งานก็อยากทำ คำถามก็อยากตอบ โถ่ววว

ผมติดกระทู้ไหนยังไม่ได้ตอบ คอมเม้นไว้ได้นะครับ งานทางนี้เสร็จไล่ตอบทุกกระทู้ครับ อันไหนสั่นๆ ขอตอบรวบๆ ไปก่อนนะ หรือกระทู้ไหนได้แล้วก็เอามาอัพเดทกันหน่อย ท่านใดก็กำลังทำอยู่ถ่ายมาดูกันบ้างนะครับ 555

 #include <ESP8266WiFi.h>
#include <time.h>
#include <MCP3008.h>
const char* ssid = "Sermphan_2.4GHz"; //ใส่ชื่อ SSID Wifi
const char* password = "0987297146"; //ใส่รหัสผ่าน
int timezone = 7 * 3600; //ตั้งค่า TimeZone ตามเวลาประเทศไทย
int dst = 0; //กำหนดค่า Date Swing Time
#define CS_PIN 15
#define CLOCK_PIN 14
#define MOSI_PIN 13
#define MISO_PIN 12
MCP3008 adc(CLOCK_PIN, MOSI_PIN, MISO_PIN, CS_PIN);
char Relay1 = 16; //ขาD2 ปั๊มน้ำถัง A
char Relay2 = 5; //ขาD0 ปั๊มน้ำถัง B
char RelayPin = 0; //ขาD4 ปั๊มน้ำรดน้ำ ในถังผสม
int vall = 0;
void setup()
{
Serial.begin(115200);
Serial.setDebugOutput(true);
 pinMode(Relay1, OUTPUT);
 pinMode(Relay2, OUTPUT);
  pinMode(RelayPin, OUTPUT);
 digitalWrite(RelayPin, HIGH);
digitalWrite(Relay1, HIGH);
  digitalWrite(Relay2, HIGH);

WiFi.mode(WIFI_STA); //เชื่อมต่อ Wifi
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.println("\nConnecting to WiFi");
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
Serial.print("*");
delay(1000);
}
configTime(timezone, dst, "pool.ntp.org", "time.nist.gov"); //ดึงเวลาจาก Server
Serial.println("\nLoading time");
while (!time(nullptr)) {
Serial.print("*");
delay(1000);
}
Serial.println("");
}

void loop()
{
//configTime(timezone, dst, "pool.ntp.org", "time.nist.gov"); //แสดงเวลาปัจจุบัน
time_t now = time(nullptr);
 struct tm* p_tm = localtime(&now);
 Serial.print("Sec = ");
 Serial.print(p_tm->tm_sec);
 Serial.println("");
 Serial.print("hour = ");
 Serial.print(p_tm->tm_hour);
 Serial.println("");
 delay(1000);
 
}
void SendMCP3008 () {
// float val = adc.readADC(0);
int val1 = adc.readADC(0); // read Channel 0 from MCP3008 ADC (pin 1)

 if (vall >= 70 && vall <= 90)
 
 digitalWrite (Relay1,HIGH);
 }
 else {
 digitalWrite (Relay1,LOW);
 }
 if(p_tm->tm_hour ==6){
 digitalWrite(RelayPin,HIGH)
 }
 else if (p_tm->tm_hour ==9){
 digitalWrite(RelayPin,LOW)
 }
 
delay(1000);
Serial.print("EC = " ); //
Serial.println(val1);
}


พี่ว่างฝากช่วยดูหน่อยน่ะครับ พอติดอยู่ตรงในส่วนของเงือนไขในการทำงานครับ เมื่อค่าvallต่ำตามค่าที่กำหนด ผมต้องการให้Relay1ทำงาน5วิล่ะตามด้วยRelaypinรดน้ำเองอัตโนมัติ2ชั่วโมงเสร็จล่ะตามด้วยRelay2ทำงาน5วิครับล่ะรดน้ำต่ออีก2ชั่วโมงครับ พี่ว่างแล้วช่วยดูให้ผมหน่อยน่ะครับ ขอบคุณครับ

เคยถามไว้ในกระทู้ไหนป่าวครับ