แก้ยังไงครับช่วยผมหน่อย


Arduino: 1.8.9 (Windows 10), Board: "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 4M (no SPIFFS), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"

xtensa-lx106-elf-gcc: error: libraries\esp8266\esp8266.a: No such file or directory

exit status 1

Error compiling for board NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module).

This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
option enabled in File -> Preferences.

ผมใช้โปรแกรมไม่ค่อยเป็นด้วยครับ

Copy code และ ภาพหน้าโปรแกรม มาดูหน่อยครับ

#include <dummy.h>

void Line_Notify1(String message1) ;

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <DHT.h>
#define WIFI_SSID “iPhone”
#define WIFI_PASSWORD “galahad2015”

#define LINE_TOKEN_PIR “GsUKXusbd7tFb29j3pKcDEemFcWF7n1LNsbPqNy76hm”

#define PirPin D6
#define DHTPIN D7
#define DHTTYPE DHT11

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

String message1 = “%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%2F%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B0”;
bool beep_state = false;
bool send_state = false;
uint32_t ts, ts1, ts2;
void setup() {

Serial.begin(115200);
Serial.println();

pinMode(PirPin, INPUT);
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);

dht.begin();

Serial.println(“connecting”);
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);

Serial.print(“connecting”);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
Serial.print(".");
delay(500);
}
Serial.println();
Serial.print("connected: ");
Serial.println(WiFi.localIP());

delay(10000);
Serial.println(“Pir Ready!!”);

read_sensor();

ts = ts1 = ts2 = millis();
}

void loop() {

ts = millis();

if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
} else {
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
}

if ((ts - ts2 >= 60000) && (WiFi.status() == WL_CONNECTED)) {
read_sensor();
}

if ((ts - ts1 >= 5000) && (beep_state == true)) {
beep_state = false;
}

if ((digitalRead(PirPin) == HIGH) && (beep_state == false) && (WiFi.status() == WL_CONNECTED)) {
while (digitalRead(PirPin) == HIGH) delay(100);
Serial.println(“Detect !”);
Line_Notify1(message1);
beep_state = true;
}
delay(10);

}

void Line_Notify1(String message) {
WiFiClientSecure client;

if (!client.connect(“notify-api.line.me”, 443)) {
Serial.println(“connection failed”);
delay(2000);
return;
}

String req = “”;
req += “POST /api/notify HTTP/1.1\r\n”;
req += “Host: notify-api.line.me\r\n”;
req += "Authorization: Bearer " + String(LINE_TOKEN_PIR) + “\r\n”;
req += “Cache-Control: no-cache\r\n”;
req += “User-Agent: ESP8266\r\n”;
req += “Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n”;
req += "Content-Length: " + String(String(“message=” + message1).length()) + “\r\n”;
req += “\r\n”;
req += “message=” + message1;
// Serial.println(req);
client.print(req);

delay(20);

while (client.connected()) {
String line = client.readStringUntil(’\n’);
if (line == “\r”) {
break;
}
}
}

void read_sensor() {

float h = dht.readHumidity();
float t = dht.readTemperature();

if (isnan(h) || isnan(t)) {
Serial.println(“Failed to read from DHT sensor!”);
return;
}

Serial.print("Temperature: “);
Serial.print(t);
Serial.println(” *C ");
}

คอมไพล์แล้วแคป error มาดูหน่อยครับ

ใส่ตรงนี้ยัง

ยังครับ ขอURLหน่อยได้ไหมครับ

http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

อันข้างล่างคืออะไรครับ

ลองแล้วครับ เป็นเหมือนเดิมครับ

ตอนติดตั้ง esp8266 ใน Arduino IDE ทำอะไรบ้างครับ ขอลิ้งค์ที่ทำตามหน่อย

ข้างล่างเป็นของบอร์ด ESP32 ครับ

ตอนนี้ติดแค่ว่าข้อความไม่ส่งเข้าLINEครับ

เหมือนตัวตรวจจับความเคลื่อนไหวไม่ไม่ทำงานครับ

ขอปิดประเด็นแรกก่อนนะครับ สรุปให้หน่อยว่าทำอะไรไปถึงได้ :thinking:

free
hit counter