ต้องการให้ วัดความชื้นในดิน พอถึงความชื้นที่ตั้งไว้ มันจะแจ้งเตือนผ่านไลน์

esp32
โค้ดนี้ลองทำตามแล้วไม่เด้งที่ไลน์อะครับ

#include <WiFi.h>
#include <WiFiClientSecure.h>

//########## CONFIGURATION : MODIFY HERE ##########
char ssid = “YourNetworkName”; // เครือข่าย Wi-Fi ที่ต้องการเชื่อมต่อ
char pass = “YourPassword”; // รหัสผ่านเครือข่าย

//รหัสเชื่อมต่อ Line token
#define TokenLine “token”

// ข้อความ ที่จะแสดงใน Line
String txt1 = "ความชื้นเท่ากับ “; //ข้อความ 1 ที่จะแสดงใน Line
String txt2 = " รดน้ำได้แล้ว !”; //ข้อความ 2 ที่จะแสดงใน Line

//กำหนดขาที่เชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์
int sensorPin = 34;

void setup() {

//กำหนดให้ขาดิจิตอล sensorPin รับข้อมูลจากเซ็นเซอร์
pinMode(sensorPin, INPUT);

//ตั้งค่าคอนโซล
Serial.begin(115200);

//เริ่มการเชื่อมต่อกับวายฟายแม่ข่าย
WiFi.begin(ssid, pass);

//แสดง “WiFi Connecting” ในคอนโซล
Serial.print(“WiFi Connecting”);

//ตรวจเช็คสถานะการเขื่อมต่อวายฟาย
//ถ้าไม่สำเร็จให้แสดง “.” ในคอนโซลจนกว่าจะเขื่อมต่อได้
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
Serial.print(“.”);
delay(500);
}
//แสดงสถานะการวายฟายเชื่อมต่อแล้ว
Serial.println();
Serial.print("connected: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
}

void loop() {

int Humidity = analogRead(sensorPin);

if (Humidity < 700) {
Serial.print(“Moisture Sensor Value:”);
Serial.println(Humidity);
NotifyLine(txt1 + Humidity + txt2);
}
else if (Humidity >= 700) {
Serial.print(“Moisture Sensor Value:”);
Serial.println(Humidity);
}

delay(2000);

}

void NotifyLine(String t) {
WiFiClientSecure client;
if (!client.connect(“notify-api.line.me”, 443)) {
Serial.println(“Connection failed”);

return;
}
String req = “”;
req += “POST /api/notify HTTP/1.1\r\n”;
req += “Host: notify-api.line.me\r\n”;
req += “Authorization: Bearer " + String(TokenLine) + “\r\n”;
req += “Cache-Control: no-cache\r\n”;
req += “User-Agent: ESP32\r\n”;
req += “Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n”;
req += “Content-Length: " + String(String(“message=” + t).length()) + “\r\n”;
req += “\r\n”;
req += “message=” + t;
Serial.println(req);
client.print(req);
delay(20);
Serial.println(”-------------”);
while (client.connected()) {
String line = client.readStringUntil(‘\n’);
if (line == “\r”) {
break;
}
} //while
} //loop
Screenshot 2023-11-17 135414

เพิ่มฟังก์ชันครับ จากโ๕้ดไม่มีบรรทัดไหนเลยที่เรียกใช้
LINE.notify(ค่าที่ต้องการส่ง);