สอบถามการตั้ง Timer input

ผมต้องการตั้งเวลาเปิดปั้มน้ำ 3 วินาที แล้วปิดปั้ม
ตอนนี้สั่งเปิดเป็นวินาทีได้แล้ว แต่พอครบ 3 วินาทีแล้ว ปั้มไม่ปิดให้

ก่อนหน้านี้ใช้เป็นหน่วยนาที ตั้งเปิด ปิด ได้ปกติ

รบกวนผู้รู้ช่วยดูให้ด้วยครับว่าผมพลาดตรงไหนไป

#define BLYNK_FIRMWARE_VERSION    "0.1.0"

#define BLYNK_PRINT Serial
//#define BLYNK_DEBUG

#define APP_DEBUG

// Uncomment your board, or configure a custom board in Settings.h
//#define USE_SPARKFUN_BLYNK_BOARD
//#define USE_NODE_MCU_BOARD
//#define USE_WITTY_CLOUD_BOARD

#include "BlynkEdgent.h"
#include <DHT.h>
#include <TimeLib.h>


DHT dht;

#define TRUE           (1)
#define FALSE           (0)

// ################# Preprocessor ####################################
#define RELAY_ACTIVE_HIGH     (TRUE)
#define WATERING_4_RELAY     (TRUE)
#define LINE_NOTIFY_SUPPORTED   (TRUE)

#define MAX_WORKING_TIME_SEC   (10) // 3600 Sec = 1 Hour 

// ###################################################################

#if LINE_NOTIFY_SUPPORTED
 #include <TridentTD_LineNotify.h>
 #define LINE_TOKEN "....."
#endif

#if WATERING_4_RELAY
 #define VALVE_1_OUT       D5
 #define VALVE_2_OUT       D6
 #define VALVE_3_OUT       D7
 #define VALVE_4_OUT       D8
 #define MOISURE_READ      A0
 #define DHT_READ_PIN      D0

 #define TIMER_NUMBER      2
 #define VALVE_NUMBER      4 
#else
 #define VALVE_1_OUT       D1
 #define VALVE_2_OUT       D2
 #define MOISURE_READ      A0
 #define DHT_READ_PIN      D3

 #define TIMER_NUMBER      2
 #define VALVE_NUMBER      2 
#endif

#if RELAY_ACTIVE_HIGH
 #define VALVE_ON        1
 #define VALVE_OFF        0
#else
 #define VALVE_ON        0
 #define VALVE_OFF        1
#endif

#define BLYNK_TEMP       V0
#define BLYNK_RH        V1
#define BLYNK_SOIL_MOISTURE   V2

#define BLYNK_VALVE1      V3
#define BLYNK_VALVE2      V4
#define BLYNK_VALVE3      V5
#define BLYNK_VALVE4      V6
#define BLYNK_ALL_VALVE     V7

#define BLYNK_TIMER_1_1     V8
#define BLYNK_TIMER_1_2     V9
#define BLYNK_TIMER_2_1     V10
#define BLYNK_TIMER_2_2     V11
#define BLYNK_TIMER_3_1     V12
#define BLYNK_TIMER_3_2     V13
#define BLYNK_TIMER_4_1     V14
#define BLYNK_TIMER_4_2     V15

#define BLYNK_EN_TIMER_1_1   V16
#define BLYNK_EN_TIMER_1_2   V17
#define BLYNK_EN_TIMER_2_1   V18
#define BLYNK_EN_TIMER_2_2   V19
#define BLYNK_EN_TIMER_3_1   V20
#define BLYNK_EN_TIMER_3_2   V21
#define BLYNK_EN_TIMER_4_1   V22
#define BLYNK_EN_TIMER_4_2   V23

int soil_moisture;
float humidity; 
float temperature; 

struct str_command
{
 unsigned char start_time_hour[TIMER_NUMBER];
 unsigned char start_time_min[TIMER_NUMBER];
 unsigned char start_time_sec[TIMER_NUMBER];
 unsigned char stop_time_hour[TIMER_NUMBER];
 unsigned char stop_time_min[TIMER_NUMBER];
 unsigned char stop_time_sec[TIMER_NUMBER];
 unsigned char day_timer[TIMER_NUMBER];
 unsigned long timer_on_sec[TIMER_NUMBER];
 unsigned long timer_off_sec[TIMER_NUMBER];
 unsigned long working_time_sec;
 bool flag_timer_en[TIMER_NUMBER];
 bool flag_timer_on;
 bool flag_timer_off;
 bool flag_timer_set;
 bool flag_valve_set;
 bool flag_valve_cmd;
 bool flag_valve_status;
 bool flag_blynk_valve_update;

#if LINE_NOTIFY_SUPPORTED
 bool flag_line_valve_time_limited;
 bool flag_line_valve_update;
#endif
};

struct str_command valve[VALVE_NUMBER];

bool flag_blynk_guage_update;

bool flag_blynk_all_valve_set;
bool flag_blynk_all_valve_cmd;
bool flag_blynk_all_valve_update;


unsigned char rtc_hour;
unsigned char rtc_min;
unsigned char rtc_sec;
unsigned char rtc_weekday;

unsigned char server_hour;
unsigned char server_min;
unsigned char server_sec;
unsigned char server_weekday;

bool rtc_synchronized;

// ######################################################################
BLYNK_CONNECTED()
{
 Serial.print("BLYNK SERVER CONNECTED !!!");
 Blynk.syncVirtual(BLYNK_TIMER_1_1);
 Blynk.syncVirtual(BLYNK_TIMER_1_2);
 Blynk.syncVirtual(BLYNK_TIMER_2_1);
 Blynk.syncVirtual(BLYNK_TIMER_2_2);
 Blynk.syncVirtual(BLYNK_TIMER_3_1);
 Blynk.syncVirtual(BLYNK_TIMER_3_2);
 Blynk.syncVirtual(BLYNK_TIMER_4_1);
 Blynk.syncVirtual(BLYNK_TIMER_4_2);
 
 Blynk.syncVirtual(BLYNK_EN_TIMER_1_1);
 Blynk.syncVirtual(BLYNK_EN_TIMER_1_2);
 Blynk.syncVirtual(BLYNK_EN_TIMER_2_1);
 Blynk.syncVirtual(BLYNK_EN_TIMER_2_2);
 Blynk.syncVirtual(BLYNK_EN_TIMER_3_1);
 Blynk.syncVirtual(BLYNK_EN_TIMER_3_2);
 Blynk.syncVirtual(BLYNK_EN_TIMER_4_1);
 Blynk.syncVirtual(BLYNK_EN_TIMER_4_2);
 
 //Blynk.syncVirtual(BLYNK_VALVE1);
 //Blynk.syncVirtual(BLYNK_VALVE2);
 //Blynk.syncVirtual(BLYNK_VALVE3);
 //Blynk.syncVirtual(BLYNK_VALVE4);
 //Blynk.syncVirtual(BLYNK_ALL_VALVE);

 Blynk.sendInternal("rtc", "sync");
}

// ######################################################################
void blynk_valve_set(unsigned char ch, unsigned char value)
{
 valve[ch].flag_valve_set = value;
 valve[ch].flag_valve_cmd = 1;
 
 Serial.println("Valve " + String(ch+1) + " Set: " + String(value));
}

// ######################################################################
void blynk_timer_en_set(unsigned char ch, unsigned char idx, unsigned char value)
{
 valve[ch].flag_timer_en[idx] = value;
 Serial.println("Timer " + String(ch+1) + " Idx " + String(idx+1) + " Set: " + String(value));
}

// ######################################################################
void blynk_timer_set(unsigned char ch, unsigned char idx, unsigned char start_hr, unsigned char start_min, unsigned char start_sec,
           unsigned char stop_hr, unsigned char stop_min, unsigned char stop_sec, unsigned char dow)
{
 valve[ch].start_time_hour[idx] = start_hr;
 valve[ch].start_time_min[idx] = start_min;
 valve[ch].start_time_sec[idx] = start_sec;
 valve[ch].stop_time_hour[idx] = stop_hr;
 valve[ch].stop_time_min[idx] = stop_min;
 valve[ch].stop_time_sec[idx] = stop_sec;
 valve[ch].day_timer[idx] = dow;

 Serial.println();
 Serial.println("Timer " + String(ch+1) + " Idx " + String(idx + 1) + ":");
 Serial.println("Start Time: " + String(start_hr) + ":" + String(start_min) + ":" + String(start_sec));
 Serial.println("Stop Time: " + String(stop_hr) + ":" + String(stop_min) + ":" + String(stop_sec));
 Serial.print("Day set: ");
 Serial.println(dow, HEX);
 Serial.println();
 
}

// ######################################################################
BLYNK_WRITE (BLYNK_VALVE1)
{
 int val = param.asInt(); // assigning incomming value from pin to a var
 blynk_valve_set(0, val);
}

// ######################################################################
BLYNK_WRITE (BLYNK_VALVE2)
{
 int val = param.asInt(); // assigning incomming value from pin to a var
 blynk_valve_set(1, val);
}

// ######################################################################
#if WATERING_4_RELAY
 BLYNK_WRITE (BLYNK_VALVE3)
 {
  int val = param.asInt(); // assigning incomming value from pin to a var
  blynk_valve_set(2, val);
 }

// ######################################################################
 BLYNK_WRITE (BLYNK_VALVE4)
 {
  int val = param.asInt(); // assigning incomming value from pin to a var
  blynk_valve_set(3, val);
 }
#endif
// ######################################################################
BLYNK_WRITE (BLYNK_ALL_VALVE)
{
 int val = param.asInt(); // assigning incomming value from pin to a var
 
 flag_blynk_all_valve_set = val;
 flag_blynk_all_valve_cmd = 1;
}

// ######################################################################
BLYNK_WRITE (BLYNK_EN_TIMER_1_1)
{
 int val = param.asInt(); // assigning incomming value from pin to a var
 blynk_timer_en_set(0,0,val);
}

// ######################################################################
BLYNK_WRITE (BLYNK_EN_TIMER_1_2)
{
 int val = param.asInt(); // assigning incomming value from pin to a var
 blynk_timer_en_set(0,1,val);
}

// ######################################################################
BLYNK_WRITE (BLYNK_EN_TIMER_2_1)
{
 int val = param.asInt(); // assigning incomming value from pin to a var
 blynk_timer_en_set(1,0,val);
}

// ######################################################################
BLYNK_WRITE (BLYNK_EN_TIMER_2_2)
{
 int val = param.asInt(); // assigning incomming value from pin to a var
 blynk_timer_en_set(1,1,val);
}

// ######################################################################
#if WATERING_4_RELAY
 BLYNK_WRITE (BLYNK_EN_TIMER_3_1)
 {
  int val = param.asInt(); // assigning incomming value from pin to a var
  blynk_timer_en_set(2,0,val);
 }

// ######################################################################
 BLYNK_WRITE (BLYNK_EN_TIMER_3_2)
 {
  int val = param.asInt(); // assigning incomming value from pin to a var
  blynk_timer_en_set(2,1,val);
 }

// ######################################################################
 BLYNK_WRITE (BLYNK_EN_TIMER_4_1)
 {
  int val = param.asInt(); // assigning incomming value from pin to a var
  blynk_timer_en_set(3,0,val);
 }

// ######################################################################
 BLYNK_WRITE (BLYNK_EN_TIMER_4_2)
 {
  int val = param.asInt(); // assigning incomming value from pin to a var
  blynk_timer_en_set(3,1,val);
 }
#endif
// ######################################################################
BLYNK_WRITE(BLYNK_TIMER_1_1)
{
 unsigned char week_day;
 unsigned char start_hr, start_min, start_sec, stop_hr, stop_min, stop_sec;
 
 TimeInputParam t(param);
 
 if (t.hasStartTime() && t.hasStopTime())
 {

   start_hr = t.getStartHour();
   start_min = t.getStartMinute();
   start_sec = t.getStartSecond();
   stop_hr = t.getStopHour();
   stop_min = t.getStopMinute();
   stop_sec = t.getStopSecond();

   week_day = 0;
   
   for (int i = 1; i <= 7; i++)
   {
    if (t.isWeekdaySelected(i)) // will be "TRUE" if nothing selected as well
     week_day |= (0x01 << (i-1));
   }

   blynk_timer_set(0, 0, start_hr, start_min, start_sec, stop_hr, stop_min, stop_sec, week_day);
 }
 else
 {
  Serial.println("Disabled Timer 1-1");
 }
}

// ######################################################################
BLYNK_WRITE(BLYNK_TIMER_1_2)
{
 unsigned char week_day;
 unsigned char start_hr, start_min, start_sec, stop_hr, stop_min, stop_sec;
 
 TimeInputParam t(param);
 
 if (t.hasStartTime() && t.hasStopTime())
 {

   start_hr = t.getStartHour();
   start_min = t.getStartMinute();
   start_sec = t.getStartSecond();
   stop_hr = t.getStopHour();
   stop_min = t.getStopMinute();
   stop_sec = t.getStopSecond();

   week_day = 0;
   
   for (int i = 1; i <= 7; i++)
   {
    if (t.isWeekdaySelected(i)) // will be "TRUE" if nothing selected as well
     week_day |= (0x01 << (i-1));
   }

   blynk_timer_set(0, 1, start_hr, start_min, start_sec, stop_hr, stop_min, stop_sec, week_day);
 }
 else
 {
  Serial.println("Disabled Timer 1-2");
 }
}

// ######################################################################
BLYNK_WRITE(BLYNK_TIMER_2_1)
{
 unsigned char week_day;
 unsigned char start_hr, start_min, start_sec, stop_hr, stop_min, stop_sec;
 
 TimeInputParam t(param);
  
 if (t.hasStartTime() && t.hasStopTime())
 {

   start_hr = t.getStartHour();
   start_min = t.getStartMinute();
   start_sec = t.getStartSecond();
   stop_hr = t.getStopHour();
   stop_min = t.getStopMinute();
   stop_sec = t.getStopSecond();;

   week_day = 0;
   
   for (int i = 1; i <= 7; i++)
   {
    if (t.isWeekdaySelected(i)) // will be "TRUE" if nothing selected as well
     week_day |= (0x01 << (i-1));
   }

   blynk_timer_set(1, 0, start_hr, start_min, start_sec, stop_hr, stop_min, stop_sec, week_day);
 }
 else
 {
  Serial.println("Disabled Timer 2-1");
 }
}

// ######################################################################
BLYNK_WRITE(BLYNK_TIMER_2_2)
{
 unsigned char week_day;
 unsigned char start_hr, start_min, start_sec, stop_hr, stop_min, stop_sec;
 
 TimeInputParam t(param);
 
 if (t.hasStartTime() && t.hasStopTime())
 {

   start_hr = t.getStartHour();
   start_min = t.getStartMinute();
   start_sec = t.getStartSecond();
   stop_hr = t.getStopHour();
   stop_min = t.getStopMinute();
   stop_sec = t.getStopSecond();

   week_day = 0;
   
   for (int i = 1; i <= 7; i++)
   {
    if (t.isWeekdaySelected(i)) // will be "TRUE" if nothing selected as well
     week_day |= (0x01 << (i-1));
   }

   blynk_timer_set(1, 1, start_hr, start_min, start_sec, stop_hr, stop_min, stop_sec, week_day);
 }
 else
 {
  Serial.println("Disabled Timer 2-2");
 }
}

// ######################################################################
#if WATERING_4_RELAY
 BLYNK_WRITE(BLYNK_TIMER_3_1)
 {
  unsigned char week_day;
  unsigned char start_hr, start_min, start_sec, stop_hr, stop_min, stop_sec;
  
  TimeInputParam t(param);
  
 if (t.hasStartTime() && t.hasStopTime())
 {

   start_hr = t.getStartHour();
   start_min = t.getStartMinute();
   start_sec = t.getStartSecond();
   stop_hr = t.getStopHour();
   stop_min = t.getStopMinute();
   stop_sec = t.getStopSecond();

    week_day = 0;
    
    for (int i = 1; i <= 7; i++)
    {
     if (t.isWeekdaySelected(i)) // will be "TRUE" if nothing selected as well
      week_day |= (0x01 << (i-1));
    }
 
    blynk_timer_set(2, 0, start_hr, start_min, start_sec, stop_hr, stop_min, stop_sec, week_day);
  }
  else
  {
   Serial.println("Disabled Timer 3-1");
  }
 }

// ######################################################################
 BLYNK_WRITE(BLYNK_TIMER_3_2)
 {
  unsigned char week_day;
  unsigned char start_hr, start_min, start_sec, stop_hr, stop_min, stop_sec;
  
  TimeInputParam t(param);
 
 if (t.hasStartTime() && t.hasStopTime())
 {

   start_hr = t.getStartHour();
   start_min = t.getStartMinute();
   start_sec = t.getStartSecond();
   stop_hr = t.getStopHour();
   stop_min = t.getStopMinute();
   stop_sec = t.getStopSecond();
 
    week_day = 0;
    
    for (int i = 1; i <= 7; i++)
    {
     if (t.isWeekdaySelected(i)) // will be "TRUE" if nothing selected as well
      week_day |= (0x01 << (i-1));
    }
 
    blynk_timer_set(2, 1, start_hr, start_min, start_sec, stop_hr, stop_min, stop_sec, week_day);
  }
  else
  {
   Serial.println("Disabled Timer 3-2");
  }
 }

// ######################################################################
 BLYNK_WRITE(BLYNK_TIMER_4_1)
 {
  unsigned char week_day;
  unsigned char start_hr, start_min, start_sec, stop_hr, stop_min, stop_sec;
  
  TimeInputParam t(param);
 
 if (t.hasStartTime() && t.hasStopTime())
 {

   start_hr = t.getStartHour();
   start_min = t.getStartMinute();
   start_sec = t.getStartSecond();
   stop_hr = t.getStopHour();
   stop_min = t.getStopMinute();
   stop_sec = t.getStopSecond();

    week_day = 0;
    
    for (int i = 1; i <= 7; i++)
    {
     if (t.isWeekdaySelected(i)) // will be "TRUE" if nothing selected as well
      week_day |= (0x01 << (i-1));
    }
 
    blynk_timer_set(3, 0, start_hr, start_min, start_sec, stop_hr, stop_min, stop_sec, week_day);
  }
  else
  {
   Serial.println("Disabled Timer 4-1");
  }
 }

// ######################################################################
 BLYNK_WRITE(BLYNK_TIMER_4_2)
 {
  unsigned char week_day;
  unsigned char start_hr, start_min, start_sec, stop_hr, stop_min, stop_sec;
  
  TimeInputParam t(param);
 
 if (t.hasStartTime() && t.hasStopTime())
 {

   start_hr = t.getStartHour();
   start_min = t.getStartMinute();
   start_sec = t.getStartSecond();
   stop_hr = t.getStopHour();
   stop_min = t.getStopMinute();
   stop_sec = t.getStopSecond();

    week_day = 0;
    
    for (int i = 1; i <= 7; i++)
    {
     if (t.isWeekdaySelected(i)) // will be "TRUE" if nothing selected as well
      week_day |= (0x01 << (i-1));
    }
 
    blynk_timer_set(3, 1, start_hr, start_min, start_sec, stop_hr, stop_min, stop_sec, week_day);
  }
  else
  {
   Serial.println("Disabled Timer 4-2");
  }
 }
#endif
// ######################################################################
BLYNK_WRITE(InternalPinRTC) 
{
 const unsigned long DEFAULT_TIME = 1357041600; // Jan 1 2013
 unsigned long blynkTime = param.asLong(); 
 
 if (blynkTime >= DEFAULT_TIME) 
 {

  setTime(blynkTime);
  server_hour = hour();
  server_min = minute();
  server_sec = second();
  
  server_weekday = weekday();
 
  if ( server_weekday == 1 )
   server_weekday = 7;
  else
   server_weekday -= 1; 
   
  rtc_synchronized = 1;
 }
}

// ######################################################################
unsigned char time_1_sec;
void checkTime() 
{
 unsigned long start_time_sec_buf;
 unsigned long stop_time_sec_buf;
 unsigned long server_time_sec;
 unsigned long real_time_sec;
 unsigned char i, j;
 bool flag_timer_on_buf;
 bool flag_timer_on_temp;
  
 time_1_sec++;
 if(time_1_sec >= 1)
 {
  time_1_sec = 0;
  Blynk.sendInternal("rtc", "sync"); 
 }

 // แปลงเวลาให้อยู่ในรูปแบบของวินาที
 server_time_sec = (server_hour * 60 * 60) + (server_min * 60) + server_sec; 
 real_time_sec = (rtc_hour * 60 * 60) + (rtc_min * 60) + rtc_sec;

 // ซิงค์เวลากับ Server เมื่อเวลาปัจจุบันของบอร์ด มีค่าต่างจาก Server มากกว่า 30 วินาที
 if  ( /*Blynk.connected()*/ rtc_synchronized && 
    (!(server_hour == 23 && server_min == 59 && rtc_hour == 0)) &&
    (((server_time_sec > real_time_sec) && ((server_time_sec - real_time_sec) > 30)) || 
    ((server_time_sec < real_time_sec) && ((real_time_sec - server_time_sec) > 30))) )
    {
     rtc_hour = server_hour;
     rtc_min = server_min;
     rtc_sec = server_sec;
     rtc_weekday = server_weekday;
    }

 // เวลาปัจจุบันของบอร์ด
 rtc_sec++;
 if (rtc_sec >= 60)
 {
  rtc_sec = 0;
  rtc_min++;
  if (rtc_min >= 60)
  {
   rtc_min = 0;
   rtc_hour++;
   if (rtc_hour >= 24)
   {
    rtc_hour = 0;
    rtc_weekday++;
    if ( rtc_weekday > 7 )
     rtc_weekday = 1;
   }
  }
 }

 // ส่งค่าเวลาต่างๆ ออกทาง Serial monitor เพื่อตรวจสอบ
 Serial.println("Server time: " + String(server_hour) + ":" + String(server_min) + ":" + String(server_sec));
 Serial.println(String("Server Weekday: ") + String(server_weekday));
 Serial.println("Real Time: " + String(rtc_hour) + ":" + String(rtc_min) + ":" + String(rtc_sec));
 Serial.println(String("RTC Weekday: ") + String(rtc_weekday));
 Serial.print("Blynk connection status: ");
 Serial.println (Blynk.connected());
 Serial.print("MAX VALVES : ");
 Serial.println(VALVE_NUMBER);
 Serial.println();

 // Count down timer for stop
 for (i=0; i<VALVE_NUMBER; i++)
 {
  flag_timer_on_buf = valve[i].flag_timer_on; 
  flag_timer_on_temp = 0;
  
  for (j=0; j<TIMER_NUMBER; j++)
  {
   if ( valve[i].timer_on_sec[j] )
   {
    valve[i].timer_on_sec[j]--;
   }

   if ( valve[i].timer_on_sec[j] )
    flag_timer_on_temp = 1;   
  }

  if ( flag_timer_on_temp == 0 )
  {
   valve[i].flag_timer_on = 0;
  }

  if ( flag_timer_on_buf != valve[i].flag_timer_on )
   valve[i].flag_timer_set = 1;
 }

 // Check for start
 for (i=0; i<VALVE_NUMBER; i++)
 {
  for (j=0; j<TIMER_NUMBER; j++)
  {   
   if ( /*rtc_synchronized &&*/ valve[i].flag_timer_en[j] && 
      (valve[i].day_timer[j] == 0x00 || (valve[i].day_timer[j] & (0x01 << (rtc_weekday - 1) ))) &&
      (( rtc_hour == valve[i].start_time_hour[j] ) && ( rtc_min == valve[i].start_time_min[j] ) && (rtc_sec == 0 )) )
     {
      start_time_sec_buf = (valve[i].start_time_hour[j] * 60 * 60) + (valve[i].start_time_min[j] * 60);
      stop_time_sec_buf = (valve[i].stop_time_hour[j] * 60 * 60) + (valve[i].stop_time_min[j] * 60);
 
      // คำนวณเวลาที่ต้องทำงาน หน่วยเป็นวินาที
      if ( stop_time_sec_buf >= start_time_sec_buf )
      {
       valve[i].timer_on_sec[j] = stop_time_sec_buf - start_time_sec_buf;
      }
      else
      {
       valve[i].timer_on_sec[j] = (stop_time_sec_buf + (24 * 60 * 60)) - start_time_sec_buf;
      } 
      
      valve[i].flag_timer_on = 1;
      valve[i].flag_timer_set = 1;
     }            
  }
 }

 // Check for working time limitation
 if ( MAX_WORKING_TIME_SEC > 0 )
 {
  for (i=0; i<VALVE_NUMBER; i++)
  {
   if ( valve[i].flag_valve_status )
   {
    valve[i].working_time_sec++;
    if ( valve[i].working_time_sec >= MAX_WORKING_TIME_SEC )
    {
     valve[i].flag_valve_set = 0;
     valve[i].flag_valve_cmd = 1;
#if LINE_NOTIFY_SUPPORTED
     valve[i].flag_line_valve_time_limited = 1;
#endif     
    }
   }
   else
   {
    valve[i].working_time_sec = 0;
   }
  }
 }

 // To re-synchronize time again when server is connected
 if ( !Blynk.connected() )
  rtc_synchronized = 0;
   
 humidity = dht.getHumidity(); 
 temperature = dht.getTemperature(); 

 soil_moisture = analogRead(MOISURE_READ);
 soil_moisture = 1023 - soil_moisture; //map(soil_moisture, 1023, 0, 0, 1023);

 flag_blynk_guage_update = 1;
}

// ######################################################################
void fn_valve_mng (void)
{
 bool time_set_overflow;
 long start_timer_sec;
 long stop_timer_sec;
 bool flag_timer_on_buf[TIMER_NUMBER];
 bool flag_timer_on_temp;
 unsigned char i,j;
 unsigned char valve_on_count;

 for (i=0; i<VALVE_NUMBER; i++)
 {  
  if ( flag_blynk_all_valve_cmd )
  {
   valve[i].flag_valve_status = flag_blynk_all_valve_set;
   valve[i].flag_valve_set = flag_blynk_all_valve_set;
   valve[i].flag_blynk_valve_update = 1;
   valve[i].flag_valve_cmd = 0;

   // cancel timers
   valve[i].flag_timer_on = 0;
   valve[i].flag_timer_set = 0;
   for (j=0; j<TIMER_NUMBER; j++)
   {
    valve[i].timer_on_sec[j] = 0;
   }   
  }
  else if ( valve[i].flag_valve_cmd )
  {
   valve[i].flag_valve_cmd = 0;
   valve[i].flag_valve_status = valve[i].flag_valve_set;
   valve[i].flag_blynk_valve_update = 1;
   
   // cancel timers
   valve[i].flag_timer_on = 0;
   valve[i].flag_timer_set = 0;
   for (j=0; j<TIMER_NUMBER; j++)
   {
    valve[i].timer_on_sec[j] = 0;
   }     
  }
  else if ( valve[i].flag_timer_set )
  {
   valve[i].flag_timer_set = 0;
   valve[i].flag_blynk_valve_update = 1; 

#if LINE_NOTIFY_SUPPORTED
   valve[i].flag_line_valve_update = 1;
#endif

   if ( valve[i].flag_timer_on )
   {     
    valve[i].flag_valve_status = 1;
   }
   else
   {
    valve[i].flag_valve_status = 0;
   }   
  }

  // how many valves working
  if ( valve[i].flag_valve_status )
   valve_on_count++;
 }

  flag_blynk_all_valve_cmd = 0;

 // check for update ALL VALVES button
 if ( flag_blynk_all_valve_set == 0 )
 {
  if ( valve_on_count == VALVE_NUMBER ) // ALL VALVES = OFF but every valves = ON
  {
   flag_blynk_all_valve_set = 1;
   flag_blynk_all_valve_update = 1;
  }
 }
 else
 {
  if ( valve_on_count == 0 ) // ALL VALVES = ON but every valves = OFF
  {
   flag_blynk_all_valve_set = 0;
   flag_blynk_all_valve_update = 1;
  }  
 }

 // HARDWARE CONTROL
#if RELAY_ACTIVE_HIGH
 digitalWrite(VALVE_1_OUT, valve[0].flag_valve_status); // Relay active HIGH
 digitalWrite(VALVE_2_OUT, valve[1].flag_valve_status); // Relay active HIGH
 #if WATERING_4_RELAY
  digitalWrite(VALVE_3_OUT, valve[2].flag_valve_status); // Relay active HIGH
  digitalWrite(VALVE_4_OUT, valve[3].flag_valve_status); // Relay active HIGH
 #endif
#else
 digitalWrite(VALVE_1_OUT, !valve[0].flag_valve_status); // Relay active LOW
 digitalWrite(VALVE_2_OUT, !valve[1].flag_valve_status); // Relay active LOW
 #if WATERING_4_RELAY
  digitalWrite(VALVE_3_OUT, !valve[2].flag_valve_status); // Relay active LOW
  digitalWrite(VALVE_4_OUT, !valve[3].flag_valve_status); // Relay active LOW
 #endif
#endif
}

// ######################################################################
void update_blynk_data(void)
{
 if ( flag_blynk_guage_update )
 {
  flag_blynk_guage_update = 0;
  Blynk.virtualWrite(BLYNK_TEMP, temperature);
  Blynk.virtualWrite(BLYNK_RH, humidity);
  Blynk.virtualWrite(BLYNK_SOIL_MOISTURE, soil_moisture);
 }
 
 if ( valve[0].flag_blynk_valve_update )
 {
  valve[0].flag_blynk_valve_update = 0;
  Blynk.virtualWrite(BLYNK_VALVE1, valve[0].flag_valve_status);
 }

 if ( valve[1].flag_blynk_valve_update )
 {
  valve[1].flag_blynk_valve_update = 0;
  Blynk.virtualWrite(BLYNK_VALVE2, valve[1].flag_valve_status);
 }

#if WATERING_4_RELAY
 if ( valve[2].flag_blynk_valve_update )
 {
  valve[2].flag_blynk_valve_update = 0;
  Blynk.virtualWrite(BLYNK_VALVE3, valve[2].flag_valve_status);
 }

 if ( valve[3].flag_blynk_valve_update )
 {
  valve[3].flag_blynk_valve_update = 0;
  Blynk.virtualWrite(BLYNK_VALVE4, valve[3].flag_valve_status);
 }
#endif

 if ( flag_blynk_all_valve_update )
 {
  flag_blynk_all_valve_update = 0;
  Blynk.virtualWrite(BLYNK_ALL_VALVE, flag_blynk_all_valve_set);
 }
}

// ######################################################################
#if LINE_NOTIFY_SUPPORTED
void update_line_notify()
{
 String Line_msg_buff = "";
 
 for (int i=0; i<VALVE_NUMBER; i++)
 {
  if ( valve[i].flag_line_valve_time_limited )
  {
   valve[i].flag_line_valve_time_limited = 0;
   Line_msg_buff = "Valve " + String(i+1) + " OFF เนื่องจากทำงานเกินเวลาที่กำหนด";
   LINE.notify(Line_msg_buff);  
   break; 
  }
  
  if ( valve[i].flag_line_valve_update )
  {
   valve[i].flag_line_valve_update = 0;
   Line_msg_buff = "Valve " + String(i+1);
   if ( valve[i].flag_valve_status )
    Line_msg_buff += " ON";
   else
    Line_msg_buff += " OFF";
   LINE.notify(Line_msg_buff); 
   break;
  }
 }
}
#endif

// ######################################################################
void setup()
{
 pinMode(VALVE_1_OUT, OUTPUT);
 pinMode(VALVE_2_OUT, OUTPUT);
 
#if WATERING_4_RELAY 
 pinMode(VALVE_3_OUT, OUTPUT);
 pinMode(VALVE_4_OUT, OUTPUT);
#endif

 pinMode(MOISURE_READ, INPUT);

 digitalWrite(VALVE_1_OUT, VALVE_OFF); 
 digitalWrite(VALVE_2_OUT, VALVE_OFF); 

#if WATERING_4_RELAY 
 digitalWrite(VALVE_3_OUT, VALVE_OFF); 
 digitalWrite(VALVE_4_OUT, VALVE_OFF); 
#endif
  
 // Debug console
 Serial.begin(115200);
 delay(10);


 // You can also specify server:
 //Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk.cloud", 80);
 //Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(192,168,1,100), 8080);
 
  // DHT initialization
 dht.setup(DHT_READ_PIN); 

#if LINE_NOTIFY_SUPPORTED
  // กำหนด Line Token
 LINE.setToken(LINE_TOKEN);
 // ตัวอย่างส่งข้อความ
 LINE.notify("อุปกรณ์รดน้ำต้นไม้เชื่อมต่อ WiFi สำเร็จ");
#endif

 timer.setInterval(1000L, checkTime); // กำหนดให้ checkTime ถูกเรียกทุกๆ 1 วินาที

 BlynkEdgent.begin(); 
}

void loop() {
 BlynkEdgent.run();
  timer.run();
 fn_valve_mng();
 update_blynk_data();
#if LINE_NOTIFY_SUPPORTED
 update_line_notify();
#endif
 delay(10);
}