ช่วยด้วยครับ blynk ไม่ยอม Online

ทำถึงขั้นตอนอัพโหลดลงบอร์ด esp8266 อะไรเสร็จแต่ตรง App Blynk กลับยัง Offline ขอคำแนะนำหน่อยครับ
อันนี้คือ โค้ดที่ผมใช้ครับ

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h> char auth[] = "FrKt-tdZYmJRlS0adkiwA_H9u_S_atLu";
 char ssid[] = "Loveyo";
 char pass[] = "Aun612542";
 
 #define Relay1 D0
 #define Relay2 D1
 #define Relay3 D2

void setup() 
{
 Serial.begin(9600);
 //OUTPUT
 Blynk.begin(auth, ssid, pass);
 
 pinMode(Relay1, OUTPUT);
 pinMode(Relay2, OUTPUT);
 pinMode(Relay3, OUTPUT);
 Blynk.connect();
}

 BLYNK_WRITE(V0) 
 {
 if(param.asInt() == 1)
 {
  digitalWrite(Relay1, HIGH);
 }
 else
 {
  digitalWrite(Relay1, LOW);
 }
 }

 BLYNK_WRITE(V1) 
 {
 if(param.asInt() == 1)
 {
  digitalWrite(Relay2, HIGH);
 }
 else
 {
  digitalWrite(Relay2, LOW);
 }
 }
  BLYNK_WRITE(V2) 
 {
 if(param.asInt() == 1)
 {
  digitalWrite(Relay3, HIGH);
 }
 else
 {
  digitalWrite(Relay3, LOW);
 }
 }
BLYNK_WRITE(V3) {
 switch (param.asInt())
 {
  case 1: // Item 1
   Serial.println("Normal mode");
    if(param.asInt() == 1)
 {
  digitalWrite(Relay1, HIGH);
  digitalWrite(Relay2, HIGH);
  digitalWrite(Relay3, HIGH);
 }
 else
 {
  digitalWrite(Relay1, LOW);
  digitalWrite(Relay2, LOW);
  digitalWrite(Relay3, LOW);
 }
   break;
  case 2: // Item 2
   Serial.println("Moonlight mode");
    if(param.asInt() == 1)
 {
  digitalWrite(Relay1, HIGH);
 }
 else
 {
  digitalWrite(Relay1, LOW);
 }
   break;
  case 3: // Item 3
   Serial.println("CW mode");
    if(param.asInt() == 1)
 {
  digitalWrite(Relay2, HIGH);
 }
 else
 {
  digitalWrite(Relay2, LOW);
 }
   break;
   case 4: // Item 4
   Serial.println("RGUV mode");
    if(param.asInt() == 1)
 {
  digitalWrite(Relay3, HIGH);
 }
 else
 {
  digitalWrite(Relay3, LOW);
 }
   break;
   case 5: // Item 5
   Serial.println("CW&RGUV mode");
   if(param.asInt() == 1)
 {
  
  digitalWrite(Relay2, HIGH);
  digitalWrite(Relay3, HIGH);
 }
 else
 {
  digitalWrite(Relay2, LOW);
  digitalWrite(Relay3, LOW);
 }
   
   break;
  default:
   Serial.println("OFF");
  digitalWrite(Relay1, LOW);
  digitalWrite(Relay2, LOW);
  digitalWrite(Relay3, LOW);
 }
}
void loop()
{
Blynk.run(); 
}

รบกวนด้วยครับผม

ใช้ server ของใครครับ

ของ Blynk ครับ

มันเป็นปัญหาที่ code หรือว่าอะไรครับ

แคปภาพ ตรง serial มาดูหน่อยครับว่ามันขึ้นว่าอะไร

ไม่ขึ้นอะไรเลยครับ

แคปหน้าแอปมาดูหน่อยมันขึ้นว่าอะไร


นี้ครับ

ศึกษา จากกระทู้นี้ครับ