ช่วยหน่อยได้ไหมครับ

expected primary-expression before ‘==’ token

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <TridentTD_LineNotify.h>

const int SensorPin = D6;
int SensorPin1 = D7;
int SensorState = 0;

#define SSID    "OnePlus 7T"  //Use Wifi
#define PASSWORD  "032321811"  //Pass Wifi
#define LINE_TOKEN "jEC2AdLjUJ4n2ftxKpJTNUdkeYCRyaUsDmZrjr03uU6"  //Token Line

void setup() {
 Serial.begin(115200); Serial.println();
 pinMode(SensorPin, INPUT);
 pinMode(SensorPin1, INPUT);
 Serial.println(LINE.getVersion());

 WiFi.begin(SSID, PASSWORD);
 Serial.printf("WiFi connecting to %s\n", SSID);
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  Serial.print(".");
  delay(400);
 }
 Serial.printf("\nWiFi connected\nIP : ");
 Serial.println(WiFi.localIP());

 // กำหนด Line Token
 LINE.setToken(LINE_TOKEN);

 // ตัวอย่างส่งข้อความ
 LINE.notify("เชื่อมต่อ สำเร็จ");
}

void loop() {

  digitalWrite(SensorPin); {
  if (SensorPin == HIGH)
  //while (digitalRead(SensorPin); == HIGH) delay(10);
  Serial.println("Enter !");
  LINE.notify("ไฟไหม้บ้านแล้ว");
 }
 delay(10);
 }

void loop() {
[wrap="justify"]
Text
[/wrap]
  digitalWrite(SensorPin1); {
  if (SensorPin1 == HIGH)
  //while (digitalRead(SensorPin1); == HIGH) delay(10);
  Serial.println("Enter !");
  LINE.notify("ควันเต็มบ้านแล้ว");
 }
 delay(10);
  }`ข้อความก่อนจัดรูปแบบ`

ทำมาได้แค่นี้แล้วตันอะครับ

ให้ช่วยอะไร ต้องอธิบายด้วยนะครับ