วอลแตร์ (Voltaire)

ฟร็องซัว-มารี อารูเอ หรือเป็นที่รู้จักกันในนามปากกาว่า วอลแตร์ (ฝรั่งเศส: Voltaire) เป็นปราชญ์, นักเขียน และนักประวัติศาสตร์ ในยุคเรืองปัญญาของฝรั่งเศส เขายังเป็นผู้โจมตีการจัดตั้งศาสนจักรคาทอลิกในฝรั่งเศส และยังสนับสนุนเสรีภาพทางศาสนา, เสรีภาพในการพูด และยังผลักดันให้มีการแบ่งแยกศาสนจักรออกจากรัฐ

Work saves us from three great evils, boredom, vice and need.

การทํางานช่วยปกป้องเราจากจอมปีศาจร่ายทั้งสาม ความน่าเบื่อ ความชั่วร้าย และความขัดสน