ตัวอย่างการใช้งาน Widget SuperChart

มาดูวิธีการดึง ค่า จากตัวแปรมาแสดงใน widget SuperChart

กำหนด Vpin ที่เราจะดึงค่า ผมตั้งเป็น V1 ในโปรแกรมก็ใส่เป็น V1 ด้วย

นำคำสั่งนี้ไปใส่ต่อจากบรรทัดที่เก็บค่าตัวแปรที่เราต้องการจะแสดง output

Blynk.virtualWrite(V1, output);

แค่นี้กราฟเราก็จะได้กราฟแล้วครับ

โค้ตตัวอย่าง

#define BLYNK_PRINT Serial 
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#define D0 13
#define D1 10

char auth[] = "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"; //Token key
char server[] = "oasiskit.com";
char ssid[] = "XXXXXXXX";
char pass[] = "XXXXXXXX";
int port = 8080;
char led1 = D0;
char led2 = D1;
int output = 10;

void setup() {
 Serial.begin(115200);
 Serial.println("กำลังเชื่อมต่อไปที่ Blynk Server");
 pinMode(D0, OUTPUT); //กำหนดโหมด ว่าเป็น INPUT หรือ OUTPUT
 pinMode(D1, OUTPUT);
 WiFi.begin(ssid, pass); //เชื่อมต่อ WiFi
 Blynk.config(auth, server, port); //กำหนด Token key , ชื่อ Server และ port
 Blynk.connect(); //เชื่อมต่อไปยัง Blynk
}

BLYNK_CONNECTED() { // ฟังก์ชันนี้ทำงานเมื่อต่อ Blynk ได้ 
 Serial.println("App Blynk ทำงาน!");
}

void loop() {
 
 Blynk.run();
 Blynk.virtualWrite(V1, output);

}

ขอบคุณครับ ได้การใช้งานหลายแบบดีครับ

ตอนนี้ super chart ให้แสดงผลได้แล้ว แต่ไม่สามารถ Export ได้ครับ คือ ไม่มีอีเมล์ส่งมา ไม่ทราบว่าต้องไปเซ็ทค่าตรงไหนไหมครับ แต่ตอนสร้างโปรเจค คีย์ส่งมาที่อีเมล์ได้ครับ ขอบคุณครับ