โค้ดนี้ต้องต่อขายังไงบ้างครับ *มือใหม่ครับ

#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPLxkfmRohc"
#define BLYNK_DEVICE_NAME "SmartFarm 2"
#define BLYNK_FIRMWARE_VERSION    "0.1.0"
#define BLYNK_PRINT Serial
#define DHTPIN 15
#define DHTTYPE DHT11
//#define APP_DEBUG
#define USE_NODE_MCU_BOARD
#define USE_WROVER_BOARD
#include "BlynkEdgent.h"
#include <DHT.h>
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
int SensorPin = A0;
int SensorValue = 0;

const int moisture1 = 32;
const int moisture2 = 33;
const int moisture3 = 34;
const int moisture4 = 35;
int moisture_value1 = 0;
int moisture_value2 = 0;
int moisture_value3 = 0;
int moisture_value4 = 0;
bool switchStatus = 0; // 0 = manual,1=auto
int soilMoistureLimit = 0;
bool manualSwitch = 0;
bool solenoid1 = 0;
bool solenoid2 = 0;
BLYNK_WRITE(V0)
{  
 switchStatus = param.asInt(); // Get value as integer
}
// update soilMosture setting
BLYNK_WRITE(V1)
{
 soilMoistureLimit = param.asInt(); // Get value as integer
}
// update manualSwitch
BLYNK_WRITE(V5)
{
 manualSwitch = param.asInt();
}

BLYNK_WRITE(V6)
{
 solenoid1 = param.asInt();
}

BLYNK_WRITE(V7)
{
 solenoid2 = param.asInt();
}
#define PUMP D0
#define relayone D2
#define relaytwo D3

void manualAutoAction()
{
 moisture_value1 = analogRead(moisture1);
 moisture_value2 = analogRead(moisture2);
 moisture_value3 = analogRead(moisture3);
 moisture_value4 = analogRead(moisture4);
 Serial.print("Moisture1 = ");
 Serial.println(moisture_value1);
 delay(500);
 Serial.print("Moisture2 = ");
 Serial.println(moisture_value2);
 delay(500);
 Serial.print("Moisture3 = ");
 Serial.println(moisture_value3);
 delay(500);
 Serial.print("Moisture4 = ");
 Serial.println(moisture_value4);
 delay(500);
 if(switchStatus)
 {
  // auto
  if(moisture_value1 < soilMoistureLimit||(moisture_value2 < soilMoistureLimit))
  {
   digitalWrite(PUMP,HIGH);
   digitalWrite(relayone,HIGH);
  } 
  else
  {
   digitalWrite(PUMP,LOW);
   digitalWrite(relayone,LOW);
  }
   {
  if(moisture_value3 < soilMoistureLimit||(moisture_value4 < soilMoistureLimit))
  {
   digitalWrite(PUMP,HIGH);
   digitalWrite(relaytwo,HIGH);
  } 
  else
  {
   digitalWrite(PUMP,LOW);
   digitalWrite(relaytwo,LOW);
  }
 }
}
 //manual
 else
 {
  if(manualSwitch)
  {
   digitalWrite(PUMP,HIGH);
  }
  else
  {
   digitalWrite(PUMP,LOW);
  }

  if(solenoid1)
  {
   digitalWrite(relayone,HIGH);
  }
  else
  {
   digitalWrite(relayone,LOW);
  }

  if(solenoid2)
  {
   digitalWrite(relaytwo,HIGH);
  }
  else
  {
   digitalWrite(relaytwo,LOW);
  }
  // manaul
 }
}

void checkTemp()
{
 float h = dht.readHumidity();
 float t = dht.readTemperature(); // or dht.readTemperature(true) for Fahrenheit

 if (isnan(h) || isnan(t)) {
  Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
  return;
 }
 Blynk.virtualWrite(V5, h); //V5 is for Humidity
 Blynk.virtualWrite(V6, t); //V6 is for Temperature
}
void setup()
{
 Serial.begin(9400);
 delay(100);
 pinMode(PUMP,OUTPUT);
 digitalWrite(PUMP,HIGH);
 digitalWrite(PUMP,LOW);
 pinMode(relayone,OUTPUT);
 digitalWrite(relayone,HIGH);
 digitalWrite(relayone,LOW);
 pinMode(relaytwo,OUTPUT);
 digitalWrite(relaytwo,HIGH);
 digitalWrite(relaytwo,LOW);
 BlynkEdgent.begin();
 timer.setInterval(1000L, manualAutoAction);
 timer.setInterval(10000L, checkTemp);

}
void loop() {
 BlynkEdgent.run();
 SensorValue = analogRead(SensorPin);
 SensorValue = map(SensorValue, 0, 1023, 0, 100);
 Blynk.run();
 timer.run();
}

มี เซนเซอร์ครบหรือยังครับ

ครบทุกอย่างแล้วครับ

เบื้องต้นเราก็จะต่อขา data เข้ากับ 4 พินนี้บนบอร์ด นะครับ แต่ผมดูขาที่ใช้แล้วเหมือนเราจะใช้ esp32 มากกว่า 8266 นะนิ

ลองต่อดูบ้างรึยัง

ช่วยเปลี่ยนขา esp32 ให้เปน 8266 ให้หน่อยได่มั้ยครับ