ปัญหาเชิงแก้ปัญหา

โหมดความชื้นแจ้งเตือนได้แล้วแต่โหมดตั้งเวลาไม่รู้เป็นไร เมือครบเงื่อนไขมันไม่แจ้งเตือนและบอร์ดจะWiFiหลุดสลับกับconnect แต่เมื่อนําโค้ดของแจ้งเตือนทางไลน์ใช้งานได้ปกติWiFiไม่หลุด โค้ดที่ผมใช้

//#include <SimpleTimer.h>
#include <TridentTD_LineNotify.h>
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
int sensorValue = 0; //ตัวแปรค่า Analog
int outputValue = 0;  // ตัวแปรสำหรับ Map เพื่อคิด %
const int analogInPin = A0;
char auth[] = " 5P9n_RZO42xfyhVN58c9mPlogQyRRSEc";
char ssid[] = "iPhone";
char pass[] = "12345678";
int led = D0;
int t_slider = 0;
int buton = 0;
int one = D4;
int manul = 0;
char sever[] = "oasiskit.com";
int port = 8080;
bool lock1 = false; // ล็อกคําสั่งปั๊มนํ้าทํางาน
bool lock2 = false;// ล็อกคําสั่งปั๊มนํ้าหยุดทํางาน
bool lock3 = false;// ล็อกคําสั่งtimer
bool lock4 = false;// ล็อกคําสั่งtimer
#define LINE_TOKEN "y348hPh9EzC3A5SF71V0hgxAYj2uQjb1Tfg7y8ARe1u"

BLYNK_WRITE(V4)
{
 manul = param.asInt();
 digitalWrite(led,0);
 }


BLYNK_WRITE(V1) 
{
 t_slider = param.asInt();
 Blynk.virtualWrite(V7, t_slider);
 delay(100);
}


BLYNK_WRITE(V2)
{
 buton = param.asInt();
 digitalWrite(led,0);
 }

BLYNK_WRITE(V3)
{
  if (param.asInt() == 0)
  {digitalWrite(led, 1);
   if (lock3 == false){LINE.notify("ครบเวลากําหนดปั๊มนํ้าทํางาน");
     lock3 = true;}}
   else {
    lock3 = false;
   }
 
  if (param.asInt() == 1) 
  {digitalWrite(led, 0);}
  
 
}
  
  BLYNK_CONNECTED() {
 Blynk.syncAll();
 digitalWrite(one,HIGH);
  }

void setup() 
{
Blynk.begin(auth, ssid, pass,"oasiskit.com", 8080);
pinMode(led, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
pinMode(one,OUTPUT);
 LINE.setToken(LINE_TOKEN);
}void loop() 
{
 sensorValue = analogRead(analogInPin);
 outputValue = map(sensorValue, 0, 1023, 100, 0);
  Blynk.virtualWrite(V0, outputValue);
 
 if (buton == 1) {
   if (outputValue < t_slider)
      {digitalWrite(led, 1);
      if(lock1 == false){
       LINE.notify("ความชื้นตํ่ากว่ากําหนดปั๊มนํ้าจึงทํางาน");
      lock1 = true; }}
      else
  {
   lock1 = false;
  }

   if (outputValue > t_slider)
     {digitalWrite(led,0);
     if(lock2 == false){
     LINE.notify("ความชื้นเกินกําหนดปั๊มนํ้าหยุดทํางาน");
     lock2 = true;}}
   else{
  lock2 = false;
 }}


  if (manul == 1){
    digitalWrite(led, 1);}
  
 
  Blynk.run();
}

ที่ผมปิดกระทู้นี้ไปแล้ว

เนื่องจากหมดประเด็นไปแล้ว เลยปิดกระทู้ไป ถ้าเป็นประเด็นใหม่ หรือ คำถามให้ให้ตั้งกระทู้ใหม่
หัวข้อก็ตังให้เขาประเด็นนั้นๆ ด้วยนะครับ เราไม่นิยมตั้งหัวข้อเดิม แต่เป็นประเด็นใหม่