เรื่องการส่งข้อมูลระหว่างบอร์ด

สวัสดีครับ คือผมทำโปรเจคคือ การส่งข้อมูลระหว่าง ESP8266 กับ UNO R3
ESP8266 รับค่าจาก UNO R3 แสดงขึ้น BLYNK แต่คราวนี้ มันแสดงอยู่ใน GLAGE เดียวกันครับ
ตัวอย่าง CODE
ฝั่ง UNO R3

#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(10,11);
int val = 1;
int val2 = 2;
void setup() {
 mySerial.begin(9600); 
}
void loop() {
mySerial.write("ค่าความชื้น: ");
 mySerial.println(val);
}

CODE ฝั่ง ESP8266

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(D1,D0);

float val=0; 
float val1=0; 
BLYNK_READ(V1)
{
 Blynk.virtualWrite(V1,val);
}
BLYNK_READ(V2)
{
 Blynk.virtualWrite(V2,val1);
}
void setup()
{
 Serial.begin(9600);
 mySerial.begin(9600); 
}
void loop()
{
 Blynk.run();
    if(mySerial.available()>0){

  
 val = mySerial.parseFloat();
 Serial.println(val);
 val1= mySerial.parseFloat();
 Serial.println(va1);
 Blynk.virtualWrite(V1,val);

}

ค่าที่ส่งมาใน BLYNK มันแสดงที่ GAUGE แล้วมันซ้อนกันที่ V1 อะครับ

รบกวนแนะนำทีครับ

CODE ฝั่ง ESP8266

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(D1,D0);

float val=0;
float val1=0;
BLYNK_READ(V1)
{
[Blynk](https://eleceasy.com/t/blynk-10-energy-eleceasy-com/695).virtualWrite(V1,val);
}
BLYNK_READ(V2)
{
[Blynk](https://eleceasy.com/t/blynk-10-energy-eleceasy-com/695).virtualWrite(V2,val1);
}
void setup()
{
Serial.begin(9600);
mySerial.begin(9600);
}
void loop()
{
[Blynk](https://eleceasy.com/t/blynk-10-energy-eleceasy-com/695).run();
if(mySerial.available()>0){

val = mySerial.parseFloat();
Serial.println(val);
val1= mySerial.parseFloat();
Serial.println(va1);

แก้เเล้วครับ

ลองศึกษาตัวอย่างนี้ครับ