ตรวจสอบสภาพอากาศที่บ้าน ผ่าน Blynk

สำหรับความน่าเชื่อถือ ในการนำไปใช้งานของ Project ตัวนี้อยู่ที่ 15 วันนะครับ คือเรื่องของตัว code ในการควบคุมก็ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใด แต่จะมีปัญหาในเรื่องของตำแหน่งการติดตั้ง ,ลักษณะการติดตั้งภายในของตัวเซ็นเซอร์ต่างๆ ,การเดินสาย ,เรื่องของการระบายอากาศ ซึ่งจะต้องระบายทั้งความชื้นและอุณหภูมิ เพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาได้ใกล้เคียง สำหรับใครที่ต้องการจะนำตัวอย่างไปลองทำดูก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามสภาพของสถานที่ที่เราจะไปติดตั้งด้วยนะครับ ขอให้มีความสุขกับการทำงานทุกคนครับ

CODE อาจจะดูไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ ต้องขออภัยด้วยครับ#include <ESP8266WiFi.h>                
#include <ESP8266WebServer.h>       
#include <WiFiManager.h>                   
#include <FS.h>            
#include <DNSServer.h>          
#include <ArduinoJson.h>                 
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>     #include <Wire.h>
#include <ClosedCube_OPT3001.h>

ClosedCube_OPT3001 opt3001;

#define OPT3001_ADDRESS 0x44


#include <DHT.h>
#define DHTTYPE DHT21
#define DHTPIN D6
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

#include <Scheduler.h>
//------------------------------------------------------------------------------------------------

#define BLYNK_DEBUG
#define BLYNK_PRINT Serial    // Comment this out to disable prints and save space
WidgetLED led_1(V52); //แสดงสถานะ ติด 3 วินาที แล้วดับ ใช้ในการแสดง เมื่อกดปุ่มจาก App Blynk เพื่อมา Reset Node MCU ESP8266
WidgetLED led_2(V42); //แสดงสถานะพัดลม on/off
WidgetLED led_3(V43); //แสดงสถานะพัดลม on/off


#define D0 16           // ใช้ไฟ LED สีฟ้า ของบอร์ด MCU ESP8266 ให้มีสัญญาณไฟกระพริบ ตาม Code ที่เขียน
#define D3 0           // ใช้เป็นปุ่มกด เพื่อเข้า AP Config ได้ตามความต้องการของผู้ใช้
#define D8 15           //พัดลมทำงาน เมื่อเกิดความชื้นเกิน 95%
#define D7 13           //เชคสัญญาณจาก Microphone Soensor
//#define D5 14

//const int capteur_D = D5;


float h ;
float t ;
//--Humid Fan
int v4;
int v5;
//--Temp Fan
int v6;
int v7;
int tempMenu = 0;
int humidMenu = 0;

//------------------------------------------------------------------------------------------------


//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

int blynkIsDownCount = 0;                  
char blynk_token[34] = "YkNarC2Yub7M2OnncPbP-tk7UVBIeFMqgD";  
bool shouldSaveConfig = false;

//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BlynkTimer timer;
//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


//callback notifying us of the need to save config
void saveConfigCallback () {
 Serial.println("Should save config");
 shouldSaveConfig = true;
}
//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


//***********สำหรับ Server local ที่แจกให้ เพิ่ม **** แค่ 2 บรรทัดนี้
char server[] = "oasiskit.com";
int port = 8080;
//***************************************************************//------------------------ ตั้งค่าการรีเซ็ตบอร์ดแบบอัตโนมัติ โดยกำหนดค่าเป็นวินาที นาที ชั่วโมง 24 ชั่วโมง วันได้ ---------------------//

const long oneSecond = 1000;        // 1000 มิลลิวินาที = 1 วินาทีเท่ากับ
const long oneMinute = oneSecond * 60;   //  1 นาที   = 1 วินาที x 60 วินาที
const long oneHour  = oneMinute * 60;   //  1 ชั่วโมง  = 1 นาที  x 60 นาที
const long oneDay   = oneHour * 24;    //  1 วัน   = 1 ชั่วโมง x 24 ชั่วโมง
const long twoDay   = oneDay * 2;     //  2 วัน   = 1 วัน  x 2 วัน
const long threeDay  = oneDay * 3;     //  3 วัน   = 1 วัน  x 3 วัน
const long fourDay  = oneDay * 4;     //  4 วัน   = 1 วัน  x 4 วัน
const long fiveDay  = oneDay * 5;     //  5 วัน   = 1 วัน  x 5 วัน
const long sixDay   = oneDay * 6;     //  6 วัน   = 1 วัน  x 6 วัน
const long sevenDay  = oneDay * 7;     //  7 วัน   = 1 วัน  x 7 วัน

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//
int timereset;
int BlynkresetMCU;


//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//

BLYNK_WRITE(V50)// ตั้งเวลา Reset board mcu esp8266 ตามการป้อนค่าตัวเลข

{
 timereset = param.asInt();
 //Serial.println(timereset);
}

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//
BLYNK_WRITE(V51)//Reset board mcu esp8266 ภายใน 5 วินาที
{

 int pinValue = param.asInt();
 if (pinValue == 1) {
  BlynkresetMCU = 1;
 }
 if (pinValue == 0) {

 }
}
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//


BLYNK_WRITE(V6)// ตั้งค่า ความชื้น ให้พัดลมทำงาน

{
 v6 = param.asInt();

}

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//


BLYNK_WRITE(V7)// ตั้งค่า อุณหภูมิ ให้พัดลมทำงาน

{
 v7 = param.asInt();

}

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//

BLYNK_WRITE(V4)// ตั้งค่า ความชื้น ให้พัดลมทำงาน

{
 v4 = param.asInt();

}

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//


BLYNK_WRITE(V5)// ตั้งค่า อุณหภูมิ ให้พัดลมทำงาน

{
 v5 = param.asInt();

}

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//

//Timer selection temp control option
BLYNK_WRITE(V2)
{

 int pinValue = param.asInt();
 if (pinValue == 1) {
  Blynk.virtualWrite(V8, 1); //temp menu
  tempMenu = 1;
  humidMenu = 0;
  led_2.off();

 }
 if (pinValue == 0) {
  Blynk.virtualWrite(V8, 0);//humidmenu
  tempMenu = 0;
  humidMenu = 1;
  led_3.off();
 }
}
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------////ปุ่มเลือกเมนู
BLYNK_WRITE(V8) {


 int pinValue = param.asInt();
 if (pinValue == 1) {//ถ้าเลือก Temp Menu LED Humid จะต้อง Off

  tempMenu = 1;
  humidMenu = 0;
  led_2.off();//LED Humid Off

 }


 if (pinValue == 0) {//ถ้าเลือก Humid Menu LED Temp จะต้อง Off

  tempMenu = 0;
  humidMenu = 1;
  led_3.off();//LED Temp Off
 }

}


//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//


class Task_1 : public Task {
 protected:
  void setup() { }


  void loop() {

   int sensorValue = analogRead(A0);
   //Blynk.virtualWrite(V1, sensorValue);

   if (sensorValue >= 0 && sensorValue <= 512 )
   {
    Blynk.virtualWrite(V1, "\xF0\x9F\x8C\x82");
    Blynk.virtualWrite(V3, 0);
    //Blynk.virtualWrite(V1, "ฝนไม่ตก");
    delay(10);
   }
   else
   {
    Blynk.virtualWrite(V1, "\xE2\x98\x94");
    //Blynk.virtualWrite(V1, "ฝนตก");
    Blynk.virtualWrite(V3, 5);
    delay(10);
   }

   delay(1000);

  }
} Task_1_task;class Task_2 : public Task {
 protected:
  void setup() {
   configureSensor();
   printResult("High-Limit", opt3001.readHighLimit());
   printResult("Low-Limit", opt3001.readLowLimit());
  }

  void loop() {
   OPT3001 result = opt3001.readResult();
   printResult("OPT3001", result);
   delay(500);//เดิม
   delay(1000);//ใหม่
  }
  void configureSensor() {
   OPT3001_Config newConfig;

   newConfig.RangeNumber = B1100;
   newConfig.ConvertionTime = B0;
   newConfig.Latch = B1;
   newConfig.ModeOfConversionOperation = B11;

   OPT3001_ErrorCode errorConfig = opt3001.writeConfig(newConfig);
   if (errorConfig != NO_ERROR)
    printError("OPT3001 configuration", errorConfig);
   else {
    OPT3001_Config sensorConfig = opt3001.readConfig();

   }

  }

  void printResult(String text, OPT3001 result) {
   if (result.error == NO_ERROR) {
    //    Serial.print(text);
    //    Serial.print(": ");
    //    Serial.print(result.lux);
    //    Serial.println(" lux");
    Blynk.virtualWrite(V0, result.lux);
    //Blynk.virtualWrite(V41, (((result.lux * 100) / 83865.60)));
    //int LightValue = result.lux;
    int light = map(result.lux, 0.01, 27000, 0, 100); //ค่าตั้งเอาเองนะครับ แดดแต่ละที่ไม่เหมอนกัน
    //int light = map(result.lux,0.01, 83865.60, 0, 100);
    Blynk.virtualWrite(V41, light);

    //https://apps.timwhitlock.info/emoji/tables/unicode
    //"\xE2\x9B\x85"Sun behind
    //"\xE2\x98\x80" :black sun with rays
    //"\xE2\x98\x81" cloud
    //"\xF0\x9F\x8C\x9C" last quarter moon with face

   }
   else {
    printError(text, result.error);
   }

//ตั้งค่าระดับแสงเองได้ครับ แสงแต่ละที่ไม่เหมือนกัน ของผม ผมใช้การสังเกตุจากการอ่านค่าแสงที่กำหนดในครั้งแรกก่อน จากนั้นจึงปรับตามจริงครับ
   if (result.lux < 50 ) {
    Blynk.virtualWrite(V40, "\xF0\x9F\x8C\x9C");//ดวงจันทร์
   }
   //if (result.lux > 50 and result.lux <= 1000) {
   if (result.lux > 50 and result.lux <= 3500) {
    Blynk.virtualWrite(V40, "\xE2\x98\x81");//มีเมฆ
   }
   //if (result.lux > 1000 and result.lux <= 10000 ) {
   if (result.lux > 3500 and result.lux <= 9000 ) {
    Blynk.virtualWrite(V40, "\xE2\x9B\x85");//ดวงอาทิตย์ซ่อนหลังเมฆ
   }

   if (result.lux > 9000 and result.lux <= 13000 ) {
    Blynk.virtualWrite(V40, "\xE2\x98\x80");//ดวงอาทิตย์ส่องเต็ม

   }


   if (result.lux > 13000 and result.lux <= 27000 ) {
    Blynk.virtualWrite(V40, "\xE2\x98\x80", " \xF0\x9F\x98\xAC");//ดวงอาทิตย์ส่องเต็มเริ่มร้อนมาก

   }

   if (result.lux > 27000 ) {
    Blynk.virtualWrite(V40, "\xE2\x98\x80", " \xF0\x9F\x98\xB1");//ดวงอาทิตย์ส่องเต็มร้อนมาก
   }

  }

  void printError(String text, OPT3001_ErrorCode error) {
   //   Serial.print(text);
   //   Serial.print(": [ERROR] Code #");
   //   Serial.println(error);
   Blynk.virtualWrite(V0, error);
  }
 private:
  uint8_t state;
} Task_2_task;class Task_3 : public Task {
 public:
  void setup() {


  }
  void loop() {
   //--------------------------------------------------------------------------------------------------------

   if (Blynk.connected())
   {
    Blynk.run();

    digitalWrite(D0, HIGH);     //-----// ถ้าเชื่อมต่ Blynk Server ไม่ได้-----ไฟ LED สีน้ำเงินบนบอร์ด จะกระพริบ---------------------------------
    //----//หลอด LED สีแดงติดกระพริบแสดงว่ากำลังค้นหา WiFi ----------------------------------------------------

   } else {

    digitalWrite(D0, LOW);
    delay(200);
    digitalWrite(D0, HIGH);
    delay(100);

   }
   //--------------------------------------------------------------------------------------------------------

   timer.run();//ให้เวลาของ Blynk ทำงาน

   delay(100);


   //---------Reset Board Node MCU ESP 8266------------//
   if (BlynkresetMCU == 1) {
    led_1.on();
    delay(3000);
    led_1.off();
    delay(1500);
    ESP.restart();
   }
   //-------------------------------------------------//


  }
} Task_3_task;


class Task_4 : public Task {
 protected:
  void setup() { }
  void loop() {

   //ถ้ามีค่าเป็น 0 แล้ว reset 1 ครั้ง จะไม่มีการ Reset อีกต่อไป

   if (timereset == 1) {
    Blynk.virtualWrite(V53, "1 Day Reset" );
    //delay(oneMinute1);
    delay(oneDay);
    ESP.restart();
    //digitalWrite(D7, LOW);//ให้ D7 เป็น 1 ตอนทำงาน LOW = 0

   }

   if (timereset == 2) {
    Blynk.virtualWrite(V53, "2 Days Reset" );
    //delay(oneMinute2);
    delay(twoDay );
    ESP.restart();
    //digitalWrite(D7, LOW);//ให้ D7 เป็น 1 ตอนทำงาน LOW = 0
   }


   if (timereset == 3) {
    Blynk.virtualWrite(V53, "3 Days Reset" );
    //delay(oneMinute3);
    delay(threeDay);
    ESP.restart();
    //digitalWrite(D7, LOW);//ให้ D7 เป็น 1 ตอนทำงาน LOW = 0
   }

   if (timereset == 4) {
    Blynk.virtualWrite(V53, "4 ays. Reset" );
    delay(fourDay);
    ESP.restart();
    //digitalWrite(D7, LOW);//ให้ D7 เป็น 1 ตอนทำงาน LOW = 0
   }

   if (timereset == 5) {
    Blynk.virtualWrite(V53, "5 Days Reset" );
    delay(fiveDay);
    ESP.restart();
    //digitalWrite(D7, LOW);//ให้ D7 เป็น 1 ตอนทำงาน LOW = 0
   }


   if (timereset == 6) {
    Blynk.virtualWrite(V53, "6 Days Reset" );
    delay(sixDay);
    ESP.restart();
    //digitalWrite(D7, LOW);//ให้ D7 เป็น 1 ตอนทำงาน LOW = 0
   }


   if (timereset == 7) {
    Blynk.virtualWrite(V53, "7 Days Reset" );
    delay(sevenDay);
    ESP.restart();
    //digitalWrite(D7, LOW);//ให้ D7 เป็น 1 ตอนทำงาน LOW = 0
   }
  }
} Task_4_task;class Task_5 : public Task {
 protected:
  void setup() { }


  void loop() {


   h = dht.readHumidity();
   t = dht.readTemperature();
   if (isnan(h) || isnan(t)) {
    //Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
    return;
   }

   //   Serial.print("Humidity is: ");
   //   Serial.println(h);
   //
   Serial.print("Temperature is: ");
   Serial.println(t);


   Blynk.virtualWrite(V18, h);
   Blynk.virtualWrite(V17, t);


   if (tempMenu == 1) {


    if ( t > v6 && t <= v7 ) {
     Blynk.virtualWrite(V17, t);
     //Blynk.virtualWrite(V10, 1);
     digitalWrite(D8, HIGH);
     led_3.on();

    }
    else
    {
     Blynk.virtualWrite(V17, t);
     //Blynk.virtualWrite(V10, 0);
     digitalWrite(D8, LOW);
     led_3.off();
    }

   }   if (humidMenu == 1) {


    if ( h > v4 && h <= v5 ) {
     Blynk.virtualWrite(V18, h);
     //Blynk.virtualWrite(V10, 1);
     digitalWrite(D8, HIGH);
     led_2.on();

    }

    else
    {
     Blynk.virtualWrite(V18, h);
     //Blynk.virtualWrite(V10, 0);
     digitalWrite(D8, LOW);
     led_2.off();
    }

   }
   delay(2000);  }
} Task_5_task;


//*****************************************************************************************************
//*******************************    void setup    *********************************************
//*****************************************************************************************************

void setup() {

 //****************************************************************************************************

 pinMode(D0, OUTPUT);//กำหนดโหมดใช้งานให้กับขา D0 เป็นขา สัญญาณไฟ ในสภาวะต่างๆ
 pinMode(D3, INPUT_PULLUP);//กำหนดโหมดใช้งานให้กับขา D3 เป็นขา กดปุ่ม ค้าง เพื่อตั้งค่า AP config

 pinMode(D8, OUTPUT);
 pinMode(D7, INPUT);
 //pinMode(capteur_D, INPUT); // ให้ LED ทั้งหมดดับก่อน
 digitalWrite(D0, LOW); //ให้หลอด LED สีฟ้าดับก่อน
 digitalWrite(D8, LOW); //ให้พัดลมไม่ทำงานก่อน

 //***************************************************************************************************

 Serial.begin(115200);
 opt3001.begin(OPT3001_ADDRESS);
 dht.begin();
 // timer.setInterval(1500L, Sensor);
 //*************************  การ อ่าน เขียนค่า WiFi + Password ]ลงใน Node MCU ESP8266  ************

 //read configuration from FS json
 Serial.println("mounting FS...");//แสดงข้อความใน Serial Monitor

 if (SPIFFS.begin()) {
  Serial.println("mounted file system");//แสดงข้อความใน Serial Monitor

  if (SPIFFS.exists("/config.json")) {
   //file exists, reading and loading
   Serial.println("reading config file");//แสดงข้อความใน Serial Monitor
   File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "r");

   if (configFile) {
    Serial.println("opened config file");
    size_t size = configFile.size();
    // Allocate a buffer to store contents of the file.
    std::unique_ptr<char[]> buf(new char[size]);

    configFile.readBytes(buf.get(), size);
    DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
    JsonObject& json = jsonBuffer.parseObject(buf.get());
    json.printTo(Serial);
    if (json.success()) {
     Serial.println("\nparsed json");//แสดงข้อความใน Serial Monitor
     strcpy(blynk_token, json["blynk_token"]);

    } else {
     Serial.println("failed to load json config");//แสดงข้อความใน Serial Monitor
    }
   }
  }
 } else {
  Serial.println("failed to mount FS");//แสดงข้อความใน Serial Monitor
 }
 //end read

 //*************************  จบการ อ่าน เขียนค่า WiFi + Password ]ลงใน Node MCU ESP8266  ***************

 //**************************    AP AUTO CONNECT  **************************************************

 WiFiManagerParameter custom_blynk_token("blynk", "blynk token", blynk_token, 34);

 //WiFiManager
 //Local intialization. Once its business is done, there is no need to keep it around
 WiFiManager wifiManager;

 //set config save notify callback
 wifiManager.setSaveConfigCallback(saveConfigCallback);
 wifiManager.addParameter(&custom_blynk_token);

 for (int i = 5; i > 0; i--) {
  digitalWrite(D0, HIGH);
  delay(500);
  digitalWrite(D0, LOW);
  delay(500);
  Serial.print (String(i) + " ");//แสดงข้อความใน Serial Monitor }


 if (digitalRead(D3) == LOW) {
  digitalWrite(D0, LOW);
  Serial.println("Button Pressed");//แสดงข้อความใน Serial Monitor
  wifiManager.resetSettings();//ให้ล้างค่า SSID และ Password ที่เคยบันทึกไว้


  // wifiManager.autoConnect(); ใช้สร้างชื่อแอคเซสพอยต์อันโนมัติจาก ESP + ChipID

  if (!wifiManager.autoConnect("PUYIOT AP CONFIG")) {
   Serial.println("failed to connect and hit timeout");//แสดงข้อความใน Serial Monitor
   delay(3000);
   //reset and try again, or maybe put it to deep sleep
   ESP.reset();
   delay(5000);

  }
 } Serial.println("connected........:)");//แสดงข้อความใน Serial Monitor
 strcpy(blynk_token, custom_blynk_token.getValue());


 //save the custom parameters to FS
 if (shouldSaveConfig) {
  Serial.println("saving config");//แสดงข้อความใน Serial Monitor
  DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
  JsonObject& json = jsonBuffer.createObject();
  json["blynk_token"] = blynk_token;
  File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "w");

  if (!configFile) {
   Serial.println("failed to open config file for writing");//แสดงข้อความใน Serial Monitor
  }
  json.printTo(Serial);
  json.printTo(configFile);
  configFile.close();
  //end save
 }

 //**************************  จบ  AP AUTO CONNECT  **************************************************


 Serial.println("local ip"); //แสดงข้อความใน Serial Monitor
 delay(100);
 Serial.println(WiFi.localIP());//แสดงข้อความใน Serial Monitor
 // Blynk.config(blynk_token);////เริ่มการเชื่อมต่อ Blynk Server แบบปกติ
 Blynk.config(blynk_token, server, port);
 ////เริ่มการเชื่อมต่อ Blynk Server*********สำหรับ Server local ที่แจกให้ เพิ่ม, server, port แค่นี้จบ


 timer.setInterval(30000L, reconnecting); //Function reconnect


 Scheduler.start(&Task_1_task);
 Scheduler.start(&Task_2_task);
 Scheduler.start(&Task_3_task);
 Scheduler.start(&Task_4_task);
 Scheduler.start(&Task_5_task);
 Scheduler.begin();

}


//*****************************************************************************************************
//*******************************   จบ void setup    *********************************************
//*****************************************************************************************************


//*****************************************************************************************************
//*******************************   void loop    *************************************************

void loop() {}


//*******************************  จบ void loop   *************************************************
//*****************************************************************************************************


//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
void reconnecting()
{
 if (!Blynk.connected())
 {
  blynkIsDownCount++;
  BLYNK_LOG("blynk server is down! %d times", blynkIsDownCount);
  Blynk.connect(5000);
 }
}
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------


BLYNK_CONNECTED()
{


 Blynk.syncAll();//ให้ซิงค์ข้อมูลทั้งหมดล่าสุดจาก Blynk Server
 //Serial.println(".");//per debug //แสดงข้อความใน Serial Monitor


}

ก็ต้องรอดูความเสถียร ของระบบกันต่อครับ ว่าจะไปต่อได้หรือไม่ งานนี้ผมว่าค่อนข้างเอาเรื่องอยู่ เพราะอากาศทางภาคใต่้ มันค่อนข้างแปรปรวน :sweat_smile:

1 Like

สอบถามหน่อยครับ พี่ ตัวนี้ใช้แล้วมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับ เช่น ค้าง 99% แล้วไม่ยอมลง อะไรประมาณนี้

image

จริงๆ แล้ว ผมไม่ได้ใช้รุ่นนี้ครับ แต่ผมเอา ตัว Cover มาใส่ เพื่อป้องกันอีกชั้นหนึ่ง แต่ข้างในเป็นรุ่นนี้ครับ 1 DHT22 (AM2302)

ผมก็ใช้ตัว 22 ครับพี่ ตอนเอาไปใช้เคยเจอเอาไปไว้ในตู้แชร์ แล้วมันเพี้ยน ค้างค่าความชื้น 99 ตลอดเลย

ส่วนรุ่น DHT21 (AM2301)
1
ผมเอาของเก่าเก็บมาใช้คือประมาณ 3 ปี ที่แล้ว มาใช้ เท่าที่สังเกตุดูคือ ถ้านำมาใช้ที่ร่ม เช่นภายในบ้านก็ใช้ได้ ไม่มีปัญหาเรื่องความชื้น
แต่ถ้านำไปใช้ ภายนอกอาคาร ผมก็เจอเรื่องความชื้น ค้างเหมือนกันครับ เลยคิดว่ามันไม่น่าจะเหมาะ กับภายนอกสักเท่าไหร่ ก็เลยคิดว่า ลองหาอีกรุ่นที่ดีกว่านี้อีกหน่อย แต่ด้วยความกล้วว่า ความชื้นจะค้างเหมือนเดิมก็เลย เอา Cover มันมา แล้วใส่รุ่น DHT22 (AM2302) อีกชั้นหนึ่งครับ

เท่าที่ผมทดสอบดู มัน active ทางด้านอุณหภูมิ สูงได้ดีมาก แต่ด้านตรงข้าม ไม่ค่อย Active สักเท่าไหร่

:sweat_smile:

ในความเห็นส่วนตัว ผมคิดเห็นว่า มันขึ้นอยู่กับสถานที่ ที่ ใช้มากกว่าครับ ซึ่งผมเองก็ไม่ทราบได้ในส่วนรายละเอียดของตัวอุปกรณ์ ก็ต้องลองซื้อ รุ่นต่างๆ ที่มีขายใน Web ดู จากรูป
1
สังเกตุว่า ผมติดตั้งในที่โล่ง พื้นล่างเป็นพื้นปูน มันยังสามารถทำงานได้อยู่

อาจจะต้องลองซื้อ cover แบบ จานมาครอบดูอย่างพี่ว่า

ข้างในก็ใช้ พัดลมระบายอากาศเอา ตั้งเวลาใน Blynk ว่า กลางวันตั้ง Min MAx ระบาย Temp ออกไปบ้าง เมื่อตกกลางคืน ก็ตั้ง ตั้ง Min MAx ระบาย Humid ไล่ความชื้นออกไปบ้าง เพราะคิดว่าจะป้องกัน Humid ค้าง ครับ

1 Like

ผมจึงต้องบอกเรื่องความน่าเชื่อถือในการใช้งานเอาไว้ครับ เพราะยังไม่เจอสภาพอากาศ ที่ครบทั้งหมด เช่นฝนตก 2-3 วัน แล้วมาแดดออก แดดออก 3-4 วัน อะไรประมาณนี้ครับ

1 Like

โห้จริงด้วยครับพี่เรื่องความร้อน หรือความชื้นสะสม ควรมีอุปกรณ์เสริมเพื่อป้องกันอาการผิดปกติด้วย ขอบคุณที่ให้คำแนะนำครับพี่ :pray:

เอาแบบว่า ไม่ต้องการค่าความแม่นยำ ของ Temp กับ Humid แบบเป๊ะ ๆ นะครับ
สถาพแวดล้อมของวันนี้ครับ

12

1 Like

ครับพี่ แค่ไม่ต้องไปซ่อมบ่อยๆ ก็โอเคละครับ

เมื่อวานฝนตกครับ Sensor ทำงาน ปกติ2 Likes

โอ้โห้ แต่ละอย่าง นี้ผมคิดไม่ถึงเลยจริงๆ ครับพี่ ได้ไอเดียอีกแล้ว

image

บางเรื่องมันอธิบายไม่หมดครับ นึกอะไรได้ ที่ยังตกหล่น ก็บันทึกเป็นข้อมูลเก็บไว้ที่นี่ครับ

เหมือนผมเลยครับ พอค้นคว้าเรื่องอะไรได้ก็เอามาเรียบเรียงไว้ในนี้ วันหนึ่งต้องใช้ก็ค้นเอา 555

ใช่ครับบางทีหาในคอมไม่เจอ ผมก็มาหาที่นี่แหละ ได้ Code ไปด้วยเลย

ต่อไปอาจมี live :video_camera: สด ตอบกระทู้นะพี่ บางทีก็มาเยอะ ตอบยาวไม่ไหว live ตอบซะเลย บางกระทู้อาจ ถ้าพี่มีเวลาอาจ live ไปขอคำแนะนำนะครับ อิอิ

เหงื่อตกแหละครับ ปกติอยู่แต่เบื้องหลัง