ความชื้น ค่าที่ได้สวิงไม่คงที่

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>
#include <SimpleTimer.h>


#include "DHT.h"
DHT dht;

char auth[] = "Ul3cq98pci8XCXbMoVrwQzVdHYPWN9bA";
char ssid[] = "iPhone";
char pass[] = "bank1996";
char server[] = "blynk-cloud.com";
int port = 8080;

BlynkTimer timer;

void setup() {
 Serial.begin(115200);
 //เริ่มการเชื่อมต่อ Blynk Server
 Blynk.begin(auth, ssid, pass,"blynk-cloud.com", 8080);

 //WiFi.begin(ssid, pass); //เชื่อมต่อ WiFi
// Blynk.config(auth,"blynk-cloud.com", 8080); //กำหนด Token key , ชื่อ Server และ port
 //Blynk.connect(); //เชื่อมต่อไปยัง Blynk
 dht.setup(15);
//ตั้งเวลาส่งข้อมูลให้ Blynk Server ทุกๆ 1 วินาที
  timer.setInterval(5000L, sendSensor);  
}

void loop() {
 Blynk.run();
 timer.run();
}
byte a = 0;
void sendSensor() {
 delay(dht.getMinimumSamplingPeriod());
 byte humidity=0;
 humidity = dht.getHumidity(); // ดึงค่าความชื้น
 byte temperature = dht.getTemperature(); // ดึงค่าอุณหภูมิ
 a = map(humidity,0,255,0,100);
 
 //ส่งค่า humidity V13 ไปยัง blynk server
 Blynk.virtualWrite(V13, a);  
 //ส่งค่า temperature V12 ไปยัง blynk server
 Blynk.virtualWrite(V12, temperature); 
 Serial.print("Humidity: ");
 Serial.print(a);
 Serial.print("% | ");
 Serial.print("Temperature: ");
 Serial.print(temperature);
 Serial.println("C");
}

อุณหภูมิที่ได้คงที่แต่ความชื้น ขึ้นลงตามภาพ ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรคะ

ใช้เซ็นเซอร์ตัวไหน ขอดูสเปคหน่อย และเอาไปใช้ ตรงจุดไหนที่มันขึ้นแบบนี้