ช่วยอธิบายโค้ด ตรวจจับแจ้งเตือนผ่านไลน์ เเต่ละบรรทัดให้หน่อยครับ ว่าทำงานยังไงบ้าง ขอแบบละเอียด ที่บรรทัดเลยนะครับ ขอบคุณครับ

#include <TridentTD_LineNotify.h>

const int GasPin = A0;
const int Led1 = D6;
const int Led2 = D7;

int GasValue = 0;
int alertGas = 500; //ค่าการแจ้งเตือน ปรับตามความหนาแน่นของ Gas

#define SSID    "meenny"
#define PASSWORD  "meenmeen"
#define LINE_TOKEN "azJN8ijOesfMoS41vNvGwfqpplLaUeCsgQw1j33bq3l"

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 pinMode(Led1, OUTPUT);
 pinMode(Led2, OUTPUT);
 digitalWrite(Led1, HIGH);
 digitalWrite(Led2, HIGH);
 Serial.println(LINE.getVersion());

 WiFi.begin(SSID, PASSWORD);
 Serial.printf("WiFi connecting to %s\n", SSID);
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  Serial.print(".");
  delay(400);
 }
 Serial.printf("\nWiFi connected\nIP : ");
 Serial.println(WiFi.localIP());

 LINE.setToken(LINE_TOKEN);

 LINE.notify("อุปกรณ์เชื่อมต่อ สำเร็จ");

 LINE.notify("กำลังอุ่น Sensor ให้ฟร้อมทำงาน");
 GasValue = analogRead(GasPin);
 Serial.print("sensor analog Warm = ");
 Serial.println(GasValue);

 if (GasValue >= alertGas) {
  Serial.println("Warm Sensor"); //อุ่นหัว Sensor ให้พร้อทำงาน
  while (GasValue >= alertGas) {
   GasValue = analogRead(GasPin);
   Serial.print(".");
   delay(500);
  }
 }
 else{
  
  }*emphasized text*
 LINE.notify("อุปกรณ์พร้อมทำงาน");
}

void loop() {
 GasValue = analogRead(GasPin);

 Serial.print("sensor analog = ");
 Serial.println(GasValue);

 if (GasValue >= alertGas) {
  LINE.notify("ตรวจพบกลุ่มแก๊สเกินค่าที่กำหนด");
  digitalWrite(Led1, HIGH);
  digitalWrite(Led2, LOW);
  while (GasValue >= alertGas) {
   GasValue = analogRead(GasPin);
   delay(10);
  }
 } else {
 digitalWrite(Led1, LOW);
 digitalWrite(Led2, HIGH);
 }
 delay(100);
}