แอพ blynk ไม่เชื่อมต่อกับ esp8266 ครับ

copy โค้ตมาวางหน่อยครับ

#define BLYNK_PRINT Serial

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
char auth[] = “6LU5r8TPeIuYj42OsodHUcYsseOGEbzs”;
char server[] = “oasiskit.com”;

// Your WiFi credentials.
// Set password to “” for open networks.
char ssid[] = “Kitsamai_2.4G”;
char pass[] = “2108253608”;
int port = 8080;
void setup()
{
// Debug console
Serial.begin(115200);
//เชื่อมต่อwifi
WiFi.begin(ssid,pass);

// เชื่อมต่อblynk
Blynk.config(auth,server,port);
Blynk.connect();
}

void loop()
{
Blynk.run();
}

  • List item

  • List item

เริ่มจากตรงนี้ครับ

ลองทำตามแล้วไม่ได้ครับ


ได้แล้วครับผม