ขอแนวทางการทำโปรเจ็ค การทำตู้ฟักไข่ไก่ครับ

รายล่ะเอียดโปรเจ็ค
1 ต้องการสั่งงานอุณภูมิและความซื้น ตามต้องการไดั โดยผ่าน ปุ้มกดหรือแอฟblymk
2 มีเอาพุต จำนวน 2 พอร์ตเพื่อควบคุม หลอดไฟและปั้มน้ำเพื่อควบคุมอุณภูมิและความร้อน
ช่วยแนะนำด้วยครับ
ขอบคูณครับ

ใส่โค้ตที่ใช้อยู่ตอนนี้มาด้วยสิครับ

น่าสนใจมีของใหม่ให้ทดลองผมเคยซื้อระบบที่มีคนเคยทำมาศึกษาโค้ดใช้ ควบคุม อุณหภูมิ ความชื้น ปั๊มน้ำ แต่ใช้งานยังไม่ดีพอ อยากพัฒนาต่อมีเวลาจะรื้อมาปัดฝุ่น ที่เคยใช้ปัญหาอยู่ที่ตัวเซ็นเซอร์ เมื่อใช้งานจริง
ครอบคลุมพื้นที่ต้องใช้เซ็นเซอร์หลายตัว ทนทาน ป้องกันน้ำ ตอนนี้โดนน้ำเรียบร้อยรอซ่อม ถ้าจะเอาโค้ดมาลงได้ไหมครับเพื่อการศึกษา

โค้ดนี้ได้มาจากคุณ 11171ให้รัก คำโต ต้องขอขอบคุณท่าน 11171ให้รัก คำโต มากครับที่ไห้โค้ดมาศึกษา
ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเอามาดัดแปลงทำโปรเจ็คนี้ได้ ผิดถูกรบกวนพี่ชวนแนะนำด้วยครับวาควรแก้ไขตรงไหนหรือสารถทำได้ไหมครับ ขอบคูณครับ
#define BLYNK_PRINT Seria
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <SimpleTimer.h>
#include <SimpleDHT.h>
#include <TimeLib.h>
#include <DHT.h>
#include <DHT_U.h>
#include <TridentTD_LineNotify.h> //thank you Mr.TridentTD https://github.com/TridentTD/TridentTD_LineNotify
#define DHTPIN 12 // กำหนดขาให้กับอุปกรณ์ตรวจสอบความชื้น DHT11
#define DHTTYPE DHT11
//////////////////////////////////////////จุดที่เพิ่ม

int setTemp;
int setHumid;

BLYNK_WRITE(V22) //temperature slider in app on pin V22
{
setTemp = param.asInt();
}
BLYNK_WRITE(V23) //temperature slider in app on pin V23
{
setHumid = param.asInt();
}

//////////////////////////////////////////

DHT_Unified dht(DHTPIN, DHTTYPE);

//* BLYNK TOKEN //
char auth[] = “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”;

// LINE TOKEN //
#define LINE_TOKEN “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”

SimpleTimer timer;

BLYNK_CONNECTED() {
Blynk.syncAll();
}

void setup()
{
Serial.begin(115200);
Serial.println(“xxxxxxx”);
Serial.println(“xxxxxxxx”);
Serial.println(LINE.getVersion());
LINE.setToken(LINE_TOKEN);
LINE.notify(“myarduino.net”);

Blynk.begin(auth, “xxxx”, “xxxxxxxx”); //ใส่ชื่อ WIFI and PASSWORD

pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
pinMode(D1, OUTPUT); // ควบคุมอุณหภูมิ ///
digitalWrite(D1, HIGH);

dht.begin();

timer.setInterval(1000L, sendUptime);

}

void sendUptime()
{
// ชุดคำสั่งการทำงานของอุณหภูมิ *//
Blynk.virtualWrite(V5, millis() / 1000);
sensors_event_t event;
dht.temperature().getEvent(&event);
if (!isnan(event.temperature)) {
Blynk.virtualWrite(V1, event.temperature);
if (event.temperature >= setTemp ) {
digitalWrite(D1, LOW);
String LineText;
String string1 = "อุณหภูมิ ต่ำกว่ากำหนด “;
String string2 = " °C”;
LineText = string1 + event.temperature + string2;
Serial.print("Line ");
Serial.println(LineText);
LINE.notify(LineText);
}
else {
digitalWrite(D1, HIGH);
}
}
dht.humidity().getEvent(&event);
if (!isnan(event.relative_humidity)) {
Blynk.virtualWrite(V2, event.relative_humidity);
if (event.temperature >= setHumid ) {
digitalWrite(D7, LOW);
String LineText;
String string1 = "ความชื้น ต่ำกว่ากำหนด “;
String string2 = " %”;
LineText = string1 + event.temperature + string2;
Serial.print("Line ");
Serial.println(LineText);
LINE.notify(LineText);
}
else {
digitalWrite(D7, HIGH);
}
}
}

//*********************************************************//

void loop()
{
//if(Blynk.connected()) {
Blynk.run();
timer.run();

}

//*********************************************************//
````Preformatted text``Preformatted text`

เริมยังไงดีครับ

ช่วยลิสเงื่อนไขระบบที่ต้องการทำทั้งหมดมาหน่อย

จากนั้นตอบคำถามสองข้อนี้ครับ
1.ทำเงื่อนไขอะไรได้แล้วบ้างครับ
2.เงื่อนไขไหนที่ยังทำไม่ได้

free
hit counter