หาคนช่วยแก้โค้ดครับ

อยากให้ช่วยแนะนำการแก้โค้ดครับสิ่งที่ต้องการคือส่ง IP ของ gps module ไปที่ไลน์ทุกครั้งที่กดปุ่มครับ
โค้ดครับ
#include <TinyGPS++.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <TridentTD_LineNotify.h>

TinyGPSPlus gps;
SoftwareSerial SerialGPS(5, 4);

#define Trig_PIN D5 //กำหนดขา D5 in NodeMCU ESP8266
#define Echo_PIN D6 //กำหนดขา D6 in NodeMCU ESP8266

// ตั้งค่า ชื่อ และ password wifi เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต.

#define SSID “fuse” // ชื่อ wifi ที่จะเชื่อมต่อ ในส่วนของผู้สอนใช้ wifi ชื่อ Registers
#define PASSWORD “AD444???” // รหัส wifi ที่จะเชื่อมต่อ ในส่วนของผู้สอนใช้ รหัส wifi 12345678
#define LINE_TOKEN “WGaREiEs6iq1fh1GifhjHluA1vS56px0GEw1k2hDHcQ” // ใส่ Token ที่ได้มาจากขั้นตอนก่อนหน้า

float Latitude , Longitude;
int year , month , date, hour , minute , second;
String DateString , TimeString , LatitudeString , LongitudeString;

int Switch1 = D7;

WiFiServer server(80);
void setup()
{

pinMode(D4,OUTPUT);
pinMode(D8,OUTPUT);
Serial.begin(115200); Serial.println();

Serial.println(LINE.getVersion());
Serial.begin(9600);
SerialGPS.begin(9600);
Serial.println();
Serial.print(“Connecting”);
WiFi.begin(SSID, PASSWORD);
Serial.printf(“WiFi connecting to %sn”, SSID);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
{
delay(500);
Serial.print(“.”);
}
Serial.println(“”);
Serial.println(“WiFi connected”);

server.begin();
Serial.println(“Server started”);
Serial.println(WiFi.localIP());

pinMode(Echo_PIN, INPUT);
pinMode(Trig_PIN, OUTPUT);

LINE.setToken(LINE_TOKEN);
{
pinMode(Switch1,INPUT_PULLUP);
delay(500);
}

}

void loop()
{

int Unso = US(); //นำฟังก์ชันการทำงานของ เซนเซอร์มาเก็บไว้ในตัวแปล Unso

Serial.print(Unso);

Serial.println(" : เซนติเมตร");

delay(100);

// เช็กเงื่อนไข หาก เซนเซอวัดระยะวัดว่ามีวัตถุเข้ามาในระยะ 30 เซนทำการส่งข้อความแจ้งเตือน

if(Unso<=50){
digitalWrite(D8,HIGH);
digitalWrite(D4,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(D8,LOW);
digitalWrite(D4,LOW);
delay(1000);
}
else {
digitalWrite(D8,LOW);
digitalWrite(D4,LOW);
}

int Switch1State = digitalRead(Switch1);
if(Switch1State == LOW){

LINE.notify("มีการกดขอความช่วยเหลือ");
delay(500);

}
else{
}
int Locate = WiFi.localIP();
if(Switch1State == LOW){

LINE.notify("https:// (Locate)");
delay(500);

}
else{
}

{
while (SerialGPS.available() > 0)
if (gps.encode(SerialGPS.read()))
{
if (gps.location.isValid())
{
Latitude = gps.location.lat();
LatitudeString = String(Latitude , 6);
Longitude = gps.location.lng();
LongitudeString = String(Longitude , 6);
}

 if (gps.date.isValid())
 {
  DateString = "";
  date = gps.date.day();
  month = gps.date.month();
  year = gps.date.year();

  if (date < 10)
  DateString = '0';
  DateString += String(date);

  DateString += " / ";

  if (month < 10)
  DateString += '0';
  DateString += String(month);
  DateString += " / ";

  if (year < 10)
  DateString += '0';
  DateString += String(year);
 }

 if (gps.time.isValid())
 {
  TimeString = "";
  hour = gps.time.hour()+ 7; //adjust UTC
  minute = gps.time.minute();
  second = gps.time.second();

  if (hour < 10)
  TimeString = '0';
  TimeString += String(hour);
  TimeString += " : ";

  if (minute < 10)
  TimeString += '0';
  TimeString += String(minute);
  TimeString += " : ";

  if (second < 10)
  TimeString += '0';
  TimeString += String(second);
 }

}

WiFiClient client = server.available();
if (!client)
{
return;
}

//Response
String s = “HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n NEO-6M GPS Readings ”;
s += “table, th, td {border: 1px solid blue;} <h1 style=”;
s += “font-size:300%;”;
s += " ALIGN=CENTER>NEO-6M GPS Readings“;
s += “<p ALIGN=CENTER style=”“font-size:150%;””";
s += “> Location Details

<table ALIGN=CENTER style=”;
s += “width:50%”;
s += “> Latitude”;
s += “”;
s += LatitudeString;
s += “ Longitude ”;
s += LongitudeString;
s += “ Date ”;
s += DateString;
s += “ Time ”;
s += TimeString;
s += " ";

if (gps.location.isValid())
{
s += “

<a style=”“color:RED;font-size:125%;”" href=““Google Maps”;
s += LatitudeString;
s += “+”;
s += LongitudeString;
s += “”” target=“”_top"“>Click here to open the location in Google Maps.

”;
}

s += “ \n”;

client.print(s);
delay(100);
}
}

/// เป็นฟังชันก์การทำงานของเซนเซอร์วัดระยะ Ultrasonic sensor

long US(){

long duration, cm;

pinMode(Trig_PIN, OUTPUT);

digitalWrite(Trig_PIN, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(Trig_PIN, HIGH);

delayMicroseconds(5);

digitalWrite(Trig_PIN, LOW);

pinMode(Echo_PIN, INPUT);

duration = pulseIn(Echo_PIN, HIGH);

return cm = duration /29 / 2;

delay(1000);

}


ตรงนี้ต้องแก้ตรงไหนหรอคับ