ระบบรดน้ำ ต้นไม้

สวัสดีคับ พี่ๆ ผมสนใจเรื่องการใช้ระบบ lot ใช้บอร์ด esp8266 หรือ esp 32 สั่งงาน รีเล 6 ch ผ่าน app Blynk เพื่อรดนำ้ต้นไม้เป็นโซนๆ และวัดค่าอุณภุมิ ความชื่นสัมพัน และวัดความชื่นในดิน แต่ผมไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนก่อนดีคับ
1.เขียนโค๊ด
2.อุปกรณ์ที่ผมมี
2.1.esp 8266 v3
2.2.esp 32
2.3.รีเล 6 ch 5v
2.4.Dht11
2.5.เซนเซอวัดความชื่นในดิน
3.มีระบบ blank แล้ว
ขอคำแนะนำด้วยคับ

เคยเขียนโค้ตอะไรมาบ้างครับ

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <DHT.h>

char auth[] = "9d2ea3c204d3494caa739e5ab32a397a";    //Blynk auth token
char ssid[] = "AndroidAP"; //WiFi SSID
char pass[] = "jokh2227"; //WiFi password

#define DHTPIN D8

#define DHTTYPE DHT11
//#define DHTTYPE DHT22// DHT 22, AM2302, AM2321

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
BlynkTimer timer;
void sendSensor()
{
 float h = dht.readHumidity();
 float t = dht.readTemperature();
 if (isnan(h) || isnan(t)) {
  Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
  return;
 }
 Blynk.virtualWrite(V0, t);
 Blynk.virtualWrite(V1, h);
}
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 Blynk.begin(auth, ssid, pass);
 dht.begin();
 timer.setInterval(1000L, sendSensor);
}

void loop() { 
 Blynk.run();
 timer.run();
}

เอามาจาก net คับ

ลองทดสอบดูหรือยังครับว่ามันทำงานได้หรือป่าว เพื่อฐานโปรแกรมประยุกค์พอเขียนได้ไหม

#define LED1 D8        //LED FOR Blynk connected
///Blynk 
#define BLYNK_PRINT Serial  // Comment this out to disable prints and save space
#include <ESP8266WiFi.h>
#include<SPI.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
BlynkTimer timer; // Create a Timer object called "timer"!

#define Widget_rssiPercent V1 //Wifi signal 0-100%
#define Widget_rssi V2 // Wifi -90dBm to -40dBm

#define SSID    "AndroidAP" //Wiless 
#define PASSWORD  "jokh2227"//Pass
 
int val;
int val1;
long rssi;
int flag=0;
char auth[] = "9d2ea3c204d3494caa739e5ab32a397v";// You should get Auth Token in the Blynk App.
bool isFirstConnect = true;void setup()
{

 pinMode(LED1,OUTPUT); 
 Serial.begin(9600);
 Blynk.begin(auth, SSID, PASSWORD);
 timer.setInterval(1000L, sendUptime); // Here you set interval (1sec) and which function to call 

 
}

void sendUptime()
{
 if (WiFi.status()!=WL_CONNECTED)
{ 
 Serial.println("Couldn't get a wifi connection");
 while(true);
}
else {
 rssi=WiFi.RSSI();
 val1=map(rssi,-40,-90,100,0);// แปลงค่า ระหว่าง -40 to -90 เป็น 100-0
 Blynk.virtualWrite(Widget_rssi,rssi); //ส่งค่าให้ Blynk
 Blynk.virtualWrite(Widget_rssiPercent,val1); //ส่งค่าให้ Blynk
}

}


BLYNK_CONNECTED() 
{
 digitalWrite(LED1,HIGH);//ให้หลอดไฟ LED ติดเพื่อเป็นการแสดงสถานะว่าการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์
 if(isFirstConnect)//ถ้าเป็นการเชื่อมต่อ Blynk Server ครั้งแรกหลังบอร์ดรีบูต
 {
  Blynk.syncAll();//ให้ซิงค์ข้อมูลทั้งหมดล่าสุดจาก Blynk Server
  isFirstConnect = false;
 }
}
void loop(){

Blynk.run(); // all the Blynk magic happens here
timer.run(); // BlynkTimer is working...}

โค๊ดอันนี่พี่ที่ทำงานให้มา คับ

ตอนนี้เหลือทำอะไรบ้าง

แต่ตอนนี้ esp8266 ไฟไม่ติดแล้วคับ

ตอนนี้เหลือ DHT คับ กับเซนเซอ วัดอุณภูมิในดิน

และการตั้งเวลา ให้ รีเล ทำงาน ด้วยคับ

ขออภัยตอบช้า ติดงานนะครับ ผมว่าเริ่มจากใส่ timer ให้มันน่าจะง่ายสุดละ ก่อนจะไป เซนเซอร์

โปรเจคนี้เป็นยังไงบ้าง ถึงไหนแล้ว มาอัพเดทกันหน่อยนะครับ

อ่อคับ ตอนนี้ควบคุม รีเล กับปุ่มกด บนมือถืดได้แล้วคับ

และ timer คับ เหลือแต่ เซนเซอร์วัดอุณภูมิ ไม่รู้ว่าจะใส โค๊ดลงไปในช่วงไหนคับ แน่นำด้วยคับ

ขอดูโค้ตหลักหน่อยครับว่าเป็นอย่างไร แล้วส่วนของเซ็นเซอร์โค้ตเบสิก อ่านค่าได้หรือยัง