ช่วยดูหรือแก้ไขโค๊ดทีครับ

ต้องการนำมาใช้งานในการคุมอุณหภูมิและความชื้นภายตู้ หลักการคล้ายตู้ฟักไข่ครับ ใช้หลอดให้ความร้อน

#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <DHT.h>
#include <DHT_U.h>

#include <DHT.h>
#include <DHT_U.h>

#include <Adafruit_Sensor.h>

#define BLYNK_PRINT Serial

// define PIN Mapping
#define PIN_RELAY1 D1 // relay 1 HEATER1
#define PIN_RELAY2 D2 // relay 2 HEATER2
#define PIN_RELAY3 D3 // relay 3 FAN HEATER
#define PIN_RELAY4 D4 // relay 4 FAN EX
#define PIN_DHT  D5 // dht temperture & humidity senser
#define ON LOW
#define OFF HIGH

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

#include <Adafruit_sensor.h>
#include <DHT.h>
#include <DHT_U.h>
#define DHTPIN  PIN_DHT
#define DHTTYPEDHT22   // DHT 22 (AM2302)
class DHT_Unified dht(DHTPIN, DHTTYPE)
sensors_event_t event;

char auth[] = "c8wCkh4SsaH3x2SuwGNZckoyghQgInkV";
char ssid[] = "ECUSHOP";
char pass[] = "0656499688";

float tempSensorData = 0;
float humisensorData = 0;
bool autoCondition;
int limitHigh    = 35;
int limitLow     = 33;
BlynkTimer timer;

void programProcess()
{

 if(autoCondition)
 {
  Serial.println(limitHigh) ;
  Serial.println(limitLow) ;
  Serial.println(tempSensorData);
  if(tempSensorData < limitLow)
  {
   //เปิด Heater
   Serial.println("codition 1");
   digitalWrite(PIN_RELAY1,ON);
   Blynk.virtualWrite(V11,HIGH);
  }

  if((tempSensorData >= limitLow) && (tempSensorData <= limitHigh))
  {
   //เปิด Heater
   Serial.println("Condition 1");
   digitalWrite(PIN_RELAY1,ON);
   Blynk.virtualWrite(V11,HIGH);
  }

  if(tempSensorData > limitHigh)
  {
   // ปืก Heater
   Serial.println("Condition 2");
   digitalWrite(PIN_RELAY1,OFF);
   Blynk.virtualWrite(V11,LOW);
  }
 }
}

void updatasensor ()
{
 //Check temperature
 dht.temperature().getEvent(&event);
 if (isnan (event.temperature)) {
  Serial.println(F("Error reading temperature!"));
 }
 else {
  tempSensorData = event.temperature;
  Serial.print (F("Temperature: "));
  Serial.print(tempSensorData);
  Serial.print (F("°C"));

  Blynk.virtualWrite(V0,tempSensorData);
 }

 //Check humidity
 dht.humidity().getEvent(&event);
 if (isnan (event.relative_humidity)) {
   Serial.println(F("Error reading humidity!"));
 }
 else {
  float humiSensorData = event.relative_humidity;
  Serial.print (F("humidity: "));
  Serial.print(humiSensorData);
  Serial.print (F("°RH"));

  Blynk.virtualWrite(V1,humiSensorData);
 }
}

void setup()
{
 //Set Pin Mode Output
 pinMode(PIN_RELAY1, OUTPUT);   
 pinMode(PIN_RELAY2 , OUTPUT);
 pinMode(PIN_RELAY3, OUTPUT);   
 pinMode(PIN_RELAY4 , OUTPUT);

 //set default PIN Value HIG=0,LOW=1
 digitalWrite(PIN_RELAY1 , OFF);
 digitalWrite(PIN_RELAY2 , OFF);
 digitalWrite(PIN_RELAY3 , OFF);
 digitalWrite(PIN_RELAY4 , OFF);

 //Debug console
 Serial.begin(9600);
 Blynk.begin(auth, ssid, pass);
 
 void updateSensor();
 timer.setInterval(2500L,updateSensor);
 timer.setInterval(5000L,programProcess);
}

void loop()
{ 
 Blynk.run();
 timer.run();
}

มันเป็นอะไรคับ