แอพ blynk ขึ้น wasn't online yet

โค๊ดที่ใช้
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

#include <ESP8266WiFi.h>

#define BT1 D1

#define BT2 D2

#define BT3 D3

char auth[] = “ZYz6K1VbTEg-nJ7QBoP5m0HmL1m5b1bQ”;

char ssid[] = “YaHoo”;

char pass[] = “123456789”;

WidgetLCD lcd1(V0);

WidgetLED BT1Blynk(V10);

WidgetLED BT2Blynk(V11);

WidgetLED BT3Blynk(V12);

void setup()

{
digitalWrite(BT1, LOW);

digitalWrite(BT2, LOW);

digitalWrite(BT3, LOW);

delay(100);

Serial.begin(9600);

Blynk.begin(auth, ssid, pass);

lcd1.clear(); 

lcd1.print(3,0,"Smart Fan"); 

lcd1.print(5,1,"Controller"); 

pinMode(BT1,OUTPUT);

pinMode(BT2,OUTPUT);

pinMode(BT3,OUTPUT);

}

void loop()

{

Blynk.run();

}

BLYNK_WRITE(V1){

Serial.println(param.asInt());

if (param.asInt()){ 

  digitalWrite(BT1, HIGH);

 lcd1.clear(); 

 lcd1.print(4,0,"On Number"); 

 lcd1.print(8,1,"1"); 

 BT1Blynk.on();

 digitalWrite(BT2, LOW); 

 BT2Blynk.off();

 digitalWrite(BT3, LOW); 

 BT3Blynk.off();

 Blynk.virtualWrite(V2,0);

 Blynk.virtualWrite(V3,0);

} else {

 digitalWrite(BT1, LOW); 

 lcd1.clear();

 lcd1.print(7,0,"Off");

 BT1Blynk.off();

}

}

BLYNK_WRITE(V2){

Serial.println(param.asInt());

if (param.asInt()){ 

 digitalWrite(BT2, HIGH);

 lcd1.clear(); 

 lcd1.print(4,0,"On Number"); 

 lcd1.print(8,1,"2"); 

 BT2Blynk.on();

 BT1Blynk.on();

 digitalWrite(BT1, LOW); 

 BT1Blynk.off();

 digitalWrite(BT3, LOW); 

 BT3Blynk.off();

 Blynk.virtualWrite(V1,0);

 Blynk.virtualWrite(V3,0);

} else {

  digitalWrite(BT2, LOW); 

  lcd1.clear();

  lcd1.print(7,0,"Off");

   BT2Blynk.off();

}

}

BLYNK_WRITE(V3){

Serial.println(param.asInt());

if (param.asInt()){ 

 digitalWrite(BT3, HIGH);

 lcd1.clear(); 

 lcd1.print(4,0,"On Number"); 

 lcd1.print(8,1,"3"); 

 BT3Blynk.on();

 digitalWrite(BT1, LOW); 

 BT1Blynk.off();

 digitalWrite(BT2, LOW); 

 BT2Blynk.off();

Blynk.virtualWrite(V1,0);

Blynk.virtualWrite(V2,0);

} else {

  lcd1.clear();

  lcd1.print(7,0,"Off");

  digitalWrite(BT3, LOW); 

   BT3Blynk.off();

}

}

BLYNK_WRITE(V4){

Serial.println(param.asInt());

lcd1.clear();

lcd1.print(5,0,"Off All");

BT1Blynk.on();

digitalWrite(BT1, LOW); 

BT1Blynk.off();

digitalWrite(BT2, LOW); 

BT2Blynk.off();

digitalWrite(BT3, LOW); 

BT3Blynk.off();

Blynk.virtualWrite(V1,0);

Blynk.virtualWrite(V2,0);

Blynk.virtualWrite(V3,0);

}

เลือก server ผิดครับ ใช้ของอะไร

ผมใช้อันนี้ครับ

ทำตามนี้ครับ

ถ้าผมจะใช้กับโค๊ดที่ผมมีผมต้องแก้ไขตรงไหนบ้างครับ

ตอนนี้ทำได้แล้วครับขอบคุณมากๆครับ