รบกวนช่วยหน่อยครับวิธี ทำให้ไลน์แจ้งเตือนครั้งเดียว

Thanet_Totong (Thanet Totong) October 30, 2020, 7:15am #1

Lcd2333.ino (1.6 KB)

Thanet_Totong (Thanet Totong) October 30, 2020, 10:24am #2

#include <TridentTD_LineNotify.h>
#define SSID    "Kk"   
#define PASSWORD  "ete16041n"   
#define LINE_TOKEN "7c8VpxOiAukgJlmeKIyMvu1DK3HjsfISu8IkDlbf5tU"  
#include <Servo.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
Servo myservo;
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
int digitalPin = D3;
int digitalPin1 = D5;
int val = 0;
void setup() 
{
 Serial.begin(115200); Serial.println();
 Serial.println(LINE.getVersion());

 WiFi.begin(SSID, PASSWORD);
 Serial.printf("WiFi connecting to %s\n", SSID);
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  Serial.print(".");
  delay(1000);
 }
 Serial.printf("\nWiFi connected\nIP : ");
 Serial.println(WiFi.localIP());
 LINE.setToken(LINE_TOKEN);
 myservo.attach(D4);
 pinMode(digitalPin, INPUT); 
 pinMode(digitalPin1, INPUT);
 Serial.begin(9600);
}

void loop() {
 val = digitalRead(digitalPin); 
 Serial.print("val = "); 
 Serial.println(val); 
 if (val == 1) { 
  myservo.write(90);
  lcd.begin();
  lcd.print("No");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("FOOD");
  LINE.notify("กำลังเติมอาหาร");
  }
 else {
  myservo.write(0);
  lcd.begin();
  lcd.print("CAT");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Food");
  LINE.notify("อาหารเต็มแล้ว");
  delay(1000); 
 }
 val = digitalRead(digitalPin1);
 Serial.print("val = ");
 Serial.println(val);
 if (val == 0)
 {
  LINE.notify("ถังใกล้หมด");
 }
 else {
  LINE.notify("อาหารเต็มถังแล้ว");
 }
 delay(1000);
 }
 
  
 
 }

Thanet_Totong (Thanet Totong) October 30, 2020, 7:21am #3

ปัญหาคือไลน์มันส่ง วนไปวนมาตลอดเวลา อยากให้ไลน์ส่งแค่ครั้งเดียวในแต่ละครั้ง แก้ยังไงบ้างครับ

PUYIOT October 30, 2020, 10:18am #4

ลองดูครับ @Remy_Martin ทำไว้แล้วครับ

Remy_Martin (Permpol Thanapunnamas) October 30, 2020, 1:15pm #5

ใน live ผมอธิบายไว้ด้วยครับ ลองดู