ลองเช็ดดูโค้ดให้หน่อยครับ แสดงค่าอ่านค่าได้หมด เหลือแจ้งเตือน ผ่านได้ไม่ได้ครับ

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PZEM004Tv30.h>
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <ThingspeakClient.h>
#include <EEPROM.h>

#define FIRST_ADDRESS 0
#define MAX_ATTEMPTS 10
#define min(a,b) ((a)<(b)?(a):(b))

PZEM004Tv30 pzem(D1, D2); 
IPAddress ip(192, 168, 1, 1);

const char* ssid   = "Nnn";
const char* password = "0954341522";
char auth[] = "egsX4t1tFY7Prm6jOq6BZJHjBHBLE2YK"; 

WiFiClient client;
ThingspeakClient thingspeak;
const char* host = "api.thingspeak.com";
const String THINGSPEAK_CHANNEL_ID = "910692";
const String THINGSPEAK_API_READ_KEY = "Y1KYNFR0ZU3KBZMR"; 
const char* api  = "KXEF11CR1BI8ZBGI"; 

float v, i, p, e, b;
long milisec = 0;
float calBill(float Unit, float ft, bool over_150_Unit_per_month = false) ;
float FT = -15.9;
int firstState;

void Line_Notify(String message);
int token = 0;
String LINE_TOKEN [2]  = {"DsoQBYLOSIm90FOvCmjkGMCvRO453ldl0NHVSD4JDcs","DsoQBYLOSIm90FOvCmjkGMCvRO453ldl0NHVSD4JDcs"}; 
unsigned long currentMillis, previousMillis, previousMillis2, previousMillis3, readMillis = 0;

String message = "%20Volt%20"; 
String message2 = "%20Current%20"; 
String message3 = "%20Power%20Now%20"; 
String message4 = "%20Energy%20"; 
String message5 = "%20Cost%20"; 
String message6 = "%20Warning%20overload%20"; 
String message7 = "%20Power%20Total%20"; 

void setup() {
 Serial.begin(115200);

 Blynk.begin(auth, ssid, password);

 EEPROM.begin(512);
 firstState = EEPROM.read(FIRST_ADDRESS);
 Serial.println(firstState);

 if (firstState == 5) {
  Serial.print("use again:");
  thingspeak.getLastChannelItem(THINGSPEAK_CHANNEL_ID, THINGSPEAK_API_READ_KEY);
  String f1 = (thingspeak.getFieldValue(3));
  String f2 = (thingspeak.getFieldValue(4));
  String f3 = (thingspeak.getFieldValue(5));
  e = f1.toFloat();
  b = f2.toFloat();
  FT = f3.toFloat();
 } else {
  Serial.print("use new:");
  Serial.println("first write eeprom");
  EEPROM.write(0, 5);
  EEPROM.commit();
 }

 ReadPzem();
 SendNormal();
 currentMillis = previousMillis = previousMillis2 = previousMillis3 = readMillis = millis();
 Serial.println(FT);
 Blynk.virtualWrite(V7, FT);
 b = calBill(e, FT, true);
}

void loop() {
 currentMillis = millis();
 Blynk.run();

 if (currentMillis - readMillis >= 1000) {
  ReadPzem();
  SetBlynk();
 }

 if (currentMillis - previousMillis3 >= 30000) UpdateThingspeak();
 if (currentMillis - previousMillis >= 30000) SendNormal();
 if (i >= 2.00 && currentMillis - previousMillis2 >= 30000) SendWarning();
}

void ReadPzem() {
 readMillis = millis();
 unsigned long time;

 v = getVoltage();
 i = getCurrent();
 p = v * i;
 if (p >= 1) {
  time += 1;
  e += (p * time) / (1000 * 3600);
  b = calBill(e, FT, false);
 } else {
  time = 0;
 }

 Serial.print("Volt: "); Serial.print(v); Serial.print("V\n");
 Serial.print("Current: "); Serial.print(i); Serial.print("A\n");
 Serial.print("power Now: "); Serial.print(p); Serial.print("W\n");
 Serial.print("Energy: "); Serial.print(e, 3); Serial.print("kWh\n");
 Serial.print("Cost: "); Serial.print(b, 3); Serial.print("฿\n");
 Serial.print("FT: "); Serial.println(FT);
 Serial.println("--------------------");

}

void SetBlynk() {
 Blynk.virtualWrite(V0, v);
 Blynk.virtualWrite(V1, i);
 Blynk.virtualWrite(V2, p);
 Blynk.virtualWrite(V4, e);
 Blynk.virtualWrite(V5, b);
 Blynk.virtualWrite(V6, FT);
}

void UpdateThingspeak() {
 previousMillis3 = millis();
 const int httpPort = 80;
 if (!client.connect(host, httpPort)) {
  Serial.println("connection failed");
  return;
 }

 String etemp = String(e, 3);
 String btemp = String(b, 3);


 String url = "/update?api_key=";
 url += api;
 url += "&field1=";
 url += v;
 url += "&field2=";
 url += i;
 url += "&field3=";
 url += p;
 url += "&field4=";
 url += etemp;
 url += "&field5=";
 url += btemp;
 url += "&field6=";
 url += FT;

 Serial.print("Requesting URL: ");
 Serial.println(url);

 client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
        "Host: " + host + "\r\n" +
        "Connection: close\r\n\r\n");
 delay(10);


 while (client.available()) {
  String line = client.readStringUntil('\r');
  Serial.print(line);
 }

 Serial.println();
 Serial.println("closing connection");
}

void SendNormal() {
 previousMillis = millis();
 token = 0;
 Line_Notify(message + v + "V" + message2 + i + "A" + message3
       + p + "W" + message4 + e + "Wh" + message5 + b + "฿");
}

void SendWarning() {
 previousMillis2 = millis();
 token = 1;
 Line_Notify(message6 + i + "A");
}

BLYNK_WRITE(V7) {
 FT = param[0].asFloat();
}

BLYNK_WRITE(V8) {
 p = 0.0;
 e = 0.0;
 b = 0.0;
}

float calBill(float Unit, float ft, bool over_150_Unit_per_month) {
 float Service = over_150_Unit_per_month ? 38.22 : 8.19;

 float total = 0;

 if (!over_150_Unit_per_month) {
  float Rate15 = 2.3488;
  float Rate25 = 2.9882;
  float Rate35 = 3.2405;
  float Rate100 = 3.6237;
  float Rate150 = 3.7171;
  float Rate400 = 4.2218;
  float RateMore400 = 4.4217;

  if (Unit >= 6) total += min(Unit, 15) * Rate15;
  if (Unit >= 16) total += min(Unit - 15, 10) * Rate25;
  if (Unit >= 26) total += min(Unit - 25, 10) * Rate35;
  if (Unit >= 36) total += min(Unit - 35, 65) * Rate100;
  if (Unit >= 101) total += min(Unit - 100, 50) * Rate150;
  if (Unit >= 151) total += min(Unit - 150, 250) * Rate400;
  if (Unit >= 401) total += (Unit - 400) * RateMore400;
 } else {
  float Rate150 = 3.2484;
  float Rate400 = 4.2218;
  float RateMore400 = 4.4217;

  total += min(Unit, 150) * Rate150;
  if (Unit >= 151) total += min(Unit - 150, 250) * Rate400;
  if (Unit >= 401) total += (Unit - 400) * RateMore400;
 }

 total += Service;
 total += Unit * (ft / 100);
 total += total * 7 / 100;

 return total;
}

void Line_Notify(String message) {
 WiFiClientSecure client;

 if (!client.connect("notify-api.line.me", 443)) {
  Serial.println("connection failed");
  return;
 }

 String req = "";
 req += "POST /api/notify HTTP/1.1\r\n";
 req += "Host: notify-api.line.me\r\n";
 req += "Authorization: Bearer " + String(LINE_TOKEN[token]) + "\r\n";
 req += "Cache-Control: no-cache\r\n";
 req += "User-Agent: ESP8266\r\n";
 req += "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n";
 req += "Content-Length: " + String(String("message=" + message).length()) + "\r\n";
 req += "\r\n";
 req += "message=" + message;

 client.print(req);
 delay(30);

 while (client.connected()) {
  String line = client.readStringUntil('\n');
  if (line == "\r") {
   break;
  }
 }
}

float getVoltage() {
 int i = 0;
 float r = -1.0;
 do {
  r = pzem.voltage();
  wdt_reset();
  i++;
 } while ( i < MAX_ATTEMPTS && r < 0.0);
 return r;
}

float getCurrent() {
 int i = 0;
 float r = -1.0;
 do {
  r = pzem.current();
  wdt_reset();
  i++;
 } while ( i < MAX_ATTEMPTS && r < 0.0);
 return r;
}

แจ้งเตือนผ่านไลน์ไม่ได้ครับ

ใช้เป็น ไลบารี่ TridentTD_LineNotify ง่ายกว่านะครับ

2 Likes

ตอนกดส่งมันขึ้นว่าไรครับ

1 Like

ขอบคุณความคิดเห็นมากคับ
ตอนนี้ผ่านแล้วครับ ผมใช้วิธีเปลี่ยนเพิ่มไลบาลีตัวใหมเข้าไป

#include <WiFiClientSecureAxTLS.h>

ส่วนโค้ด ใหม่
void Line_Notify(String message) {
 axTLS::WiFiClientSecure client;

ของเก่า 
void Line_Notify(String message) {
WiFiClientSecure client; เหมือนใช่ไม่ได้แล้ว

แจ้งไว้เพื่อเป็นแนวทางครับ

ไลบาลี่ ตัวนี้หรอครับ รึตัวไหน

ตัวนี้ครับ

ส่วนนี้ยังไม่ลอง พอดีรันผ่านสะก่อน:sweat_smile:

free
hit counter