เกี่ยวกับห้อง อิเล็กพล่าซ่า

(Permpol Thanapunnamas) #1

ซื้อ-ขาย แลก-เปลี่ยน อุปกรณอิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดทดลอง โปรเจ็ค ที่เหลือใช้ ซื้อมาผิด ซื้อมาเกิน ซื้อมาดอง หรือชิ้นงานที่ออกแบบและทำขึ้นมาเอง เท่านั้น

0 Likes

(Permpol Thanapunnamas) made this a banner . It will appear at the top of every page until it is dismissed by the user. #2
0 Likes

(Permpol Thanapunnamas) removed this banner . It will no longer appear at the top of every page. #3
0 Likes