วิธีแก้ Error Adafruit_Sensor.h: No such file or directory

อยากทราบวิธีแก้

In file included from C:\Users\AT-Fix\Documents\Arduino\libraries\DHT-sensor-library-master\DHT_U.cpp:15:0:

C:\Users\AT-Fix\Documents\Arduino\libraries\DHT-sensor-library-master\DHT_U.h:36:29: fatal error: Adafruit_Sensor.h: No such file or directory

#include <Adafruit_Sensor.h>

             ^

compilation terminated.

exit status 1
Error compiling for board Generic ESP8266 Module.

#include <DHT.h>;

#define DHTPIN 7  
#define DHTTYPE DHT22 
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

int chk;
float hum; 
float temp;

void setup()
{
 Serial.begin(9600);
 dht.begin();
}

void loop()
{
  delay(2000);
  hum = dht.readHumidity();
  temp= dht.readTemperature();
  Serial.print("Humidity: ");
  Serial.print(hum);
  Serial.print(" %, Temp: ");
  Serial.print(temp);
  Serial.println(" Celsius");
  delay(10000); 
}

ลองทำตามนี้ดูครับ

ยังเป็นเหมือนเดิมครับ

ตอนนี้ผมแก้ไขได้แล้วครับขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือครับ :grinning:

สรุปให้หน่อยครับ ว่าแก้อะไรไปถึงได้

ลง libraries Adafruit_Sensor-master เอามาจาก
https://github.com › adafruit › Adafruit_Sensor
ครับ :grinning:

1 Like

เยี่ยมเลยครับ