แจ้งเตือนในไลน์ครั้งเดียว

ถ้าต้องการแจ้งเตือนในไลน์ครั้งเดียว เมื่อกด sw1,sw2,sw3 ค้าง แต่ปัญหาตอนนี้คือเมื่อกด sw1,sw2,sw3 ค้างแล้วแจ้งเตือนตลอด

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

char auth[] = "KuxlTgZO-K-xPLBVWeu_D5CA_fIwUxVL";
char ssid[] = "YodsawaDee";
char pass[] = "P0987563871";

#include <TridentTD_LineNotify.h>
char line_token[] = "3NkZT5p6Xs9W0oWrrqR6ml0D74EeUwCVwmkFXZvvhTS";

int Relay1 = D3;
int Relay2 = D4;
int Relay3 = D5;


int sw1 = D3;
int sw2 = D1;
int sw3 = D2;

BlynkTimer timer;
WidgetLED led1(V1);
WidgetLED led2(V2);
WidgetLED led3(V3);

void setup() {
 Serial.begin(9600); 
 Blynk.begin(auth, ssid, pass);
 pinMode (Relay1,OUTPUT);
 pinMode (Relay2,OUTPUT);
 pinMode (Relay3,OUTPUT);
 pinMode(sw1,INPUT_PULLUP);
 pinMode(sw2,INPUT_PULLUP);
 pinMode(sw3,INPUT_PULLUP);

 Serial.println(LINE.getVersion());
 WiFi.begin(ssid, pass);
 Serial.printf("WiFi connecting to %s\n", ssid);
 while(WiFi.status() != WL_CONNECTED) { Serial.print("."); delay(400); }
 Serial.printf("\nWiFi connected\nIP : ");
 Serial.println(WiFi.localIP());
 LINE.setToken(line_token); 
 LINE.notify("System Start Ready"); 
}


void loop() {
 if (digitalRead(sw1) == LOW){
      digitalWrite(Relay1, LOW);
      led1.on();
      LINE.notify("มอเตอร์ปั๊มน้ำทำงาน");
      Serial.println("มอเตอร์ปั๊มน้ำทำงาน");
    }else{
      digitalWrite(Relay1, HIGH);
      led1.off();
    }
        if (digitalRead(sw2) == LOW){
      digitalWrite(Relay2, LOW);
      led2.on();
      LINE.notify("มอเตอร์ปั๊มน้ำมีปัญหา"); 
      Serial.println("มอเตอร์ปั๊มน้ำมีปัญหา"); 
    }else{
      digitalWrite(Relay2, HIGH);
      led2.off();
    }
        
    if (digitalRead(sw3) == LOW){
      digitalWrite(Relay3, LOW);
      led3.on();
      LINE.notify("มอเตอร์ปั๊มน้ำหยุดทำงาน"); 
      Serial.println("มอเตอร์ปั๊มน้ำหยุดทำงาน"); 
    }else{
      digitalWrite(Relay3, HIGH);
      led3.off();
    }
      Blynk.run();
     
}

PUYIOT December 7, 2020, 2:44am #2

ตัวอย่าง ที่ @Remy_Martin ทำไว้ครับ ส่งline 1 ครั้ง

 ///// set button 1 ///
 #include <TridentTD_LineNotify.h>

#define SSID    "Eleceasy"
#define PASSWORD  "Bb20072536"
#define LINE_TOKEN "DNi0g1Q9WuiBqhfTmKaHQWQdXXfIQ6qC0fpaH6MfJsu"
const int led = 5;
const int button = 16;
int temp = 0;
bool Lock = false;

void setup() {
 Serial.begin(112500);
 pinMode(led, OUTPUT);
 pinMode(button, INPUT);
 Serial.println(LINE.getVersion());
 WiFi.begin(SSID, PASSWORD);
 Serial.printf("WiFi connecting to %s\n", SSID);
 while(WiFi.status() != WL_CONNECTED) { Serial.print("."); delay(400); }
 Serial.printf("\nWiFi connected\nIP : ");
 Serial.println(WiFi.localIP()); 

 // กำหนด Line Token
 LINE.setToken(LINE_TOKEN);

 // ตัวอย่างส่งข้อความ
 LINE.notify(String("Send to easyDemo ") + 10);

 // ตัวอย่างส่งข้อมูล ตัวเลข
 //LINE.notify(2342);     // จำนวนเต็ม
 //LINE.notify(212.43434,5);  // จำนวนจริง แสดง 5 หลัก

 // เลือก Line Sticker ได้จาก https://devdocs.line.me/files/sticker_list.pdf
 //LINE.notifySticker(3,240);    // ส่ง Line Sticker ด้วย PackageID 3 , StickerID 240
 //LINE.notifySticker("Hello",1,2); // ส่ง Line Sticker ด้วย PackageID 1 , StickerID 2 พร้อมข้อความ

 // ตัวอย่างส่ง รูปภาพ ด้วย url
 //LINE.notifyPicture("https://preview.ibb.co/j6G51n/capture25610417181915334.png");
 //LINE.notifyPicture("จตุธาตุ","https://www.fotoaparat.cz/storage/pm/09/10/23/670915_a5351.jpg");
}

void loop() {
 temp = digitalRead(button);
   
   if (temp == LOW) {
   if(Lock == true){
    digitalWrite(led, HIGH);
    Serial.println("LED Turned ON");
    LINE.notify("LED ON");
    delay(1000);
    Lock = false;
   }
    }
   else {
   if(Lock == false){
    digitalWrite(led, LOW);
    Serial.println("LED Turned OFF");
    LINE.notify("LED OFF");
    delay(1000);
    Lock = true;
   }
    }
}

1 Like

Remy_Martin (Permpol Thanapunnamas) March 4, 2021, 2:52pm #3

กระทู้นี้เป็นไงบ้างครับ อัพเดทกันหน่อย