ฝากโค๊ดโรงงนครับบ

void Line_Notify1(String message1) ;
#include <ESP8266WiFi.h>
#define WIFI_SSID "SOONSITWIF" /////////////*************แก้
#define WIFI_PASSWORD "soonsit00000"////////**************แก้
#define LINE_TOKEN_PIR "rGbqYGD3aOpEcoRLDJ74ejq5X7pOFbFZeDrWsHcYHH2"////***************แก้
#define PirPin D6
#define DHTPIN D7
#define DHTTYPE      DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
String message1 = "D KUB";//****************แก้
bool beep_state = false;
bool send_state = false;
uint32_t ts, ts1, ts2;
void setup() {
 Serial.begin(115200);
 Serial.println();
 pinMode(PirPin, INPUT);
 pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
 digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
 dht.begin();
 Serial.println("connecting");
 WiFi.mode(WIFI_STA);
 WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
 Serial.print("connecting");
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  Serial.print(".");
  delay(500);
 }
 Serial.println();
 Serial.print("connected: ");
 Serial.println(WiFi.localIP());
 delay(10000);
 Serial.println("Pir Ready!!");
 read_sensor();
 ts = ts1 = ts2 = millis();
}
void loop() {
 ts = millis();
 if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
 } else {
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
 }
 if ((ts - ts2 >= 60000) && (WiFi.status() == WL_CONNECTED)) {
  read_sensor();
 }
 if ((ts - ts1 >= 5000) && (beep_state == true)) {
  beep_state = false;
 }
 if ((digitalRead(PirPin) == HIGH) && (beep_state == false) && (WiFi.status() == WL_CONNECTED)) {
  while (digitalRead(PirPin) == HIGH) delay(100);
  Serial.println("Detect !");
  Line_Notify1(message1);
  beep_state = true;
 }
 delay(10);
}
void Line_Notify1(String message) {
 WiFiClientSecure client;
 if (!client.connect("notify-api.line.me", 443)) {
  Serial.println("connection failed");
  delay(2000);
  return;
 }
 String req = "";
 req += "POST /api/notify HTTP/1.1\r\n";
 req += "Host: notify-api.line.me\r\n";
 req += "Authorization: Bearer " + String(LINE_TOKEN_PIR) + "\r\n";
 req += "Cache-Control: no-cache\r\n";
 req += "User-Agent: ESP8266\r\n";
 req += "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n";
 req += "Content-Length: " + String(String("message=" + message1).length()) + "\r\n";
 req += "\r\n";
 req += "message=" + message1;
 // Serial.println(req);
 client.print(req);
 delay(20);
 while (client.connected()) {
  String line = client.readStringUntil('\n');
  if (line == "\r") {
   break;
  }
 }
}
void read_sensor() {
 float h = dht.readHumidity();
 float t = dht.readTemperature();
 if (isnan(h) || isnan(t)) {
  Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
  return;
 }
 Serial.print("Temperature: ");
 Serial.print(t);
 Serial.println(" *C ");
}