การแก้ปัญหา Uncaught ReferenceError: onchange

เป็นหานี้เกินจาก ผมเขียนชื่อฟังก์ชัน ผิด เรียกใช้ ฟังก์ชันที่ไม่มีชื่ออยู่

ที่ผิด

function getMemu(){
    const menu = document.getElementById('menu');
    console.log(menu.value);
}

แก้เป็น

function getMenu(){
    const menu = document.getElementById('menu');
    console.log(menu.value);
}