โปรแกรมคำนวณหาค่า แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และกำลังงานไฟฟ้าในวงจร

c-language

(Permpol Thanapunnamas) #1

เป็นมินิโปรเจ็คสมัยเรียนเขียนโปรแกรมเบื้องต้นในหนึ่งโปรแกรมสามารถเลือกฟังก์ชันการคำนวณได้สามแบบ หนึ่งคือ โปรแกรมคำนวณค่า แรงดันไฟฟ้า(V) กระแสไฟฟ้า(I) และกำลังงานไฟฟ้า§ ในวงจร R ผสม ให้เราป้อนค่าต่างๆ ที่ต้องการลงไปโปรแกรมก็จะคำนวณออกมาให้ สองคือโปรแกรมแก้สมการสองตัวแปร และสาม โปรแกรมแก้สมการสามตัวแปร แต่ในกระทู้นี้จะขออธิบายโปรแกรมคำนวณค่าต่างๆ ในวงจรก่อนนะครับ
วงจรสำหรับเป็นแม่แบบในการคำนวณนี้คือ วงจร R ผสมดังภาพ

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
int main() {
      int eh=0;
	char ch;
	float vol=0.00,temp=0.00;
	float volt[4],res[4],current[4],power[4];
	float r234=0.00,v234=0.00,ptotal=0.00;
	while(eh == 0) {
    while(eh == 0) {
      printf("\n+++++++Manu Program++++++++\n");
			printf(" Press 1 to Calculate Circuit.\n");
			printf(" Press 2 to Calculate Equation XY and XYZ.\n");
			printf(" Press 3 to Exit program.\n");
			ch = getch();
			system("cls");
 switch(ch) {

case'1':
  	printf("######Calculate Curcuit Program######\n");
  	printf("-------R1----------------------------\n");
  	printf("|       |     |     |\n");
  	printf("|       |     |     |\n");
  	printf("Vs       R2     R3    R4\n");
  	printf("|       |     |     |\n");
  	printf("|       |     |     |\n");
  	printf("-------------------------------------\n");
  	//Input Value
  	printf("Please Enter V (volt) : ");
  	scanf("%f",&vol); 
  	for(int i = 0;i<4;i++)	 {
  		printf("Please Enter R%d (ohm) : ",i+1);
  		scanf("%f",&res[i]);
  }
  	while(eh == 0) {
  	         temp = 0.00;
  			for(int i = 1;i<4;i++)	 {
  			 temp+= 1/res[i];
  }
  			r234 = 1/temp;
  			
  			v234 = (r234/(res[0]+r234))*vol;
  			//Voltage V
  	for(int i = 0;i<4;i++)	 {
  	     if(i==0) 	volt[i] = vol-v234;
  		  else volt[i] = v234;
  } 
         //Current I
  	for(int i = 0;i<4;i++)	 {
  			 current[i] = volt[i]/res[i];
  }
        //Power P
  			 ptotal = 0.00;
  	for(int i = 0;i<4;i++)	 {
  			 power[i] = current[i]*volt[i];
  			 ptotal += power[i];			
  }
     system("cls");
     printf("------R1=%.2f ohm-------------------------------------------\n",res[0]);
     printf("| VR1=%.2fv       | VR2=%.2fv     | VR3=%.2fv    | VR4=%.2fv \n",volt[0],volt[1],volt[2],volt[3]);
     printf("| IR1=%.2fA        | IR2=%.2fA      | IR3=%.2fA    | IR4=%.2fA \n",current[0],current[1],current[2],current[3]);
     printf("| PR1=%.2fW       | PR2=%.2fW    | PR3=%.2fW   | PR4=%.2fW \n",power[0],power[1],power[2],power[3]);
     printf("Vs=%.2f v      R2=%.2f ohm    R3=%.2f ohm    R4=%.2f ohm\n",vol,res[1],res[2],res[3]);
     printf("|            |         |        |\n");
     printf("|            |         |        |\n");
     printf("|            |         |        |\n");
     printf("------------------------------------------------------------\n");
     printf("                |              \n");
     printf("               -----              \n");
     printf("                ---              \n");
     printf("P Total = %.2f\n",ptotal);
  	 printf("\nYou want to be continue ?\n");
  	 printf(" Press a to Calculated by the same R value.\n");
  	 printf(" Press b to Calculate the new value of R and V.\n");
  	 printf(" Press c Back to Manu Program.\n");
     ch = getch();
  	if(ch == 'a')   {
  				system("cls");
  			  printf("Please Enter V (volt) : ");
  				scanf("%f",&vol);
  }	
    else if(ch == 'b'){
          system("cls");
         printf("######Calculate Curcuit Program######\n");
  	  printf("-------R1----------------------------\n");
  	printf("|       |     |     |\n");
  	printf("|       |     |     |\n");
  	printf("Vs       R2     R3    R4\n");
  	printf("|       |     |     |\n");
  	printf("|       |     |     |\n");
  	printf("-------------------------------------\n");
       printf("Please Enter V (volt) : ");
       scanf("%f",&vol);
        for(int i = 0;i<4;i++)	 {
  		 printf("Please Enter R%d (ohm) : ",i+1);
  		 scanf("%f",&res[i]);
  }		
    }
    else if(ch == 'c') {
          system("cls");
           break;
    }  
  }
          break;  

ประกาศ

float vol=0.00,temp=0.00;
float volt[4],res[4],current[4],power[4];
float r234=0.00,v234=0.00,ptotal=0.00; 

เป็นตัวแปรแบบอาเรย์ float ใช้เก็บค่าทศนิยมของ volt res current power สี่ตัวซึ่งจะมีตำแหน่งโดย volt[4] เก็บค่า volt res[4] เก็บค่า res current[4] เก็บค่า current power[4] เก็บค่า power โดยมีตำแหน่งในการเก็บค่าดังนี้

     R1 = res[0] : VR1 = volt[0]  : IR1 = current [0]  : PR1 = power [0]
     R2 = res[1] : VR2 = volt[1]  : IR2 = current [1]  : PR2 = power [1]
     R3 = res[2] : VR3 = volt[2]  : IR3 = current [2]  : PR3 = power [2]
     R4 = res[3] : VR4 = volt[3]  : IR4 = current [3]  : PR4 = power [3]

ใช้คำสั่ง printf แสดงข้อความทั้งหมดออกมา

        printf("######Calculate Curcuit Program######\n");
    printf("-------R1------------------------------------\n");
    printf("|          |          |         |\n");
    printf("|          |          |         |\n");
     printf("Vs        R2         R3        R4\n");
     printf("|          |          |         |\n");
     printf("|          |     	     |         |\n");
     printf("-----------------------------------------------\n");

Output Program:

ใช้คำสั่ง scanf รับค่า Vs จากคีย์บอร์ด โดยรับค่าเป็นจำนวนเต็ม %d รับค่าใช้ &ไปเก็บไว้ที่ตัวแปรอาเรย์ของแต่ละตัวโดย [i] ที่ใส่ไว้จะเป็นการระบุตำแหน่งของตัวแปรนั้นๆ

      printf("Please Enter V (volt) : ");
      scanf("%f",&vol);

Output Program:

ใช้คำสั่ง for ( ) { }
เพื่อทำการรับค่า R จากคีย์บอร์ด โดยกำหนดเงื่อนไขใน for ว่า i เริ่มต้นเท่ากับ 0 โดยที่ i ต้องน้อยกว่า 4 จึงจะทำงานได้ และเพิ่มค่า i ที่ละหนึ่งค่า แล้วใช้คำสั่ง printf แสดงค่า R%d โดย %d เป็นการแสดงค่าเป็นจำนวนเต็มค่าที่แสดงก็จะขึ้นอยู่กับ i+1 ของแต่ละครั้งที่ทำการวนลูปเริ่มตันจากศูนย์แล้วจึงทำการบวกเพิ่มที่ละหนึ่ง จากนั้นก็ใช้ คำสั้ง scanf รับค่า R[i] จากคีย์บอร์ด โดยรับค่าเป็นจำนวนเต็ม %d รับค่าใช้ &ไปเก็บไว้ที่ตัวแปรอาเรย์ของแต่ละตัวโดย [i] ที่ใส่ไว้จะเป็นการระบุตำแหน่งของตัวแปรนั้นๆ

    for(int i = 0;i<4;i++)	 {
	 printf("Please Enter R%d (ohm) : ",i+1);
	 scanf("%f",&res[i]); }

Output Program:

ใช้ชุดคำสั่ง while(eh==0){ }
เพื่อให้โปรแกรมทำงานซ้ำ โดยกำหนดเงื่อนไขว่า eh ต้องเท่ากับ 0 จึงจะทำงานซ้ำในลูป while ได้ซึ่งการทำงานของชุดคำสั่งต่อไปนี้จะเป็นการทำงานในลูป while ทั้งสิ้น
ประกาศ temp = 0.00; เพื่อเอาไว้ทดค่า

ใช้คำสั่ง for ( ) { }
เพื่อทำการคำนวณค่า temp โดยกำหนดเงื่อนไขใน for ว่า i เริ่มต้นเท่ากับ 1 โดยที่ i ต้องน้อยกว่า 4 จึงจะทำงานได้ และเพิ่มค่า i ที่ละหนึ่งค่า ซึ่งค่า temp มีค่าเท่ากับ (1/R2)+(1/R3)+(1/R4) แล้วทำการเก็บผลลัพธ์ที่ได้ไว้ที่ temp เพื่อรอที่จะดึงข้อมูลมาใช้ และเนื่องจากค่า R มีที่ต้องการเป็น R2 , R3 , R4 จึงต้องกำหนดค่าเริ่มต้นในลูป for ให้ i เริ่มต้นที่ 1 นั้นเอง และ ”+= “ หมายความว่าให้มันทำการบวกเพิ่มค่าไปเรื่อยๆ

            for(int i = 1;i<4;i++)	 {
               temp+= 1/res[i];   } 

จากนั้นก็คำนวณหาค่า R234 มีค่าเท่ากับ (1/temp) แล้วทำการเก็บผลลัพธ์ที่ได้ไว้ที่ r234 คำนวณหาค่า VR234 โดยดึงค่า r234 มาใช้

        r234 = 1/temp;
		v234 = (r234/(res[0]+r234))*vol;

ใช้คำสั่ง for ( ) { }
เพื่อทำการคำนวณค่า volt โดยกำหนดเงื่อนไขใน for ว่า i เริ่มต้นเท่ากับ 0 โดยที่ i ต้องน้อยกว่า 4 จึงจะทำงานได้ และเพิ่มค่า i ที่ละหนึ่งค่าภายใน for ใช้ชุดคำสั่ง if () โดยกำหนดเงื่อนไขว่า i= =0 ให้ใช้ volt[i] = vol-v234; ถ้าไม่ใช่ก้ให้ใช้ volt[i] = v234

         for(int i = 0;i<4;i++)	 {
              if(i==0) 	volt[i] = vol-v234;
	      else volt[i] = v234; } 

และคำนวณหาค่ากระแสกับกำลังงานก็ใช้ชุดคำสั่ง for ( ) { } กำหนดค่าเงื่อนไขให้ด้วยเช่นกัน และ โดยการหาค่ากำลังงานรวมประกาศค่า ptotal = 0.00 เพิ่ม และใช้ “+=” เพื่อให้มันบวกค่าเพิ่มไปเรื่อยๆนั้นเอง จะได้

//Current I 
    for(int i = 0;i<4;i++)	 {
			 current[i] = volt[i]/res[i];
}	
		//Power P
    ptotal = 0.00;
	for(int i = 0;i<4;i++)	 {
			 power[i] = current[i]*volt[i];
			 ptotal += power[i];
}

ใช้คำสั่ง system(“cls”); ทำการเคลียร์หน้าเจอและ printf แสดงผลลัพธ์เป็นจำนวนเต็ม %d และ ทศนิยมสองตำแหน่ง %.2f โดยค่าที่แสดงก็ตามที่ได้ระบุไว้ให้แต่ละตำแหน่งตามลำดับ

system("cls");
    printf("------R1=%.2f ohm-------------------------------------------\n",res[0]);
    printf("| VR1=%.2fv       | VR2=%.2fv     | VR3=%.2fv     | VR4=%.2fv \n",volt[0],volt[1],volt[2],volt[3]);
    printf("| IR1=%.2fA       | IR2=%.2fA      | IR3=%.2fA      | IR4=%.2fA \n",current[0],current[1],current[2],current[3]);
   printf("| PR1=%.2fW       | PR2=%.2fW    | PR3=%.2fW    | PR4=%.2fW \n",power[0],power[1],power[2],power[3]);
   printf("Vs=%.2f v          R2=%.2f ohm    R3=%.2f ohm    R4=%.2f ohm \n",vol,res[1],res[2],res[3]);
   printf("|            |         |        |\n");
   printf("|            |         |        |\n");
   printf("|            |         |        |\n");
   printf("------------------------------------------------------------\n");
   printf("                |              \n");
   printf("               -----              \n");
   printf("                ---              \n");
   printf("P Total = %.2f\n",ptotal);

Output Program

ทดลองซิมด้วย everycircuit