แก้ให้หน่อยครับ

#include <ESP8266WiFi.h> //การประกาศเรียกใช้ Library ESP8266
const char* ssid = "DEPA";
 //การประกาศสร้างตัวแปรเก็บ Username เครื่อข่าย WiFi ชื่อว่า ssid 
const char* pass = "roomdepa";
 //การประกาศสร้างตัวแปรเก็บ Password ของเครื่อข่าย WiFi ชื่อว่า pass
void setup () {
 Serial.begin(9600); //
 WiFi.begin(ssid, pass); //ทำการ Connect SSID และ Pass
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { // ถ้าไม่สามารถเชื่อมต่อได้
  // ทำการ Print "Connectiong..." ทุก 1000ms
  Serial.println("Connecting... "); 
  // แสดงสถานะการเชื่อมต่อ
  Serial.printf("Connection Status: %d\n", WiFi.status()); 
  delay(1000);
 }
 // จะหลุดออกจาก while ก็ต่อเมือ Connected เรียบร้อย
 Serial.print("Wi-Fi connected."); 
 Serial.print("IP Address : ");
 Serial.println(WiFi.localIP()); // ทำการ Print IP ที่ได้รับมาจาก 
}
void loop () { 
 Serial.printf("Connection Status: %d\n", WiFi.status());// แสดงสถานะการเชื่อมต่อ
delay(2000); 
bme.begin(0x76); 

 Serial.println("Connecting to ");
 Serial.println(ssid);

 //connect to your local wi-fi network
 WiFi.begin(ssid, password);

 //check wi-fi is connected to wi-fi network
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
 delay(1000);
 Serial.print(".");
 }
 Serial.println("");
 Serial.println("WiFi connected..!");
 Serial.print("Got IP: "); Serial.println(WiFi.localIP());

 server.on("/", handle_OnConnect);
 server.onNotFound(handle_NotFound);

 server.begin();
 Serial.println("HTTP server started");

}
void loop() {
 server.handleClient();
}

void handle_OnConnect() {
 temperature = bme.readtemperature();
 humidity = bme.readHumidity();
 pressure = bme.readPressure() / 100.0F;
 altitude = bme.readAltitude(SEALEVELPRESSURE_HPA);
 server.send(200, "text/html", SendHTML(temperature,humidity,pressure,altitude));
}

void handle_NotFound(){
 server.send(404, "text/plain", "Not found");
}

String SendHTML(float temperature,float humidity,float pressure,float altitude){
 String ptr = "<!DOCTYPE html>";
 ptr +="<html>";
 ptr +="<head>";
 ptr +="<title>ESP8266 Weather Station</title>";
 ptr +="<meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1.0'>";
 ptr +="<link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300,400,600' rel='stylesheet'>";
 ptr +="<style>";
 ptr +="html { font-family: 'Open Sans', sans-serif; display: block; margin: 0px auto; text-align: center;color: #444444;}";
 ptr +="body{margin: 0px;} ";
 ptr +="h1 {margin: 50px auto 30px;} ";
 ptr +=".side-by-side{display: table-cell;vertical-align: middle;position: relative;}";
 ptr +=".text{font-weight: 600;font-size: 19px;width: 200px;}";
 ptr +=".reading{font-weight: 300;font-size: 50px;padding-right: 25px;}";
 ptr +=".temperature .reading{color: #F29C1F;}";
 ptr +=".humidity .reading{color: #3B97D3;}";
 ptr +=".pressure .reading{color: #26B99A;}";
 ptr +=".altitude .reading{color: #955BA5;}";
 ptr +=".superscript{font-size: 17px;font-weight: 600;position: absolute;top: 10px;}";
 ptr +=".data{padding: 10px;}";
 ptr +=".container{display: table;margin: 0 auto;}";
 ptr +=".icon{width:65px}";
 ptr +="</style>";
 ptr +="</head>";
 ptr +="<body>";
 ptr +="<h1>ESP8266 Weather Station</h1>";
 ptr +="<div class='container'>";
 ptr +="<div class='data temperature'>";
 ptr +="<div class='side-by-side icon'>";
 ptr +="<svg enable-background='new 0 0 19.438 54.003'height=54.003px id=Layer_1 version=1.1 viewBox='0 0 19.438 54.003'width=19.438px x=0px xml:space=preserve xmlns=http://www.w3.org/2000/svg xmlns:xlink=http://www.w3.org/1999/xlink y=0px><g><path d='M11.976,8.82v-2h4.084V6.063C16.06,2.715,13.345,0,9.996,0H9.313C5.965,0,3.252,2.715,3.252,6.063v30.982";
 ptr +="C1.261,38.825,0,41.403,0,44.286c0,5.367,4.351,9.718,9.719,9.718c5.368,0,9.719-4.351,9.719-9.718";
 ptr +="c0-2.943-1.312-5.574-3.378-7.355V18.436h-3.914v-2h3.914v-2.808h-4.084v-2h4.084V8.82H11.976z M15.302,44.833";
 ptr +="c0,3.083-2.5,5.583-5.583,5.583s-5.583-2.5-5.583-5.583c0-2.279,1.368-4.236,3.326-5.104V24.257C7.462,23.01,8.472,22,9.719,22";
 ptr +="s2.257,1.01,2.257,2.257V39.73C13.934,40.597,15.302,42.554,15.302,44.833z'fill=#F29C21 /></g></svg>";
 ptr +="</div>";
 ptr +="<div class='side-by-side text'>Temperature</div>";
 ptr +="<div class='side-by-side reading'>";
 ptr +=(int)temperature;
 ptr +="<span class='superscript'>&deg;C</span></div>";
 ptr +="</div>";
 ptr +="<div class='data humidity'>";
 ptr +="<div class='side-by-side icon'>";
 ptr +="<svg enable-background='new 0 0 29.235 40.64'height=40.64px id=Layer_1 version=1.1 viewBox='0 0 29.235 40.64'width=29.235px x=0px xml:space=preserve xmlns=http://www.w3.org/2000/svg xmlns:xlink=http://www.w3.org/1999/xlink y=0px><path d='M14.618,0C14.618,0,0,17.95,0,26.022C0,34.096,6.544,40.64,14.618,40.64s14.617-6.544,14.617-14.617";
 ptr +="C29.235,17.95,14.618,0,14.618,0z M13.667,37.135c-5.604,0-10.162-4.56-10.162-10.162c0-0.787,0.638-1.426,1.426-1.426";
 ptr +="c0.787,0,1.425,0.639,1.425,1.426c0,4.031,3.28,7.312,7.311,7.312c0.787,0,1.425,0.638,1.425,1.425";
 ptr +="C15.093,36.497,14.455,37.135,13.667,37.135z'fill=#3C97D3 /></svg>";
 ptr +="</div>";
 ptr +="<div class='side-by-side text'>Humidity</div>";
 ptr +="<div class='side-by-side reading'>";
 ptr +=(int)humidity;
 ptr +="<span class='superscript'>%</span></div>";
 ptr +="</div>";
 ptr +="<div class='data pressure'>";
 ptr +="<div class='side-by-side icon'>";
 ptr +="<svg enable-background='new 0 0 40.542 40.541'height=40.541px id=Layer_1 version=1.1 viewBox='0 0 40.542 40.541'width=40.542px x=0px xml:space=preserve xmlns=http://www.w3.org/2000/svg xmlns:xlink=http://www.w3.org/1999/xlink y=0px><g><path d='M34.313,20.271c0-0.552,0.447-1,1-1h5.178c-0.236-4.841-2.163-9.228-5.214-12.593l-3.425,3.424";
 ptr +="c-0.195,0.195-0.451,0.293-0.707,0.293s-0.512-0.098-0.707-0.293c-0.391-0.391-0.391-1.023,0-1.414l3.425-3.424";
 ptr +="c-3.375-3.059-7.776-4.987-12.634-5.215c0.015,0.067,0.041,0.13,0.041,0.202v4.687c0,0.552-0.447,1-1,1s-1-0.448-1-1V0.25";
 ptr +="c0-0.071,0.026-0.134,0.041-0.202C14.39,0.279,9.936,2.256,6.544,5.385l3.576,3.577c0.391,0.391,0.391,1.024,0,1.414";
 ptr +="c-0.195,0.195-0.451,0.293-0.707,0.293s-0.512-0.098-0.707-0.293L5.142,6.812c-2.98,3.348-4.858,7.682-5.092,12.459h4.804";
 ptr +="c0.552,0,1,0.448,1,1s-0.448,1-1,1H0.05c0.525,10.728,9.362,19.271,20.22,19.271c10.857,0,19.696-8.543,20.22-19.271h-5.178";
 ptr +="C34.76,21.271,34.313,20.823,34.313,20.271z M23.084,22.037c-0.559,1.561-2.274,2.372-3.833,1.814";
 ptr +="c-1.561-0.557-2.373-2.272-1.815-3.833c0.372-1.041,1.263-1.737,2.277-1.928L25.2,7.202L22.497,19.05";
 ptr +="C23.196,19.843,23.464,20.973,23.084,22.037z'fill=#26B999 /></g></svg>";
 ptr +="</div>";
 ptr +="<div class='side-by-side text'>Pressure</div>";
 ptr +="<div class='side-by-side reading'>";
 ptr +=(int)pressure;
 ptr +="<span class='superscript'>hPa</span></div>";
 ptr +="</div>";
 ptr +="<div class='data altitude'>";
 ptr +="<div class='side-by-side icon'>";
 ptr +="<svg enable-background='new 0 0 58.422 40.639'height=40.639px id=Layer_1 version=1.1 viewBox='0 0 58.422 40.639'width=58.422px x=0px xml:space=preserve xmlns=http://www.w3.org/2000/svg xmlns:xlink=http://www.w3.org/1999/xlink y=0px><g><path d='M58.203,37.754l0.007-0.004L42.09,9.935l-0.001,0.001c-0.356-0.543-0.969-0.902-1.667-0.902";
 ptr +="c-0.655,0-1.231,0.32-1.595,0.808l-0.011-0.007l-0.039,0.067c-0.021,0.03-0.035,0.063-0.054,0.094L22.78,37.692l0.008,0.004";
 ptr +="c-0.149,0.28-0.242,0.594-0.242,0.934c0,1.102,0.894,1.995,1.994,1.995v0.015h31.888c1.101,0,1.994-0.893,1.994-1.994";
 ptr +="C58.422,38.323,58.339,38.024,58.203,37.754z'fill=#955BA5 /><path d='M19.704,38.674l-0.013-0.004l13.544-23.522L25.13,1.156l-0.002,0.001C24.671,0.459,23.885,0,22.985,0";
 ptr +="c-0.84,0-1.582,0.41-2.051,1.038l-0.016-0.01L20.87,1.114c-0.025,0.039-0.046,0.082-0.068,0.124L0.299,36.851l0.013,0.004";
 ptr +="C0.117,37.215,0,37.62,0,38.059c0,1.412,1.147,2.565,2.565,2.565v0.015h16.989c-0.091-0.256-0.149-0.526-0.149-0.813";
 ptr +="C19.405,39.407,19.518,39.019,19.704,38.674z'fill=#955BA5 /></g></svg>";
 ptr +="</div>";
 ptr +="<div class='side-by-side text'>Altitude</div>";
 ptr +="<div class='side-by-side reading'>";
 ptr +=(int)altitude;
 ptr +="<span class='superscript'>m</span></div>";
 ptr +="</div>";
 ptr +="</div>";
 ptr +="</body>";
 ptr +="</html>";
 return ptr;
}
Arduino: 1.8.5 (Windows 10), Board: "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Disabled (new aborts on oom), Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 32KB cache + 32KB IRAM (balanced), Use pgm_read macros for IRAM/PROGMEM, 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB), 2, v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"

C:\Users\LENOVO\Documents\Arduino\sketch_sep15a\sketch_sep15a.ino: In function 'void loop()':
sketch_sep15a:24: error: 'bme' was not declared in this scope
  24 | bme.begin(0x76);
   | ^~~
sketch_sep15a:30: error: 'password' was not declared in this scope
  30 |  WiFi.begin(ssid, password);
   |          ^~~~~~~~
sketch_sep15a:41: error: 'server' was not declared in this scope; did you mean 'Server'?
  41 |  server.on("/", handle_OnConnect);
   |  ^~~~~~
   |  Server
C:\Users\LENOVO\Documents\Arduino\sketch_sep15a\sketch_sep15a.ino: At global scope:
sketch_sep15a:48: error: redefinition of 'void loop()'
  48 | void loop() {
   |   ^~~~
C:\Users\LENOVO\Documents\Arduino\sketch_sep15a\sketch_sep15a.ino:21:6: note: 'void loop()' previously defined here
  21 | void loop () {
   |   ^~~~
C:\Users\LENOVO\Documents\Arduino\sketch_sep15a\sketch_sep15a.ino: In function 'void loop()':
sketch_sep15a:49: error: 'server' was not declared in this scope; did you mean 'Server'?
  49 |  server.handleClient();
   |  ^~~~~~
   |  Server
C:\Users\LENOVO\Documents\Arduino\sketch_sep15a\sketch_sep15a.ino: In function 'void handle_OnConnect()':
sketch_sep15a:53: error: 'temperature' was not declared in this scope
  53 |  temperature = bme.readtemperature();
   |  ^~~~~~~~~~~
sketch_sep15a:53: error: 'bme' was not declared in this scope
  53 |  temperature = bme.readtemperature();
   |         ^~~
sketch_sep15a:54: error: 'humidity' was not declared in this scope
  54 |  humidity = bme.readHumidity();
   |  ^~~~~~~~
sketch_sep15a:55: error: 'pressure' was not declared in this scope
  55 |  pressure = bme.readPressure() / 100.0F;
   |  ^~~~~~~~
sketch_sep15a:56: error: 'altitude' was not declared in this scope
  56 |  altitude = bme.readAltitude(SEALEVELPRESSURE_HPA);
   |  ^~~~~~~~
sketch_sep15a:56: error: 'SEALEVELPRESSURE_HPA' was not declared in this scope
  56 |  altitude = bme.readAltitude(SEALEVELPRESSURE_HPA);
   |                ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
sketch_sep15a:57: error: 'server' was not declared in this scope; did you mean 'Server'?
  57 |  server.send(200, "text/html", SendHTML(temperature,humidity,pressure,altitude));
   |  ^~~~~~
   |  Server
C:\Users\LENOVO\Documents\Arduino\sketch_sep15a\sketch_sep15a.ino: In function 'void handle_NotFound()':
sketch_sep15a:61: error: 'server' was not declared in this scope; did you mean 'Server'?
  61 |  server.send(404, "text/plain", "Not found");
   |  ^~~~~~
   |  Server
exit status 1
'bme' was not declared in this scope

This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
option enabled in File -> Preferences.

ลองดูครับ

#include <ESP8266WiFi.h> //การประกาศเรียกใช้ Library ESP8266
const char* ssid = "DEPA";
//การประกาศสร้างตัวแปรเก็บ Username เครื่อข่าย WiFi ชื่อว่า ssid
const char* pass = "roomdepa";
//การประกาศสร้างตัวแปรเก็บ Password ของเครื่อข่าย WiFi ชื่อว่า pass
#include <ESP8266WebServer.h>

ESP8266WebServer server(80);#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_BME280.h>

Adafruit_BME280 bme; // use I2C interface
Adafruit_Sensor *bme_temp = bme.getTemperatureSensor();
Adafruit_Sensor *bme_pressure = bme.getPressureSensor();
Adafruit_Sensor *bme_humidity = bme.getHumiditySensor();

#define SEALEVELPRESSURE_HPA (1013.25)
//Adafruit_BME280 bme; // I2C

void setup () {
 Serial.begin(9600); //
 WiFi.begin(ssid, pass); //ทำการ Connect SSID และ Pass
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { // ถ้าไม่สามารถเชื่อมต่อได้
  // ทำการ Print "Connectiong..." ทุก 1000ms
  Serial.println("Connecting... ");
  // แสดงสถานะการเชื่อมต่อ
  Serial.printf("Connection Status: %d\n", WiFi.status());
  delay(1000);
 }
 // จะหลุดออกจาก while ก็ต่อเมือ Connected เรียบร้อย
 Serial.print("Wi-Fi connected.");
 Serial.print("IP Address : ");
 Serial.println(WiFi.localIP()); // ทำการ Print IP ที่ได้รับมาจาก


 Serial.printf("Connection Status: %d\n", WiFi.status());// แสดงสถานะการเชื่อมต่อ
 delay(2000);
 bme.begin(0x76);


 server.on("/", handle_OnConnect);
 server.onNotFound(handle_NotFound);

 server.begin();
 Serial.println("HTTP server started");

}
void loop() {
 server.handleClient();
}void handle_OnConnect() {
 float temperature = bme.readTemperature();
 float humidity = bme.readHumidity();
 float pressure = bme.readPressure() / 100.0F;
 float altitude = bme.readAltitude(SEALEVELPRESSURE_HPA);
 server.send(200, "text/html", SendHTML(temperature, humidity, pressure, altitude));
}

void handle_NotFound() {
 server.send(404, "text/plain", "Not found");
}

String SendHTML(float temperature, float humidity, float pressure, float altitude) {
 String ptr = "<!DOCTYPE html>";
 ptr += "<html>";
 ptr += "<head>";
 ptr += "<title>ESP8266 Weather Station</title>";
 ptr += "<meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1.0'>";
 ptr += "<link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300,400,600' rel='stylesheet'>";
 ptr += "<style>";
 ptr += "html { font-family: 'Open Sans', sans-serif; display: block; margin: 0px auto; text-align: center;color: #444444;}";
 ptr += "body{margin: 0px;} ";
 ptr += "h1 {margin: 50px auto 30px;} ";
 ptr += ".side-by-side{display: table-cell;vertical-align: middle;position: relative;}";
 ptr += ".text{font-weight: 600;font-size: 19px;width: 200px;}";
 ptr += ".reading{font-weight: 300;font-size: 50px;padding-right: 25px;}";
 ptr += ".temperature .reading{color: #F29C1F;}";
 ptr += ".humidity .reading{color: #3B97D3;}";
 ptr += ".pressure .reading{color: #26B99A;}";
 ptr += ".altitude .reading{color: #955BA5;}";
 ptr += ".superscript{font-size: 17px;font-weight: 600;position: absolute;top: 10px;}";
 ptr += ".data{padding: 10px;}";
 ptr += ".container{display: table;margin: 0 auto;}";
 ptr += ".icon{width:65px}";
 ptr += "</style>";
 ptr += "</head>";
 ptr += "<body>";
 ptr += "<h1>ESP8266 Weather Station</h1>";
 ptr += "<div class='container'>";
 ptr += "<div class='data temperature'>";
 ptr += "<div class='side-by-side icon'>";
 ptr += "<svg enable-background='new 0 0 19.438 54.003'height=54.003px id=Layer_1 version=1.1 viewBox='0 0 19.438 54.003'width=19.438px x=0px xml:space=preserve xmlns=http://www.w3.org/2000/svg xmlns:xlink=http://www.w3.org/1999/xlink y=0px><g><path d='M11.976,8.82v-2h4.084V6.063C16.06,2.715,13.345,0,9.996,0H9.313C5.965,0,3.252,2.715,3.252,6.063v30.982";
 ptr += "C1.261,38.825,0,41.403,0,44.286c0,5.367,4.351,9.718,9.719,9.718c5.368,0,9.719-4.351,9.719-9.718";
 ptr += "c0-2.943-1.312-5.574-3.378-7.355V18.436h-3.914v-2h3.914v-2.808h-4.084v-2h4.084V8.82H11.976z M15.302,44.833";
 ptr += "c0,3.083-2.5,5.583-5.583,5.583s-5.583-2.5-5.583-5.583c0-2.279,1.368-4.236,3.326-5.104V24.257C7.462,23.01,8.472,22,9.719,22";
 ptr += "s2.257,1.01,2.257,2.257V39.73C13.934,40.597,15.302,42.554,15.302,44.833z'fill=#F29C21 /></g></svg>";
 ptr += "</div>";
 ptr += "<div class='side-by-side text'>Temperature</div>";
 ptr += "<div class='side-by-side reading'>";
 ptr += (int)temperature;
 ptr += "<span class='superscript'>&deg;C</span></div>";
 ptr += "</div>";
 ptr += "<div class='data humidity'>";
 ptr += "<div class='side-by-side icon'>";
 ptr += "<svg enable-background='new 0 0 29.235 40.64'height=40.64px id=Layer_1 version=1.1 viewBox='0 0 29.235 40.64'width=29.235px x=0px xml:space=preserve xmlns=http://www.w3.org/2000/svg xmlns:xlink=http://www.w3.org/1999/xlink y=0px><path d='M14.618,0C14.618,0,0,17.95,0,26.022C0,34.096,6.544,40.64,14.618,40.64s14.617-6.544,14.617-14.617";
 ptr += "C29.235,17.95,14.618,0,14.618,0z M13.667,37.135c-5.604,0-10.162-4.56-10.162-10.162c0-0.787,0.638-1.426,1.426-1.426";
 ptr += "c0.787,0,1.425,0.639,1.425,1.426c0,4.031,3.28,7.312,7.311,7.312c0.787,0,1.425,0.638,1.425,1.425";
 ptr += "C15.093,36.497,14.455,37.135,13.667,37.135z'fill=#3C97D3 /></svg>";
 ptr += "</div>";
 ptr += "<div class='side-by-side text'>Humidity</div>";
 ptr += "<div class='side-by-side reading'>";
 ptr += (int)humidity;
 ptr += "<span class='superscript'>%</span></div>";
 ptr += "</div>";
 ptr += "<div class='data pressure'>";
 ptr += "<div class='side-by-side icon'>";
 ptr += "<svg enable-background='new 0 0 40.542 40.541'height=40.541px id=Layer_1 version=1.1 viewBox='0 0 40.542 40.541'width=40.542px x=0px xml:space=preserve xmlns=http://www.w3.org/2000/svg xmlns:xlink=http://www.w3.org/1999/xlink y=0px><g><path d='M34.313,20.271c0-0.552,0.447-1,1-1h5.178c-0.236-4.841-2.163-9.228-5.214-12.593l-3.425,3.424";
 ptr += "c-0.195,0.195-0.451,0.293-0.707,0.293s-0.512-0.098-0.707-0.293c-0.391-0.391-0.391-1.023,0-1.414l3.425-3.424";
 ptr += "c-3.375-3.059-7.776-4.987-12.634-5.215c0.015,0.067,0.041,0.13,0.041,0.202v4.687c0,0.552-0.447,1-1,1s-1-0.448-1-1V0.25";
 ptr += "c0-0.071,0.026-0.134,0.041-0.202C14.39,0.279,9.936,2.256,6.544,5.385l3.576,3.577c0.391,0.391,0.391,1.024,0,1.414";
 ptr += "c-0.195,0.195-0.451,0.293-0.707,0.293s-0.512-0.098-0.707-0.293L5.142,6.812c-2.98,3.348-4.858,7.682-5.092,12.459h4.804";
 ptr += "c0.552,0,1,0.448,1,1s-0.448,1-1,1H0.05c0.525,10.728,9.362,19.271,20.22,19.271c10.857,0,19.696-8.543,20.22-19.271h-5.178";
 ptr += "C34.76,21.271,34.313,20.823,34.313,20.271z M23.084,22.037c-0.559,1.561-2.274,2.372-3.833,1.814";
 ptr += "c-1.561-0.557-2.373-2.272-1.815-3.833c0.372-1.041,1.263-1.737,2.277-1.928L25.2,7.202L22.497,19.05";
 ptr += "C23.196,19.843,23.464,20.973,23.084,22.037z'fill=#26B999 /></g></svg>";
 ptr += "</div>";
 ptr += "<div class='side-by-side text'>Pressure</div>";
 ptr += "<div class='side-by-side reading'>";
 ptr += (int)pressure;
 ptr += "<span class='superscript'>hPa</span></div>";
 ptr += "</div>";
 ptr += "<div class='data altitude'>";
 ptr += "<div class='side-by-side icon'>";
 ptr += "<svg enable-background='new 0 0 58.422 40.639'height=40.639px id=Layer_1 version=1.1 viewBox='0 0 58.422 40.639'width=58.422px x=0px xml:space=preserve xmlns=http://www.w3.org/2000/svg xmlns:xlink=http://www.w3.org/1999/xlink y=0px><g><path d='M58.203,37.754l0.007-0.004L42.09,9.935l-0.001,0.001c-0.356-0.543-0.969-0.902-1.667-0.902";
 ptr += "c-0.655,0-1.231,0.32-1.595,0.808l-0.011-0.007l-0.039,0.067c-0.021,0.03-0.035,0.063-0.054,0.094L22.78,37.692l0.008,0.004";
 ptr += "c-0.149,0.28-0.242,0.594-0.242,0.934c0,1.102,0.894,1.995,1.994,1.995v0.015h31.888c1.101,0,1.994-0.893,1.994-1.994";
 ptr += "C58.422,38.323,58.339,38.024,58.203,37.754z'fill=#955BA5 /><path d='M19.704,38.674l-0.013-0.004l13.544-23.522L25.13,1.156l-0.002,0.001C24.671,0.459,23.885,0,22.985,0";
 ptr += "c-0.84,0-1.582,0.41-2.051,1.038l-0.016-0.01L20.87,1.114c-0.025,0.039-0.046,0.082-0.068,0.124L0.299,36.851l0.013,0.004";
 ptr += "C0.117,37.215,0,37.62,0,38.059c0,1.412,1.147,2.565,2.565,2.565v0.015h16.989c-0.091-0.256-0.149-0.526-0.149-0.813";
 ptr += "C19.405,39.407,19.518,39.019,19.704,38.674z'fill=#955BA5 /></g></svg>";
 ptr += "</div>";
 ptr += "<div class='side-by-side text'>Altitude</div>";
 ptr += "<div class='side-by-side reading'>";
 ptr += (int)altitude;
 ptr += "<span class='superscript'>m</span></div>";
 ptr += "</div>";
 ptr += "</div>";
 ptr += "</body>";
 ptr += "</html>";
 return ptr;
}

ยังไงก็ดูตัวอย่างโค้ดใน Libraly นะครับ เค้าจะมีเอาไว้ให้เป็นตัวอย่างขึ้นแบบนี้ครีับควรทำยังไงดี

อันดับแรก print ออกมาดูก่อนว่า บนบอร์ดเราค่า humidity มันออกมา เป็น 0 ด้วยรึป่าว เท่าที่ดูโค้ตไม่ได้ผิดอะไรแต่ ค่ามันได้ 0 อาจจะเป็นที่ตัว ฮาร์ทแวร์เอง