPROM_STATE_ADDRESS_1, ledstate);
   EEPROM.commit();
   Serial.println("EEPROM Write ledstate OFF 1");
  }
  check = true;
 }
}

void check_sche() {
 if (automode == 1) {
  schestate = 1;
  if (check2 == true) {
   EEPROM.write(EEPROM_STATE_ADDRESS_2, schestate);
   EEPROM.commit();
   Serial.println("EEPROM Write schestate ON 1");

   led1.on();
   led2.off();
  }
  check2 = false;
 }
 else {
  schestate = 0;
  if (check2 == false) {
   EEPROM.write(EEPROM_STATE_ADDRESS_2, schestate);
   EEPROM.commit();
   Serial.println("EEPROM Write schestate OFF 1");

   led1.off();
   led2.on();
  }
  check2 = true;
 }
}

BLYNK_CONNECTED() {
 if (isFirstConnect) {
  Blynk.syncAll();
  Blynk.notify("TIMER STARTING!!!!");
  isFirstConnect = false;
 }
}

void sendWifi() {
 wifisignal = map(WiFi.RSSI(), -105, -40, 0, 100);
}

void clockvalue() // Digital clock display of the time
{

 int gmthour = hour();
 if (gmthour == 24) {
  gmthour = 0;
 }
 String displayhour =  String(gmthour, DEC);
 int hourdigits = displayhour.length();
 if (hourdigits == 1) {
  displayhour = "0" + displayhour;
 }
 String displayminute = String(minute(), DEC);
 int minutedigits = displayminute.length();
 if (minutedigits == 1) {
  displayminute = "0" + displayminute;
 }

 displaycurrenttimepluswifi = "                     Clock: " + displayhour + ":" + displayminute + "        Signal: " + wifisignal + " %";
 Blynk.setProperty(V3, "label", displaycurrenttimepluswifi);

}

void activetoday() {    // check if schedule should run today
 if (year() != 1970) {
  if (automode == 1) {
   Blynk.syncVirtual(V10); // sync timeinput widget
  }
 }
}

void checklastbuttonpressed () {
 if (automode == 1) {
  oldstatus = 1; //5
 } else {
  oldstatus = 2; //6
 }
}

void restorelastbuttonpressed () {
 if (oldstatus == 1) {
  automode = 1;
  Blynk.virtualWrite(V11, 1);
 } else {
  automode = 0;
  Blynk.virtualWrite(V11, 0);
 }
}

void resetTerminal()
{
 terminal.println();
 terminal.println();
 terminal.println();
 terminal.println("AUTO Mode has been selected");
 terminal.println("Wait for update (10 seconds as maximum)");
 terminal.println();
 terminal.println();
 terminal.println();
 terminal.flush();
}

BLYNK_WRITE(V2) // ON-OFF Manual
{
 if (param.asInt() == 1) { // boton encendido
  terminal.println();
  terminal.println();
  terminal.println();
  terminal.println("Manual MODE is ON");
  terminal.println("Press ON/OFF button if required");
  terminal.println("Device is ON");
  terminal.println();
  terminal.println();
  terminal.flush();

  if (manual == 0) { //está en modo automático
   checklastbuttonpressed ();
   manual = 1;
   automode = 0;
   Blynk.virtualWrite(V11, 0);
   digitalWrite(relayLed, LOW); // set LED ON
   Blynk.virtualWrite(V2, 1);  //Turn ON Button Widget

  } else {       //está en modo manual
   automode = 0;
   Blynk.virtualWrite(V11, 0);
   digitalWrite(relayLed, LOW); // set LED ON
   Blynk.virtualWrite(V2, 1);  //Turn ON Button Widget
  }
 } else {

  terminal.println();
  terminal.println();
  terminal.println();
  terminal.println("Manual MODE is ON");
  terminal.println("Press ON/OFF button if required");
  terminal.println("Device is OFF");
  terminal.println();
  terminal.println();
  terminal.flush();

  if (manual == 0) {  //modo automático
   checklastbuttonpressed ();
   manual = 1;
   automode = 0;
   Blynk.virtualWrite(V11, 0);
   digitalWrite(relayLed, HIGH); // set LED OFF
   Blynk.virtualWrite(V2, 0);  //Turn OFF Button Widget
  } else {
   automode = 0;
   Blynk.virtualWrite(V11, 0);
   digitalWrite(relayLed, HIGH); // set LED OFF
   Blynk.virtualWrite(V2, 0);  //Turn OFF Button Widget
  }
 }
}

BLYNK_WRITE(V11) // Up to you selected
{
 if (param.asInt() == 1) {
  timer.setTimeout(50, resetTerminal);
  timer.setTimeout(50, checklastbuttonpressed);
  automode = 1;
  schestate = 1;
 } else {
  automode = 0;
  schestate = 0;
 }
}

BLYNK_WRITE(V10)//Up to you
{
 if (automode == 1) {
  sprintf(Date, "%02d/%02d/%04d", day(), month(), year());
  sprintf(Time, "%02d:%02d:%02d", hour(), minute(), second());

  TimeInputParam t(param);

  terminal.print("Auto Mode Checked schedule at: ");
  terminal.println(Time);
  terminal.flush();
  int dayadjustment = -1;
  if (weekday() == 1) {
   dayadjustment = 6; // needed for Sunday, Time library is day 1 and Blynk is day 7
  }
  if (t.isWeekdaySelected(weekday() + dayadjustment)) { //Time library starts week on Sunday, Blynk on Monday
   terminal.println("Auto Mode ACTIVE today");
   terminal.flush();
   if (t.hasStartTime()) // Process start time
   {
    terminal.println(String("Start: ") + t.getStartHour() + ":" + t.getStartMinute() + ":" + t.getStartSecond());
    terminal.flush();
   }
   if (t.hasStopTime()) // Process stop time
   {
    terminal.println(String("Stop : ") + t.getStopHour() + ":" + t.getStopMinute() + ":" + t.getStopSecond());
    terminal.flush();
   }
   // Display timezone details, for information purposes only
   terminal.println(String("Time zone: ") + t.getTZ()); // Timezone is already added to start/stop time
   terminal.println("At least ONE day MUST be selected");
   //terminal.println(String("Time zone offset: ") + t.getTZ_Offset()); // Get timezone offset (in seconds)
   terminal.flush();

   for (int i = 1; i <= 7; i++) { // Process weekdays (1. Mon, 2. Tue, 3. Wed, ...)
    if (t.isWeekdaySelected(i)) {
     terminal.println(String("Day ") + i + " is selected");
     terminal.flush();
    }
   }
   nowseconds = ((hour() * 3600) + (minute() * 60) + second());
   startsecondswd = (t.getStartHour() * 3600) + (t.getStartMinute() * 60) + (t.getStartSecond());
   //Serial.println(startsecondswd); // used for debugging
   if (nowseconds >= startsecondswd) {
    terminal.print("Auto Mode STARTED at");
    terminal.println(String(" ") + t.getStartHour() + ":" + t.getStartMinute() + ":" + t.getStartSecond());
    terminal.flush();
    if (nowseconds <= startsecondswd + 90) { // 90s on 60s timer ensures 1 trigger command is sent
     digitalWrite(relayLed, LOW); // set LED ON
     Blynk.virtualWrite(V2, 1);
     // code here to switch the relay ON
    }
   }
   else {
    digitalWrite(relayLed, HIGH); // set LED OFF
    Blynk.virtualWrite(V2, 0);
    terminal.println("Auto Mode Device NOT STARTED today");
    terminal.flush();

   }
   stopsecondswd = (t.getStopHour() * 3600) + (t.getStopMinute() * 60) + (t.getStopSecond());
   //Serial.println(stopsecondswd); // used for debugging
   if (nowseconds >= stopsecondswd) {
    digitalWrite(relayLed, HIGH); // set LED OFF
    Blynk.virtualWrite(V2, 0);
    terminal.print("Auto Mode STOPPED at");
    terminal.println(String(" ") + t.getStopHour() + ":" + t.getStopMinute() + ":" + t.getStopSecond());
    terminal.flush();
    if (nowseconds <= stopsecondswd + 90) { // 90s on 60s timer ensures 1 trigger command is sent
     digitalWrite(relayLed, HIGH); // set LED OFF
     Blynk.virtualWrite(V2, 0);
     // code here to switch the relay OFF
    }
    }
   else {
    if (nowseconds >= startsecondswd) {
     digitalWrite(relayLed, LOW); // set LED ON
     Blynk.virtualWrite(V2, 1);
     terminal.println("Auto Mode is ON");
     terminal.flush();

    }
   }
  }
  else {
   terminal.println("Auto Mode INACTIVE today");
   terminal.flush();
   // nothing to do today, check again in 30 SECONDS time
  }
  terminal.println();
 }
}

//void reconnectBlynk() {
 //if (!Blynk.connected()) {
  //if (Blynk.connect()) {
   //BLYNK_LOG("Reconnected");
  //} else {
   //BLYNK_LOG("Not reconnected");
  //}
 //}
//}

void loop()
{
 if (Blynk.connected()) {
  Blynk.run();
 }
 timer.run();
}

แคปหน้าแอป ตรง terminal.print มาดูหน่อยครับ ตอนมันกระพริบ 4 ครั้ง มันแสดงข้อความอะไรออกมาบ้างเหมือนว่ามันทำงาน เวลาเดิมทั้งหมด 4 รอบรึป่าวครับ

แล้วผมต้องแก้ตรงไหนบ้างครับ

https://files.fm/f/mez9zht9k

ผมลองสังเกตุอีกอย่างคือถ้าตั้งเวลาห่าวกัน 1 นาทีจะเป็นครับ แต่ ถ้าตั้งเวลาห่างกัน 2 นาทีขึ้นไปจะไม่เป็นครับ ไม่รู้เป็นเพราะอะไรครับ

Clone app qrcode มาดูหน่อยครับ คงต้องเทสดูเท่านั้นแหละถึงจะหาจุดเจอ