ขอสอบถามการทำงานของรีเลย์

คือผมอยากทราบการทำงานของรีเลย์เมื่อค่าECต่ำแล้วต้องการให้รีเลย์ตัวแรกทำงานปล่อยปุ๋ยลงถังรดน้ำเป็นเวลา5วินาที แล้วจึงรดน้ำเองอัตโนมัติเป็นเวลา2-3ชั่วโมง หลังจากรีเลย์ตัวแรกหยุดทำงาน รีเลย์ตัวที่สองก็จะทำงานปล่อยปุ๋ยอีกชนิดลงไปเป็นเวลา5วินาที แล้วจึงรดน้ำเป็นเวลา2-3ชั่วโมงแบบเดิมเดิม โดยมีโมดุลนาฬิกาช่วยการทำงาน ผมการเขียนโค้ดยังไงครับขอพี่ช่วยแนะนำหน่อยครับ

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <MCP3008.h>
#include <ESP8266WiFi.h> //เรียกใช้ไลเบอรี่
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <SimpleTimer.h>
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 0  // กำหนดช่องพินของเซนเชอร์ ขาD3
#define DHTTYPE DHT22  // DHT 11 ชื่อ ของเซ็นเชอร์ที่ใช้
#define BLYNK_PRINT DebugSerial
#define CS_PIN 15
#define CLOCK_PIN 14
#define MOSI_PIN 13
#define MISO_PIN 12
MCP3008 adc(CLOCK_PIN, MOSI_PIN, MISO_PIN, CS_PIN);
int sensorValue = 0;
int sensorPin = A0;
char RelayPin = 2; //ขาD4 ปั๊มน้ำรดน้ำ ในถังผสม
char Relay1 = 16; //ขาD2 ปั๊มน้ำถัง A
char Relay2 = 5; //ขาD0 ปั๊มน้ำถัง B
char Relay3 = 4; //ขาD0 ปั๊มน้ำถังผสม

char auth[] = "34r2TCne4O8RuuWxkohVrv_sQwKHEDbe";

// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks.
char ssid[] = "Sermphan_2.4GHz";
char pass[] = "0987297146";
BlynkTimer timer;
BlynkTimer sensor;     // Timer object for the DHT sensor
BlynkTimer charger;    // Timer object for the charger

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
int x_time = 0;
bool _x_time = false;
int chargeCounter = 0;
int chargeTime = 1;

int x_time1 = 0;
bool _x_time1 = false;
int chargeCounter1 = 0;
int chargeTime1 = 1;


int x_time2 = 0;
bool _x_time2 = false;
int chargeCounter2 = 0;
int chargeTime2 = 2;


void myTimerEvent()
{
 float h = dht.readHumidity();
 float t = dht.readTemperature();

 if (isnan(h) || isnan(t))
 {
  Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
  return;
 }
 else
 {
  Serial.print("Humidity: ");
  Serial.print(h);
  Serial.print(" %\t");
  Serial.print("Temperature: ");
  Serial.println(t);
  Blynk.virtualWrite(V5, h);
  Blynk.virtualWrite(V4, t); }
}
void setup()
{
 Serial.begin(115200);
 pinMode(sensorPin, INPUT);
 pinMode(RelayPin, OUTPUT);
 digitalWrite(RelayPin, HIGH);
 pinMode(Relay1, OUTPUT);
 pinMode(Relay2, OUTPUT);
  pinMode(Relay3, OUTPUT);
  digitalWrite(Relay1, HIGH);
  digitalWrite(Relay2, HIGH);
   digitalWrite(Relay3, HIGH);
 
 Serial.println("กำลังเชื่อมต่อไปที่ Blynk Server");
 Blynk.connect();
 dht.begin();

 Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk.iot-cm.com", 8080);

 timer.setInterval(2000L, myTimerEvent);
 timer.setInterval(1000L, countCharger);
 timer.setInterval(1000L, countCharger1);
 timer.setInterval(1000L, countCharger2);
}

void countCharger()
{
  
  if(_x_time == true){ // ถ้ามีการกดปุ่มปั๊ม 1 ครั้ง 
 x_time++; // นับไปครั้งละ 1 วิ แต่ยังจะไม่เข้า loop 5 วิ เพราะยังนับไม่ถึง
 if (x_time > 1) { //นับไปจนกว่า x_time มากกว่า 5

digitalWrite(Relay1, LOW);
Blynk.virtualWrite(V1, LOW); // คืนค่าปุ๊มกดปั๊มให้ Off
Blynk.virtualWrite(V10,chargeCounter);
_x_time = false;
}
}
  
}
void countCharger1()
{
  
  if(_x_time1 == true){ // ถ้ามีการกดปุ่มปั๊ม 1 ครั้ง 
 x_time1++; // นับไปครั้งละ 1 วิ แต่ยังจะไม่เข้า loop 5 วิ เพราะยังนับไม่ถึง
 if (x_time1 > 1) { //นับไปจนกว่า x_time มากกว่า 5

digitalWrite(Relay2, LOW);
Blynk.virtualWrite(V3, LOW); // คืนค่าปุ๊มกดปั๊มให้ Off
Blynk.virtualWrite(V11,chargeCounter1);
_x_time1 = false;
}
}
  
}
void countCharger2()
{
  
  if(_x_time2 == true){ // ถ้ามีการกดปุ่มปั๊ม 1 ครั้ง 
 x_time2++; // นับไปครั้งละ 1 วิ แต่ยังจะไม่เข้า loop 5 วิ เพราะยังนับไม่ถึง
 if (x_time2 > 2) { //นับไปจนกว่า x_time มากกว่า 5

digitalWrite(Relay3, LOW);
Blynk.virtualWrite(V6, LOW); // คืนค่าปุ๊มกดปั๊มให้ Off
Blynk.virtualWrite(V12,chargeCounter2);
_x_time2 = false;
}
}
  
}

BLYNK_WRITE(V1)
{
 int pinValue = param.asInt();   
if ( pinValue == 1){
   x_time = 0;
  _x_time = true;
   digitalWrite(Relay1, HIGH); 
}else{
   _x_time = false;
          // Set the internal counter value in second
  chargeCounter = chargeTime;
  digitalWrite(Relay1, LOW);
  Blynk.virtualWrite(V10,chargeCounter);
}
}
BLYNK_WRITE(V3)
{
 int pinValue = param.asInt();   
if ( pinValue == 1){
   x_time1 = 0;
  _x_time1 = true;
   digitalWrite(Relay2, HIGH); 
}else{
   _x_time1 = false;
          // Set the internal counter value in second
  chargeCounter1 = chargeTime1;
  digitalWrite(Relay2, LOW);
  Blynk.virtualWrite(V11,chargeCounter1);
}
}
BLYNK_WRITE(V6)
{
 int pinValue = param.asInt();   
if ( pinValue == 1){
   x_time2 = 0;
  _x_time2 = true;
   digitalWrite(Relay3, HIGH); 
}else{
   _x_time2 = false;
          // Set the internal counter value in second
  chargeCounter2 = chargeTime2;
  digitalWrite(Relay3, LOW);
  Blynk.virtualWrite(V12,chargeCounter2);
}
}
void loop()
{
 float vall = adc.readADC(0);
 Blynk.virtualWrite(V2, vall);
 delay(1000);
 Serial.print("EC = " );
 Serial.println(vall);
 
 sensorValue = analogRead(A0);

 if (sensorValue >= 640 && sensorValue <= 1024)
 {
  Serial.println(sensorValue);

  digitalWrite(RelayPin, HIGH);
  delay(1500);


 }
 else {
  Serial.println(sensorValue);
  digitalWrite(RelayPin, LOW);
  delay(1000);

 }

 delay(1000);

 Serial.print("Sensor = " );
 Serial.println(sensorValue);


 Blynk.run();
 timer.run(); // Initiates BlynkTimer
}

นี้โค้ดทั้งหมดครับ ผมควรเขียนไปในแนวทางไหนหรอครับ

Code ชุดนี้เป็นแนว เท่านั้นนะครับ

/**คือผมอยากทราบการทำงานของรีเลย์เมื่อค่าECต่ำแล้วต้องการให้รีเลย์ตัวแรกทำงานปล่อยปุ๋ยลงถังรดน้ำเป็นเวลา5วินาที แล้วจึงรดน้ำเองอัตโนมัติเป็นเวลา2-3ชั่วโมง
 หลังจากรีเลย์ตัวแรกหยุดทำงาน รีเลย์ตัวที่สองก็จะทำงานปล่อยปุ๋ยอีกชนิดลงไปเป็นเวลา5วินาที แล้วจึงรดน้ำเป็นเวลา2-3ชั่วโมงแบบเดิมเดิม โดยมีโมดุลนาฬิกาช่วยการทำงาน
 ผมการเขียนโค้ดยังไงครับขอพี่ช่วยแนะนำหน่อยครับ**/

#include <ESP8266WiFi.h>         //โหลดไลบารี่ ..มาใช้งาน   //https://github.com/esp8266/Arduino
#include <ESP8266WebServer.h>       //โหลดไลบารี่ ..มาใช้งาน
#include <WiFiManager.h>         //โหลดไลบารี่ ..มาใช้งาน   //https://github.com/tzapu/WiFiManager
#include <FS.h>              //โหลดไลบารี่ ..มาใช้งาน   //this needs to be first, or it all crashes and burns...
#include <DNSServer.h>          //โหลดไลบารี่ ..มาใช้งาน
#include <ArduinoJson.h>         //โหลดไลบารี่ ..มาใช้งาน   //https://github.com/bblanchon/ArduinoJson
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>      //โหลดไลบรารี่ ของ BLYNK   มาใช้งาน
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//
//------------------------------    การกำหนดค่าในส่วนของ Blynk     ------------------------------------------------//
#define BLYNK_DEBUG
#define BLYNK_PRINT Serial    // ใส่ความคิดเห็นในส่วนนี้เพื่อปิดการใช้งานพิมพ์และประหยัดพื้นที่

int blynkIsDownCount = 0;    //Integer Variable ตัวแปรชื่อ blynkIsDownCount ใช้เก็บเลขจำนวนเต็ม โดยเริ่มต้นให้มีค่า = 0

char blynk_token[34] = "8dwBaSBOE8htLFrK37JPAYB1hmaw8TaQkU";//ใส่ Blynk_token ของเราที่ Blynk ส่งมาทาง Email ตอน Create Project ใหม่

BlynkTimer timer; //เรียกใช้การตั้งเวลาของ Blynk
//ฟังชั่นเปิดใช้งาน BlynkTimer ซึ่งทำหน้าที่คล้าย ๆ interrupt timer หมายถึงเมื่อครบเวลาตามที่กำหนดไว้โปรแกรมหลักจะกระโดด
//ไปทำงานในโปรแกรมตอบสนองที่กำหนดไว้
//กรณีนี้จะนำฟังชั่นที่เปิดใช้งาน BlynkTimer ไปใช้ในการ เชื่อมต่อซ้ำ (reconnecting)
//โดยรูปแบบคำสั่ง คือ timer.setInterval(30000L, reconnecting); อยู่ใน void setup

WidgetLED led_1(V10);// Relay 1 ปล่อยปุ๋ย A ลงถัง
WidgetLED led_2(V12);// ปั๊มรดน้ำทำงาน
WidgetLED led_3(V11);// Relay 2 ปล่อยปุ๋ย B ลงถัง


//---------------------------------- กำหนดหมายเลขของขาของ Node MCU ESP 8266 --------------------------------------------//

#define D0 16 // ใช้ไฟ LED สีฟ้า ของบอร์ด MCU ESP8266 ให้มีสัญญาณไฟกระพริบ ตาม Code ที่เขียน

#define D3 0 // ใช้เป็นปุ่มกด เพื่อเข้า AP Config ได้ตามความต้องการของผู้ใช้
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//


#include <Scheduler.h>

#include <DHT.h>
#define DHTTYPE DHT21
#define DHTPIN D6
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

//--Temp
int v1;//Min
int v2;//Max


int a1 = 0;
int a2 = 0;const long oneSecond = 10000;        // 1000 มิลลิวินาที = 1 วินาทีเท่ากับ
const long oneMinute = oneSecond * 60;   //  1 นาที   = 1 วินาที x 60 วินาที
const long oneHour  = oneMinute * 60;   //  1 ชั่วโมง  = 1 นาที  x 60 นาที
const long threeHour = oneHour * 3;    //  3 ชั่วโมง   = 1 ชั่วโมง x 3 ชั่วโมงbool shouldSaveConfig = false;

//callback notifying us of the need to save config
void saveConfigCallback () {
 Serial.println("Should save config");
 shouldSaveConfig = true;
}
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//


//-------------สำหรับ Server local ที่แจกให้ เพิ่ม **** แค่ 2 บรรทัดนี้--------------  (ถ้าเป็น Blynk Server ปกติไม่ต้องใส่) ----------//
char server[] = "oasiskit.com";
int port = 8080;
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//

BLYNK_WRITE(V1)// ตั้งค่า อุณหภูมิ Min

{
 v1 = param.asInt();

}


BLYNK_WRITE(V2)// ตั้งค่า อุณหภูมิ Max

{
 v2 = param.asInt();

}class Task_1 : public Task {
 protected:
  void setup() { }


  void loop() {

   //-----------------------------------------------------------------------------------------------------------//
   if (Blynk.connected())
   {
    Blynk.run();
    digitalWrite(D0, LOW);

   } else {

    digitalWrite(D0, LOW);
    delay(200);
    digitalWrite(D0, HIGH);
    delay(100);

   }
   //-----------------------------------------------------------------------------------------------------------//

   timer.run();//ให้เวลาของ Blynk ทำงาน

   delay(100);

  }
} Task_1_task;
class Task_2 : public Task {
 protected:
  void setup() { }


  void loop() {

   float t ;
   t = dht.readTemperature();

   Blynk.virtualWrite(V3, t);


   if ( t > v1 && t <= v2 ) {

    led_1.off();
    led_3.off();


   }
   else if (a1 == 0) {

    led_1.on();
    delay(5000);
    led_1.off();
    a1 = 1;
   }

  }

} Task_2_task;

class Task_3 : public Task {
 protected:
  void setup() { }


  void loop() {
   if (a1 == 1) {

    led_2.on();
    delay(oneSecond);//ทดสอบทำแค่ 10 วินาที
    led_2.off();
    led_3.on();
    delay(5000);
    led_3.off();
    led_2.on();
    delay(oneSecond);//ทดสอบทำแค่ 10 วินาที
    led_2.off();
    a1 = 0;
   }

   delay(10);
  }

} Task_3_task;

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//
//*********************************************    void setup    **************************************************//
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//

void setup() {

 //-------IO NODE MCU Esp8266-------//
 pinMode(D0, OUTPUT);   //กำหนดโหมดใช้งานให้กับขา D0 เป็นขา สัญญาณไฟ ในสภาวะต่างๆ
 pinMode(D3, INPUT_PULLUP);//กำหนดโหมดใช้งานให้กับขา D3 เป็นขา กดปุ่ม ค้าง เพื่อตั้งค่า AP config


 // ให้ LED ทั้งหมดดับก่อน
 digitalWrite(D0, LOW);//ให้หลอด LED สีฟ้าดับก่อน

 //-------------------------------//


 Serial.begin(115200);
 //-------------------------------//

 dht.begin();

 //read configuration from FS json
 Serial.println("mounting FS...");

 if (SPIFFS.begin()) {
  Serial.println("mounted file system");

  if (SPIFFS.exists("/config.json")) {
   //file exists, reading and loading
   Serial.println("reading config file");
   File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "r");

   if (configFile) {
    Serial.println("opened config file");
    size_t size = configFile.size();
    // Allocate a buffer to store contents of the file.
    std::unique_ptr<char[]> buf(new char[size]);

    configFile.readBytes(buf.get(), size);
    DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
    JsonObject& json = jsonBuffer.parseObject(buf.get());
    json.printTo(Serial);
    if (json.success()) {
     Serial.println("\nparsed json");
     strcpy(blynk_token, json["blynk_token"]);

    } else {
     Serial.println("failed to load json config");
    }
   }
  }
 } else {
  Serial.println("failed to mount FS");
 }
 //end read //**************************    AP AUTO CONNECT  ********************************************//

 WiFiManagerParameter custom_blynk_token("blynk", "blynk token", blynk_token, 34);

 //WiFiManager
 //Local intialization. Once its business is done, there is no need to keep it around
 WiFiManager wifiManager;

 //set config save notify callback
 wifiManager.setSaveConfigCallback(saveConfigCallback);
 wifiManager.addParameter(&custom_blynk_token);


 for (int i = 5; i > -1; i--) { // นับเวลาถอยหลัง 5 วินาทีก่อนกดปุ่ม AP Config
  digitalWrite(D0, HIGH);
  delay(500);
  digitalWrite(D0, LOW);
  delay(500);
  Serial.print (String(i) + " ");//แสดงข้อความใน Serial Monitor
 }


 if (digitalRead(D3) == LOW) {
  digitalWrite(D0, HIGH);
  Serial.println("Button Pressed");

  wifiManager.resetSettings();
  if (!wifiManager.autoConnect("PUYIOT AP CONFIG")) {
   Serial.println("failed to connect and hit timeout");
   delay(3000);
   //reset and try again, or maybe put it to deep sleep
   ESP.reset();
   delay(5000);

  }
 } Serial.println("Connected.......OK!)");
 strcpy(blynk_token, custom_blynk_token.getValue());


 //save the custom parameters to FS
 if (shouldSaveConfig) {
  Serial.println("saving config");
  DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
  JsonObject& json = jsonBuffer.createObject();
  json["blynk_token"] = blynk_token;
  File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "w");

  if (!configFile) {
   Serial.println("failed to open config file for writing");

  }
  json.printTo(Serial);
  json.printTo(configFile);
  configFile.close();
  //end save
 }

 //**************************  จบ  AP AUTO CONNECT  *****************************************//
 Serial.println("local ip");
 delay(100);
 Serial.println(WiFi.localIP());
 Serial.println("gateway");
 delay(100);
 Serial.println(WiFi.gatewayIP());
 Serial.println("subnetMask");
 delay(100);
 Serial.println(WiFi.subnetMask());
 Serial.println("SSID");
 delay(100);
 Serial.println(WiFi.SSID());
 Serial.println("Password");
 delay(100);
 Serial.println(WiFi.psk());


 Blynk.config(blynk_token, server, port);
 ////เริ่มการเชื่อมต่อ Blynk Server*********สำหรับ Server local ที่แจกให้ เพิ่ม, server, port แค่นี้จบ timer.setInterval(30000L, reconnecting); //Function reconnect

 //ตั้งเวลาส่งข้อมูลให้ Blynk Server ทุกๆ 30 วินาที Scheduler.start(&Task_1_task);
 Scheduler.start(&Task_2_task);
 Scheduler.start(&Task_3_task);
 Scheduler.begin();
}


//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//
//*********************************************  จบ void setup    **************************************************//
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//
//*********************************************    void Loop    ***************************************************//
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//


void loop() {

}

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//
//*********************************************   จบ void Loop    **************************************************//
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//
void reconnecting()
{
 if (!Blynk.connected())
 {
  blynkIsDownCount++;
  BLYNK_LOG("blynk server is down! %d times", blynkIsDownCount);
  Blynk.connect(5000);
 }
}

ผมใช้ Temp แทน EC นะครับ มี Slide bar บังคับให้ เป็นค่า Min หรือ Max ได้ เพื่อทดสอบการทำงานของระบบ ส่วนเรื่องของเวลาในการทำงาน ผม Set ค่า Delay เอาครับ โดยมีการทำงาน ตามเงื่อนไขที่คุณให้นั่นแหละครับ แต่เงื่อนไขก็ยังไม่สมบูรณ์อยู่

ครับพี่ ขอบคุณมากครับผมจะนำมาใช้เป็นแนวทางแก้ไขน่ะครับ:pray::pray::pray: