แจ้งเตือนตลอดเวลา

ผมทำโปรเจค แจ้งเตือนผ่านไลน์ ควบคุมผ่านแอป blynk โดยใช้ esp8266 ครับ แต่พอลองมาใช้ การแจ้งเตือนกลับแจ้งเตือนตลอด เวลา โดยที่ไม่มีอะไรผ่านเซ็นเซอร์เลยครับ

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <WiFiClientSecureAxTLS.h>

void Line_Notify(String message) ;

#define LINE_TOKEN “jhwYanUCPBeG7nTbW9LTGbms1SrkFchlxUjpPb4ThE7”// line TOKEN
char auth[] = “_lL9oAOIW2vUH6Vk2nBDI8bQjpkvTxLk”; // Blynk TOKEN
char ssid[] = “peerasak1608”;
char pass[] = “12345678”;
char sever[] = “49.229.108.138”;
int port = 8080;

int PIR = D1;
int Buzzer = D2;
int PIRStatus = 0;
int Status = 0;
WidgetLCD LCD(V0);
WidgetLED LED(V1);

void setup()
{
Serial.begin(9600);
pinMode(PIR,INPUT);
pinMode(Buzzer,OUTPUT);
Blynk.begin(auth, ssid, pass , “49.229.108.138”, 8080);
Blynk.connect();
}

BLYNK_WRITE(V2){
Serial.println(param.asInt());
Serial.println(Status);
if (param.asInt()){
Status = 1;
LCD.clear();
LCD.print(1,0,“On The System”);
LCD.print(4,1,“<>”);
LED.off();
} else {
Status = 0;
LED.off();
LCD.clear();
LCD.print(1,0,“Off The System”);
LCD.print(4,1,“<>”);
digitalWrite(Buzzer, LOW);
}
}

void loop(){
Blynk.run();
if (Status == 1){
if (digitalRead(PIR)){
LCD.clear();
LCD.print(2,0,“Some One Come”);
LCD.print(4,1,“<>”);
if (!PIRStatus){
PIRStatus = 1;
digitalWrite(Buzzer, HIGH);
Blynk.notify(“Some One Come”);
Line_Notify(“%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%81”);
LED.on();
delay(2000);
LCD.clear();
LCD.print(1,0,“Everything OK”);
LCD.print(4,1,“<< OK >>”);
digitalWrite(Buzzer, LOW);
LED.off();
PIRStatus = 0;
LED.off();
}
}
}
else
{
LED.off();
Serial.println(“off”);
}
}

void Line_Notify(String message) {
axTLS::WiFiClientSecure client; // กรณีขึ้น Error ให้ลบ axTLS:: ข้างหน้าทิ้ง

if (!client.connect(“notify-api.line.me”, 443)) {
Serial.println(“connection failed”);
return;
}
String req = “”;
req += “POST /api/notify HTTP/1.1\r\n”;
req += “Host: notify-api.line.me\r\n”;
req += "Authorization: Bearer " + String(LINE_TOKEN) + “\r\n”;
req += “Cache-Control: no-cache\r\n”;
req += “User-Agent: ESP8266\r\n”;
req += “Connection: close\r\n”;
req += “Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n”;
req += "Content-Length: " + String(String(“message=” + message).length()) + “\r\n”;
req += “\r\n”;
req += “message=” + message;
// Serial.println(req);
client.print(req);

delay(20);

// Serial.println(“-------------”);
while(client.connected()) {
String line = client.readStringUntil(‘\n’);
if (line == “\r”) {
break;
}
}
}

โค้ดประมาณนี้ครับ


ตัวเซ็นเซอร์ที่ใช้ และวีดีโอตัวอย่างครับ