พอดีมั้นขึ้นแบบนี้ ครับ แก้ยังไงครับ

arduino uno 3 ครับมันขึ้น WiFi’ was not declared in this scope
โค้ค ครับ
#include <Wire.h>
//#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <TridentTD_LineNotify.h>
//LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 2);
#define SensorPin A0 //pH meter Analog output to Arduino Analog Input 0
#define Offset 0.00 //deviation compensate

#define SSID “PT-2517_5G” //ชื่อ wifi
#define PASSWORD “0879548551” //รหัสผ่าน
#define LINE_TOKEN “aamHdpnJY0WUFICq8KTKw8sJQShNEoZ1hztrjNCZOPK”

unsigned long int avgValue;
void setup() {
Serial.begin(115200); Serial.println();
Serial.println(LINE.getVersion());

WiFi.begin(SSID, PASSWORD);
Serial.printf(“WiFi connecting to %s\n”, SSID);
while(WiFi.status() != WL_CONNECTED) { Serial.print(“.”); delay(400); }
Serial.printf("\nWiFi connected\nIP : ");
Serial.println(WiFi.localIP());

pinMode(13,OUTPUT);
Serial.begin(9600);
lcd.begin();
lcd.backlight();

}

void setup()
{
pinMode(13,OUTPUT);
Serial.begin(9600);
lcd.begin();
lcd.backlight();

}
void loop() {
int buf[10];
for(int i=0;i<10;i++)
{
buf[i]=analogRead(SensorPin);
delay(10);
}
for(int i=0;i<9;i++)
{
for(int j=i+1;j<10;j++)
{
if(buf[i]>buf[j])
{
int temp=buf[i];
buf[i]=buf[j];
buf[j]=temp;
}
}
}
}
avgValue=0;
for(int i=2;i<8;i++)
avgValue+=buf[i];
float phValue=(float)avgValue5.0/1024/6;
phValue=3.5
phValue+Offset;
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(" pH Val: “);
lcd.setCursor(8, 0);
lcd.print(phValue);
digitalWrite(13, HIGH);
delay(800);
digitalWrite(13, LOW);
LINE.setToken(LINE_TOKEN);
LINE.notify(” pH Val:");
}