มันไม่แจ้งเตือนในโลน์หรอครับ

#include <TridentTD_LineNotify.h>
#include <ESP8266WiFi.h>

#define SSID    "Ackerman"  // ชื่อ Wifi
#define PASSWORD  "0993571935"  // รหัส Wifi
#define LINE_TOKEN "ctWZn4uYruwpe8b1PpX8G7eL9EkXgS6mlO8BxvEzNBX"  // TOKEN
int SensorPin = A0;
int SensorValue = 0;
void setup() {
 Serial.begin(9600); Serial.println();
 Serial.println(LINE.getVersion());
 WiFi.begin(SSID, PASSWORD);
 Serial.printf("WiFi connecting to %s\n", SSID);
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  Serial.print(".");
  delay(400);
 }
 Serial.printf("\nWiFi connected\nIP : ");
 Serial.println(WiFi.localIP());
 LINE.setToken(LINE_TOKEN);}

void loop() {
 int SensorValue = analogRead (SensorPin);
 Serial.print("ค่าตรวจจับแก๊ส:  ");
 Serial.println(SensorValue);
 delay(2000);
 if (SensorValue >= 280)
 {
  Serial.println("Line");
  LINE.notify("ระดับเกินแก๊สกำหนดแล้ว");
  while ( SensorValue = analogRead (SensorPin) >= 300) delay(1000);
 } else {}
}

มันเชื่อม WiFi รึยัง