คอมพายไม่ผ่านครับ

#include <WiFi.h>
#include "esp_camera.h"
#include "esp_system.h"

hw_timer_t *timer = NULL;
void IRAM_ATTR resetModule(){
  ets_printf("reboot\n");
  esp_restart();
}
#include <TridentTD_LineNotify.h>
#define SSID    "baansansuk 2R"  //WiFi name
#define PASSWORD  "sss12345!"  //PASSWORD
#define LINE_TOKEN "ygTcmNJGISTm2frNOm86nLsLno4s68ssqjqbHtrCWo5"  

// Pin definition for CAMERA_MODEL_AI_THINKER
#define PWDN_GPIO_NUM   32
#define RESET_GPIO_NUM  -1
#define XCLK_GPIO_NUM   0
#define SIOD_GPIO_NUM   26
#define SIOC_GPIO_NUM   27

#define Y9_GPIO_NUM    35
#define Y8_GPIO_NUM    34
#define Y7_GPIO_NUM    39
#define Y6_GPIO_NUM    36
#define Y5_GPIO_NUM    21
#define Y4_GPIO_NUM    19
#define Y3_GPIO_NUM    18
#define Y2_GPIO_NUM    5
#define VSYNC_GPIO_NUM  25
#define HREF_GPIO_NUM   23
#define PCLK_GPIO_NUM   22

const int Led_Flash = 4;
const int Led_run = 13;
int PIR_Sensor = 12;
boolean startTimer = false;
unsigned long time_now=0;
int time_capture=0;

void setup() {

 Serial.begin(115200);
  while (!Serial) { ; }
 pinMode(Led_Flash, OUTPUT);
 pinMode(Led_run, OUTPUT);
 WiFi.begin(SSID, PASSWORD);
 Serial.printf("WiFi connecting to %s\n", SSID);
 while(WiFi.status() != WL_CONNECTED) { Serial.print("."); delay(400); }
 Serial.printf("\nWiFi connected\nIP : ");
 Serial.println(WiFi.localIP()); 
 LINE.setToken(LINE_TOKEN);

  timer = timerBegin(0, 80, true); //timer 0, div 80Mhz 
  timerAttachInterrupt(timer, &resetModule, true);
  timerAlarmWrite(timer, 20000000, false); //set time in us 15s
  timerAlarmEnable(timer); //enable interrupt

 camera_config_t config;
 config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;
 config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;
 config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM;
 config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM;
 config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM;
 config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM;
 config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM;
 config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM;
 config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM;
 config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM;
 config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM;
 config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM;
 config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM;
 config.pin_href = HREF_GPIO_NUM;
 config.pin_sscb_sda = SIOD_GPIO_NUM;
 config.pin_sscb_scl = SIOC_GPIO_NUM;
 config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM;
 config.pin_reset = RESET_GPIO_NUM;
 config.xclk_freq_hz = 20000000;
 config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG; 
 
 if(psramFound()){
// FRAMESIZE_ +
//QQVGA/160x120//QQVGA2/128x160//QCIF/176x144//HQVGA/240x176
//QVGA/320x240//CIF/400x296//VGA/640x480//SVGA/800x600//XGA/1024x768
//SXGA/1280x1024//UXGA/1600x1200//QXGA/2048*1536
  config.frame_size = FRAMESIZE_VGA; 
  config.jpeg_quality = 10;
  config.fb_count = 2;
 } else {
  config.frame_size = FRAMESIZE_QQVGA;
  config.jpeg_quality = 12;
  config.fb_count = 1;
 }
 
 // Init Camera
 esp_err_t err = esp_camera_init(&config);
 if (err != ESP_OK) {
  Serial.printf("Camera init failed with error 0x%x", err);
  return;
 }
}
void loop() {
  timerWrite(timer, 0); //reset timer (feed watchdog)
  long tme = millis();
  if(digitalRead(PIR_Sensor) == 1 && startTimer != true){  
      Camera_capture();
      Serial.println("OK");
      startTimer = true;  
   }else if(digitalRead(PIR_Sensor) == 0){
    startTimer = false;  
    time_capture=0; 
   }

   if(millis() > time_now + 1000) {
      time_now = millis();
      digitalWrite(Led_run, HIGH);
      delay(20); 
      digitalWrite(Led_run, LOW); 
     }
     tme = millis() - tme;
   if(digitalRead(PIR_Sensor) == 1){
     if(++time_capture > 60){
      time_capture=0;
      Camera_capture();
      Serial.println("Over Time");
     }
    }
     
   Serial.println(digitalRead(PIR_Sensor));
   delay(200);
}


void Camera_capture() {
 digitalWrite(Led_Flash, HIGH);
 delay(100); 
 digitalWrite(Led_Flash, LOW);
 delay(100);
 digitalWrite(Led_Flash, HIGH);
 camera_fb_t * fb = NULL;
 delay(200); 
 // Take Picture with Camera
 fb = esp_camera_fb_get(); 
 if(!fb) {
  Serial.println("Camera capture failed");
  return;
 }
  digitalWrite(Led_Flash, LOW);
  Send_line(fb->buf,fb->len);
  esp_camera_fb_return(fb); 
 // Serial.println("Going to sleep now");
 // esp_deep_sleep_start();
 // Serial.println("This will never be printed");

}

void Send_line(uint8_t *image_data,size_t  image_size){
  LINE.notifyPicture("ตรวจพบการเคลื่อนไหว",image_data, image_size);
 }

เลือกบอร์ดผิดรึป่าวใช้บอร์ดอะไรถ่ายมาดูหน่อย