สารพันวงจร Circuits Ideas ฉบับที่ 10/91-100 ตย. วงจร Phono - line Adapter,วงจร Power Converter


(Permpol Thanapunnamas) #1

91.วงจร Phono - line Adapter

001

92.วงจร PLL Synthesizing Oscillator 1

93.วงจร PLL Synthesizing Oscillator 2

94.วงจร Pluse Timer PCB

รายการอุปกรณ์
R1 = 1 Meg, Preset Pot
R2 = 10K
R3,R4 = 1K
C1 = 10uF, 16V
C2 = 0.01uF
T1 = BC547 (Gen Purp NPN)
T2 = 2N2222 (Hi Current NPN)
D1 = 1N4001 (Gen Purp Si)
IC1 = 555 (Lo-Power version)
RLA1 = Relay, 9V (amps of your choice)

001

002

95.วงจร Power- Supply Failure Alarm

001

96.วงจร Power Converter PCB

97.วงจร Power-Off หน่วงเวลารีเลย์

001

98.วงจร Power-On หน่วงเวลารีเลย์

001

99.วงจร Precision Amplifier With Digital Control

100.วงจร Precision Amplifier with digital control