ช่วยดูให้หน่อยครับ ว่าเป็นอะไรครับ

In file included from C:\Users\Pond\Downloads\Watering_Blynk2_0_4CH\Watering_Blynk2_0_4CH.ino:25:
c:\Users\Pond\Documents\Arduino\libraries\TroykaDHT\src/TroykaDHT.h:27:7: error: redefinition of ‘class DHT’
27 | class DHT
| ^~~
In file included from C:\Users\Pond\Downloads\Watering_Blynk2_0_4CH\Watering_Blynk2_0_4CH.ino:20:
c:\Users\Pond\Documents\Arduino\libraries\DHT/DHT.h:38:7: note: previous definition of ‘class DHT’
38 | class DHT
| ^~~

exit status 1

Compilation error: exit status 1