เชื่อมต่อกับ wifi ได้แต่เข้า blynk ไม่ได้


เชื่อมกับตัว blynk ไม่ได้อ่ะครับเกิดจากอะไรหรอครับ

/* Connections
Relay. D3
Btn.  D7
Soil. A0
PIR.  D5
SDA.  D2
SCL.  D1
Temp. D4
*/

//Include the library files
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <DHT.h>

//Initialize the LCD display
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 2);


char auth[] = "7UhKHyRUTFJWpM2rPlnykqpwo2nTTD4v"; //Enter your Blynk Auth token
char ssid[] = "Natthawat.man"; //Enter your WIFI SSID
char pass[] = "123456789"; //Enter your WIFI Password

DHT dht(D4, DHT11);//(DHT sensor pin,sensor type) D4 DHT11 Temperature Sensor
BlynkTimer timer;

//Define component pins
#define soil A0   //A0 Soil Moisture Sensor
#define PIR D5   //D5 PIR Motion Sensor
int PIR_ToggleValue;

void checkPhysicalButton();
int relay1State = LOW;
int pushButton1State = HIGH;
#define RELAY_PIN_1    D3  //D3 Relay
#define PUSH_BUTTON_1   D7  //D7 Button
#define VPIN_BUTTON_1  V12 

//Create three variables for pressure
double T, P;
char status;void setup() {
 Serial.begin(9600);
 lcd.begin();
 lcd.backlight();
 pinMode(PIR, INPUT);

 pinMode(RELAY_PIN_1, OUTPUT);
 digitalWrite(RELAY_PIN_1, LOW);
 pinMode(PUSH_BUTTON_1, INPUT_PULLUP);
 digitalWrite(RELAY_PIN_1, relay1State);


 Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk.cloud", 80);
 dht.begin();

 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print(" Initializing ");
 for (int a = 5; a <= 10; a++) {
  lcd.setCursor(a, 1);
  lcd.print(".");
  delay(500);
 }
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(11, 1);
 lcd.print("W:OFF");
 //Call the function
 timer.setInterval(100L, soilMoistureSensor);
 timer.setInterval(100L, DHT11sensor);
 timer.setInterval(500L, checkPhysicalButton);
}


//Get the DHT11 sensor values
void DHT11sensor() {
 float h = dht.readHumidity();
 float t = dht.readTemperature();

 if (isnan(h) || isnan(t)) {
  Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
  return;
 }
 Blynk.virtualWrite(V0, t);
 Blynk.virtualWrite(V1, h);

 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print("T:");
 lcd.print(t);

 lcd.setCursor(8, 0);
 lcd.print("H:");
 lcd.print(h);

}


//Get the soil moisture values
void soilMoistureSensor() {
 int value = analogRead(soil);
 value = map(value, 0, 1024, 0, 100);
 value = (value - 100) * -1;

 Blynk.virtualWrite(V3, value);
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print("S:");
 lcd.print(value);
 lcd.print(" ");

}

//Get the PIR sensor values
void PIRsensor() {
 bool value = digitalRead(PIR);
 if (value) {
  Blynk.logEvent("pirmotion","WARNNG! Motion Detected!"); //Enter your Event Name
  WidgetLED LED(V5);
  LED.on();
 } else {
  WidgetLED LED(V5);
  LED.off();
 } 
 }

BLYNK_WRITE(V6)
{
 PIR_ToggleValue = param.asInt(); 
}


BLYNK_CONNECTED() {
 // Request the latest state from the server
 Blynk.syncVirtual(VPIN_BUTTON_1);
}

BLYNK_WRITE(VPIN_BUTTON_1) {
 relay1State = param.asInt();
 digitalWrite(RELAY_PIN_1, relay1State);
}

void checkPhysicalButton()
{
 if (digitalRead(PUSH_BUTTON_1) == LOW) {
  // pushButton1State is used to avoid sequential toggles
  if (pushButton1State != LOW) {

   // Toggle Relay state
   relay1State = !relay1State;
   digitalWrite(RELAY_PIN_1, relay1State);

   // Update Button Widget
   Blynk.virtualWrite(VPIN_BUTTON_1, relay1State);
  }
  pushButton1State = LOW;
 } else {
  pushButton1State = HIGH;
 }
}


void loop() {
  if (PIR_ToggleValue == 1)
  {
  lcd.setCursor(5, 1);
  lcd.print("M:ON ");
   PIRsensor();
   }
   else
   {
  lcd.setCursor(5, 1);
  lcd.print("M:OFF");
  WidgetLED LED(V5);
  LED.off();
   }

if (relay1State == HIGH)
{
 lcd.setCursor(11, 1);
 lcd.print("W:ON ");
 }
 else if (relay1State == LOW)
 {
  lcd.setCursor(11, 1);
  lcd.print("W:OFF");
  }
   
   
 Blynk.run();//Run the Blynk library
 timer.run();//Run the Blynk timer

 }

ลองเปลี่ยนเป็นคำสั่งนี้ครับ

Blynk.begin(auth, ssid, pass);