เกี่ยวกับห้อง อิเล็กพล่าซ่า


(Permpol Thanapunnamas) #1

ซื้อ-ขาย แลก-เปลี่ยน อุปกรณอิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดทดลอง โปรเจ็ค ที่เหลือใช้ เปิด ซื้อ-ขายกันทุกวันอาทิตย์เท่านั้น