เวลาหลอดแจ้งเตือนไลน์ทำงาน

อยากให้เวลาหลอดไฟสถานะกับแจ้งเตือนไลน์ทำงานแยกกันครับ
#include <TridentTD_LineNotify.h>
const int analogInPin = A0;
int ledPin1 = D1;
int val = 0; // ตัวแปรค่า Analog

#define SSID “ALLIT24G002”
#define PASSWORD “cancertraces1”
#define LINE_TOKEN “Q78UGa1R3QAjM3ganUnDIDRSnopW4W7hSdzyznwVO9B”

void setup() {
pinMode(ledPin1, OUTPUT);
Serial.begin(115200);
WiFi.begin(SSID, PASSWORD);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(1000);
Serial.print(".");
}
Serial.println("");
Serial.println(“WiFi connected”);
LINE.setToken(LINE_TOKEN);
}
void loop() {
val = analogRead(analogInPin);

Serial.print(val);
Serial.println(" val =");
if (val < 500) {
digitalWrite(ledPin1, LOW);
delay(100);
}
else {

digitalWrite(ledPin1, HIGH);
delay(100);
LINE.notify(" อาหารของคุณใกล้จะหมด !!");
delay(60000);