การใช้งานคำสั่ง การแสดงผลทางคณิตศาสตร์ ภายในเว็บ


(Remy Martin) #1

เนื่องเราเห็นว่าภาพในเว็บไซต์ Eleceasy.com จะมีการสนทนาเชิงวิชาการด้านต่างๆ อย่างกว้างขว้างจึงได้มีการเพิ่มความสะดวกให้กับสมาชิก เพื่อการสนทนาหรือการอภิปรายขยายความมีความชัดเจนมากขึ้น คู่มือนี้จะเป็นการแสดงคำสั่งที่ใช้ในการโพสต์เพื่อการแสดงผลทางคณิตศาสตร์

…1.สมาชิกที่ต้องการแสดงผลทางคณิตศาสตร์ จะต้องเปิดคำสั่งด้วยการเพิ่มสัญลักษณ์ "$" เพิ่มคำสั่งการแสดงผลทางคณิตศาสตร์ที่ต้องการลงไป เมื่อเสร็จแล้วปิดคำสั่งด้วยสัญลักษณ์ "$" -> $...$ หากต้องการให้สมการอยู่ตรงกลางให้ใช้คำสั่ง $$...$$

ตัวอย่างเช่น $ \sum_{i=0}^n i^2 = \frac{(n^2+n)(2n+1)}{6} $

การแสดงผลที่ได้คือ -> \sum_{i=0}^n i^2 = \frac{(n^2+n)(2n+1)}{6}

2.สัญลักษณ์บ่งบอกหน่วยหรือค่าต่างๆ ให้ใช้ชื่อของหน่วยนั้นได้เลย
ตัวอย่างเช่น

\alpha, \beta, …, \omega จะได้ \alpha, \beta, …, \omega
\Gamma, \Delta, …, \Omega จะได้ \Gamma, \Delta, …, \Omega
\infty, \prod, \int, \bigcup, \bigcap, \iint จะได้ \infty, \prod, \bigcap, \bigcup, \int, \iint

…3.เลขยกกำลังและล็อกกาลิทึม
ยกกำลัง ^ -> x^2 -> x^2
การยกกำลังตัวเลขหลักสิบขึ้นไป 10^100 จะได้ 10^100 ซึ่งจะเห็นว่าผิดเพื้ยนไป ให้ใช้ 10^{100} จะได้ 10^{100} หรือการยกกำลังแบบซ้อนกำลัง {x^4}^5 -> x^{4^5} : x^{y^z} -> x^{y^z} : x_i^2 -> x_i^2 : x_{i^2} -> x_{i^2}

กาลิทึม _ -> _2 x -> log_2 x

…4.สแควรูท เศษส่วนและค่าสัมบูรณ์
สแควรูท \sqrt x -> \sqrt x : \sqrt 5 -> \sqrt 5
เศษส่วน \frac x {2} -> \frac x {2} : \frac 5 {20} -> \frac 5 {20}
เศษส่วนของสมการพหุนาม \frac{a+1}{b-1} -> \frac{a+1}{b+1} : \frac{(a+1)(b+1)}{(c+1)} -> \frac{(a+1)(b+1)}{(c+1)}
…การใช้สแควรูทและเศษส่วนพร้อมกัน \frac{\sqrt x}{y^2} -> \frac{\sqrt x}{y^2}

การใช้ปีกกาปกติ \lbrace x \rbrace -> \lbrace x \rbrace หรือ [x] -> [ x ]
ค่าสัมบูรณ์ |x| -> |x|
ค่าสัมบูรณ์ซ้อนค่าสัมบูรณ์ \Vert x \Vert -> \Vert x \Vert
อื่นๆ \langle x \rangle -> \langle x \rangle
\lceil x \rceil -> \lceil x \rceil หรือ \lfloor x \rfloor -> \lfloor x \rfloor

…5.ซัมเมชั่น หรือ ซิกม่า และ อินทิเกรต
ซัมเมชั่น \sum -> \sum เช่น \sum_1^n -> \sum_1^n โดยไม่ต้องใส่ปีกกา \sum_{i=0}^\infty i^3 -> \sum_{i=0}^\infty i^3