ใช้บอร์ด arduino uno wifi rev2

ทำระบบแจ้งเตือนผ่านไลน์ค่าความขุ่น โดยใช้บอร์ด arduino uno wifi rev2 ได้ไหม

#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);

#define pHPin A0     //pH meter Analog output to Arduino Analog Input 0
#define turbidityPin A1  //Turbidity Analog output to Arduino Analog Input 1
//#define SENSOR_PIN = 13;   //Temperature sensor Analog output to Arduino Analog Input 2

#define Offset 0.00    //deviation compensate
#define ArrayLenth 40  //times of collection
int pHArray[ArrayLenth]; //Store the average value of the sensor feedback
int pHArrayIndex = 0;
const int SENSOR_PIN = 13;
OneWire oneWire(SENSOR_PIN);     // setup a oneWire instance
DallasTemperature tempSensor(&oneWire);
float tempCelsius;  // temperature in Celsius
float tempFahrenheit;
#include <avr/pgmspace.h>
//const int temps[] PROGMEM = { 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 462, 463, 464, 465, 466, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 476, 477, 479, 480, 481, 482, 484, 485, 486, 487, 489, 490, 491, 492, 494, 495, 496, 498, 499, 500, 501, 503, 504, 505, 507, 508, 509, 511, 512, 513, 515, 516, 517, 519, 520, 521, 523, 524, 525, 527, 528, 530, 531, 532, 534, 535, 537, 538, 539, 541, 542, 544, 545, 547, 548, 550, 551, 552, 554, 555, 557, 558, 560, 561, 563, 564, 566, 567, 569, 570, 572, 574, 575, 577, 578, 580, 581, 583, 585, 586, 588, 589, 591, 593, 594, 596, 598, 599, 601, 603, 604, 606, 608, 609, 611, 613, 614, 616, 618, 620, 621, 623, 625, 627, 628, 630, 632, 634, 636, 638, 639, 641, 643, 645, 647, 649, 651, 653, 654, 656, 658, 660, 662, 664, 666, 668, 670, 672, 674, 676, 678, 680, 683, 685, 687, 689, 691, 693, 695, 697, 700, 702, 704, 706, 708, 711, 713, 715, 718, 720, 722, 725, 727, 729, 732, 734, 737, 739, 741, 744, 746, 749, 752, 754, 757, 759, 762, 764, 767, 770, 773, 775, 778, 781, 784, 786, 789, 792, 795, 798, 801, 804, 807, 810, 813, 816, 819, 822, 825, 829, 832, 835, 838, 842, 845, 848, 852, 855, 859, 862, 866, 869, 873, 877, 881, 884, 888, 892, 896, 900, 904, 908, 912, 916, 920, 925, 929, 933, 938, 942, 947, 952, 956, 961, 966, 971, 976, 981, 986, 991, 997, 1002, 1007, 1013, 1019, 1024, 1030, 1036, 1042, 1049, 1055, 1061, 1068, 1075, 1082, 1088, 1096, 1103, 1110, 1118, 1126, 1134, 1142, 1150, 1159, 1168, 1177, 1186, 1196, 1206, 1216, 1226, 1237, 1248, 1260, 1272, 1284, 1297, 1310, 1324, 1338, 1353, 1369, 1385, 1402, 1420, 1439, 1459, 1480, 1502 };

void setup()
{
  Serial.begin(15000);
  tempSensor.begin();
 lcd.init();
 lcd.begin(20, 4);
 lcd.backlight();
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print("Hi");
 delay(2000);
 lcd.clear();
  
}

void loop()
{
 /* Read pH Over 20 millisecond */
 static float pHValue, voltagepH;
 static unsigned long samplingTime = millis();
 if (millis() - samplingTime > 20)
 {
  pHArray[pHArrayIndex++] = analogRead(pHPin);
  if (pHArrayIndex == ArrayLenth)pHArrayIndex = 0;
  voltagepH = avergearray(pHArray, ArrayLenth) * 5.0 / 1024;
  pHValue = 3.5 * voltagepH + Offset;
  samplingTime = millis();
 }

 /* Update Sensor Data Over 3000 millisecond */
 static unsigned long currentMillis = millis();
 if (millis() - currentMillis >= 3000) {
  float pH = pHValue;
  float turbidity = readTurbidity();
  
  printLCD(pH, turbidity,tempCelsius);
  currentMillis = millis();
 }
 {
 tempSensor.requestTemperatures();       // send the command to get temperatures
 tempCelsius = tempSensor.getTempCByIndex(0); // read temperature in Celsius
 //tempFahrenheit = tempCelsius * 9 / 5 + 32; 
}
}


double avergearray(int* arr, int number) {
 int i;
 int max, min;
 double avg;
 long amount = 0;
 if (number <= 0) {
  Serial.println("Error number for the array to avraging!/n");
  return 0;
 }
 if (number < 5) { //less than 5, calculated directly statistics
  for (i = 0; i < number; i++) {
   amount += arr[i];
  }
  avg = amount / number;
  return avg;
 } else {
  if (arr[0] < arr[1]) {
   min = arr[0]; max = arr[1];
  }
  else {
   min = arr[1]; max = arr[0];
  }
  for (i = 2; i < number; i++) {
   if (arr[i] < min) {
    amount += min;   //arr<min
    min = arr[i];
   } else {
    if (arr[i] > max) {
     amount += max; //arr>max
     max = arr[i];
    } else {
     amount += arr[i]; //min<=arr<=max
    }
   }//if
  }//for
  avg = (double)amount / (number - 2);
 }//if
 return avg;
}

float readTurbidity()
{
int sensorValue = analogRead(turbidityPin);   // read the input on analog pin 1:
 float voltage = sensorValue * (5.0 / 1024.0);  // Convert the analog reading (which goes from 0 - 1023) to a voltage (0 - 5V):
 //float turbidity = (-1120.4 * (voltage * voltage)) + (5742.3 * voltage) - 4352.9; // calculate ntu
 return voltage;
 
 
}void printLCD(float pH, float turbidity, float tempCelsius)
{
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print(" Water Monitoring ");
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print("pH Value  : ");
 lcd.print(pH);
 lcd.setCursor(0, 2);
 lcd.print("Turbidity : ");
 lcd.print(turbidity);
 lcd.setCursor(0, 3);
 lcd.print("Temperature: ");
 lcd.print(tempCelsius);
 //lcd.print(" C");
}
[pj.ino|attachment](upload://zCQ3X9Wr2SkebLWGVLUIG9OEzjr.ino) (7.3 KB)

ก็ได้ละครับ แล้วเราใช้เซ็นเซฮร์ตัวไหนวัดค่า

Gravity: Analog Turbidity Sensor