ขึ้น 'WiFi' was not declared in this scope ช่วยแก้หน่อยงับ

มันขึ้นแบบนี้อะครับผมควรแก้ยังไงดีครับ

#include <TridentTD_LineNotify.h>

#define SSID    "Sriwat"
#define PASSWORD  "21208914"
#define LINE_TOKEN "JwS1ddyvJ3NgO6AzM1MukyW2lTM04B6jrqJWHoxvlta"

void setup() {
 Serial.begin(115200); Serial.println();
 Serial.println(LINE.getVersion());
 
 WiFi.begin(SSID, PASSWORD);
 Serial.printf("WiFi connecting to %s\n", SSID);
 while(WiFi.status() != WL_CONNECTED) { Serial.print("."); delay(400); }
 Serial.printf("\nWiFi connected\nIP : ");
 Serial.println(WiFi.localIP()); 

 LINE.setToken(LINE_TOKEN);
 
 int ledPin = 13;
int analogPin = 5;
int val = 0;
void setup() {
 pinMode(ledPin, OUTPUT);
 Serial.begin(9600);
}

void loop() {
 val = analogRead(analogPin); 
 Serial.print("val = 700 ");
 Serial.println(val); 
 if (val > 900) { 
  digitalWrite(ledPin, HIGH); 
  LINE.notify("พบคนดูดบุหรี่");
 }
 else {
  digitalWrite(ledPin, LOW); 
 }
 delay(100);
}

นี่ครับพี่ชาย

ไม่ได้กำหนดใช้งาน library ESP8266WiFi ครับ

#include <ESP8266WiFi.h>