ต้องการเก็บค่าตัวแปร

ต้องการเก็บค่า หรือส่งค่า
(getInverseInt(values, i) ที่ส่งออกทาง Serial monitor ใน case 0 มาเก็บที่ตัวแปร Moisture_Value และ
(getInverseInt(values, i) ที่ส่งออกทาง Serial monitor ใน case 1 มาเก็บที่ตัวแปร Temp_Value

ต้องใช้คำสั่งอะไร หรือมีวิธีการเขียนโปรแกรมอย่างไร

int Moisture_Value = 0.0;
int Temp_Value = 0.0;


void loop() {
  SoilParams();
  for (int i = 0; i < 7; i++) {
   switch (i) {
    case 0:
     Serial.println(" ");
     Serial.print(" hum: ");
     Serial.println(getInverseInt(values, i) / 10.00);
     break;
    case 1:
     Serial.print(" temp: ");
     Serial.println(getInverseInt(values, i) / 10.00);
     break;
}
}


void SoilParams() {
digitalWrite(DE, HIGH);
digitalWrite(RE, HIGH);
if (mod.write(requestframe, sizeof(requestframe)) == 8) {
mod.flush();
digitalWrite(DE, LOW);
digitalWrite(RE, LOW);
while (!mod.available());
for (byte i = 0; i < 19; i++){
values[i] = mod.read();
Serial.print(values[i], HEX);
Serial.print(' ');
delay(10);
}
}
}

อันนี้แค่ดูค่าเฉยๆ ใช่ไหม ไม่ได้เชื่อมกับบอร์ดอื่น

ใช้ครับ ตอนนี้ทำได้แล้วครับ

ลองใส่ void setup Serial.begin(115200); ใช่ไหม

เป็นไงบ้างครับ เคสนี้อัพเดทหน่อย