สารพันวงจร Circuits Ideas ฉบับที่ 6/51-60 เก็บรวบรวมวงจรไฟฟ้า ไว้มากสุดเท่าที่จะหาได้


(Permpol Thanapunnamas) #1

51.วงจร DC to AC ด้วยไอซี 555

ความถี่ของไฟ AC คือ 50 - 60 Hz ปรับด้วย R4
หม้อแปลง input 5V - 15V ,Output 120 -230 V

001

52.วงจร DC -DCคอนเวอร์เตอร์(3 to 85 V)

001

53.วงจร DC-AC คอนเวอร์เตอร์(12 to 100 V)

001

54.วงจร DC-DC คอนเวอร์เตอร์( 3V)

V+ unreg < 35 V

001

55.วงจร DC-DC คอนเวอร์เตอร์( 6 to 12V)1

รายการอุปกรณ์
R1, R4 2 .2K 1/4W Resistor
R2, R3 4.7K 1/4W Resistor
R5 1K 1/4W Resistor
R6 1.5K 1/4W Resistor
R7 33K 1/4W Resistor
R8 10K 1/4W Resistor
C1,C2 0.1uF Ceramic Disc Capacitor
C3 470uF 25V Electrolytic Capcitor
D1 1N914 Diode
D2 1N4004 Diode
D3 12V 400mW Zener Diode
Q1, Q2, Q4 BC547 NPN Transistor
Q3 BD679 NPN Transistor
L1 See Notes
Notes

  1. L1 is a custom inductor wound with about 80 turns of 0.5mm magnet wire around a toroidal core with a 40mm outside diameter.

  2. Different values of D3 can be used to get different output voltages from about 0.6V to around 30V. Note that at higher voltages the circuit might not perform as well and may not produce as much current. You may also need to use a larger C3 for higher voltages and/or higher currents.

  3. You can use a larger value for C3 to provide better filtering.

  4. The circuit will require about 2A from the 6V supply to provide the full 800mA at 12V.

001

56.วงจร DC-DC คอนเวอร์เตอร์( 6 to 12V)2 PCB

รายการอุปกรณ์
IC Switcher/regulator = LM2577T-ADJ (National Semiconductor)
R1 and R2 Voltage devider for monitoring output voltage = 20Kohms pot. (Bourns)
Cin Decoupling = 0.1uF, 63V MKS condensator (WIMA)
L Use a good quality coil! = 160uH torood (2.5A, 70mohms, nickel-iron core)
D Current higher than output current! = FR603 60V reverse breakdown, 3A Schottky-diode
Rc and Cc Pole-zero compensation network = 2200ohms, 5% and 1uF, 63V elco (Philips)
Cout Get a low ESR type! = 2200uF, 16V elco (Telecon)

001

PCB

57.วงจร DC-DC คอนเวอร์เตอร์(5 to 15V)

58.วงจร DC-DC คอนเวอร์เตอร์(5 to 30 V)

001

59.วงจร DC-DC คอนเวอร์เตอร์(12 to 9 V)

60.วงจร Dew เซ็นเซอร์

001


สารพันวงจร Circuits Ideas ฉบับที่ 7/61-70 เก็บรวบรวมวงจรไฟฟ้า ไว้มากสุดเท่าที่จะหาได้